English   Danish

2024/2025  KAN-CJURV2403U  Køb og salg af virksomheder (jura)

English Title
Mergers and Acquisitions (Law)

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 100
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
 • Søren Sandfeld Jakobsen - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Globalisering og international virksomhed/Globalisation and international business
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 06-03-2024

Relevante links

Læringsmål
Fagets udvikling af personlige kompetencer:
Fagets stiler mod at sætte de studerende i stand til at tilegne sig kompliceret stof og foretage en adækvat håndtering af juridiske funderinger.
 • demonstrere overblik over retsområdet for køb og salg af virksomheder ved at identificere og forklare grundlæggende begreber inden for faget i et klart og korrekt sprog
 • gengive hovedindholdet og forklare betydningen af fagets retskilder på et høj analytisk plan
 • udvælge, formulere, og diskutere eksempler, der er tilstrækkelig komplekse til at vise den studerendes forståelse af fagets retlige problemstillinger på såvel et virksomhedsplan som på det samfundsmæssige plan
 • identificere juridiske problemstillinger i konkrete eksempler, og juridisk at argumentere for løsning af problemstillingen samt foreslå foranstaltninger til at imødekomme retsstridigheder eller på anden måde forbedre konkrete parters retsstilling, idet der udvises forståelse af erhvervslivets behov i bredere samfundsmæssig kontekst
 • Kvalitet af analysen i forbindelse med eksamen omfatter både argumentation, dokumentation og konsistens.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Et tilfredsstillende udbytte af faget forudsætter faglige forudsætninger svarende til gennemførelse af HA(jur.) ved Copenhagen Business School.
Prøve/delprøver
Køb og salg af virksomheder (jura):
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Antallet af eksaminander kan tilsige, at omprøven mest hensigtsmæssigt afholdes som en mundtlig prøve. Sekretariatet vil meddele, hvis prøven i stedet afholdes som mundtlig prøve med deltagelse af bi-eksaminator eller censor.
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

 

Fagets formål er at give forståelse for de retsregler, der er relevante i forbindelse med køb/salg og sammenslutning af erhvervsvirksomheder

 

Faget inddrager derved centrale juridiske aspekter ifm. køb og salg af virksomheder samt fusion. Der diskuteres en række væsentlige reguleringsmæssige aspekter i relation til en virksomhedshandels økonomiske potentiale. Der diskuteres herefter modeller for værdiansættelse af virksomheder. Endelig drøftes due dilligence og udformningen af overdragelsesaftalen.

 

 • Virksomhedsoverdragelsens forløb og aktører
 • Skatteretlige aspekter
 • Selskabsretlige aspekter
 • Finansieringsretlige aspekter
 • Konkurrenceretlige aspekter
 • Ejendoms- og obligationsretlige forhold samt personaleretlige aspekter
 • Børsretlige aspekter
 • Markedet for virksomhedskontrol og værdiansættelse mv.
 • Juridisk due diligence
 • Finansiel due dilligence
 • Overdragelsesaftalen
Beskrivelse af undervisningsformer
-
Feedback i undervisningen
De studerende har under hele kurset adgang til 4 multiple choice-quizzer på CBS Canvas, der giver feedback på svarmulighedsniveau. Dvs. at den studerende får at vide hvorfor hendes/hans svar er forkert og en ledetråd til, hvor hun/han kan læse op på stoffet inden næste forsøg
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i forelæsninger 33 timer
Deltagelse i workshop 9 timer
Forberedelse til forelæsninger og workshop 131 timer
Forberedelse til eksamen 33 timer
Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur (foreløbig):
Johannus Egholm Hansen og Christian Lundgren: Køb og salg af virksomheder, seneste udgave 

Sidst opdateret den 06-03-2024