English   Danish

2024/2025  KAN-CJURO1046U  Videregående obligationsret

English Title
Advanced Law of Obligations

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk (også udbudt som valgfag)
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
 • Søren Sandfeld Jakobsen - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 09-02-2024

Relevante links

Læringsmål
Det er fagets mål, at den studerende på grundlag af de regelsæt, der indgår i pensum, kan
 • identificere, analysere, diskutere og løse obligationsretlige problemstillinger i konkrete eksempler og opgaver.
 • placere konkrete obligationsretlige problemstillinger i en overordnet sammenhæng på en måde, som demonstrerer overblik, indsigt og forståelse
 • argumentere for og foretage en kritisk bedømmelse af forskellige retlige muligheder til løsning af konflikter og til sikring eller forbedring af en virksomheds retsposition
 • præsentere obligationsretlige problemer, løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger og begreber
Forudsætninger for at deltage i kurset
Juridiske forudsætninger svarende til bestået HA(jur.)
Prøve/delprøver
Videregående obligationsret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • I papirformat: Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter
Den studerende har adgang til
 • Adgang til Canvas
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • IT-basispakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Antallet af eksaminander kan tilsige, at omprøven mest hensigtsmæssigt afholdes som en mundtlig prøve. Sekretariatet vil meddele, hvis prøven i stedet afholdes som mundtlig prøve med deltagelse af bi-eksaminator eller censor.
Som udgangspunkt er syge-/omprøven også skriftlig på samme betingelser som den ordinære prøve. Hvis antallet af tilmeldte studerende til denne prøve muliggør en mundtlig omprøve, vil dette alternativ blive overvejet.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget skal bidrage til, at alle kandidater er fortrolige med den almene obligationsret som den overordnede ramme for de fleste erhvervsretlige problemstillinger af formueretlig karakter, herunder de obligationsretlige begreber og principper samt obligationsretlig argumentation. Endvidere skal faget medvirke til at sikre, at behandlingen af de formueretlige dele af de specialiserede juridiske og integrerede valgfag på cand. merc.(jur)-uddannelsen kan foregå på et højt fagligt niveau.

Beskrivelse af undervisningsformer
1. Forelæsninger. Klassiske forelæsninger over bestemte obligationsretlige temaer og problemstillinger. Læseplanen angiver læringsmålet for enhver forelæsning. Dette mål opnås ved, at den studerende forbereder indlæringen ved forelæsningen ved at studere det pensum og evt. opgaver og cases, der også fremgår af læseplanen.

2. Interaktive øvelser og cases.
Feedback i undervisningen
Feedback gives dels i diskussioner i løbet af forelæsningerne, dels i forbindelse med gennemgangen af de interaktive øvelser.
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i forelæsninger 33 timer
Forberedelse (herunder læsning af pensum og forberedelse af øvelser) 105 timer
Løbende opgaver og fremlæggelser 25 timer
Eksamensforberedelse 40 timer
Eksamen 3 timer
Foreløbig litteratur

Pensum er vejledende. Se lektionsplanen på Canvas for yderligere information.

Mads Bryde Andersen & Joseph Lookofsky: Lærebog i Obligationsret I, Ydelsen. Beføjelser. (seneste udgave)

Bo von Eyben, Peter Mortensen & Ivan Sørensen: Lærebog i Obligationsret II, Personskifte i skyldforhold, Fordringers ophør. Hæftelsesformer. (seneste udgave)

Bo von Eyben & Helle Isager: Lærebog i Erstatningsret (seneste udgave)

Sidst opdateret den 09-02-2024