English   Danish

2024/2025  KAN-CPSYV1502U  Proceskonsultation i praksis - løsningsfokuserede tilgange til konsultativ praksis

English Title
Process consultation in practice - solution focused approaches to consultative practice

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Efterår, Efterår, Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 45
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og psykologi, MSc
Kursusansvarlig
 • Johan Simonsen Abildgaard - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Virksomhedspsykologi/Business psychology
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 31-01-2024

Relevante links

Læringsmål
 • At demonstrere en forståelse for relevante begreber og teorier i relation til kursets genstandsområde.
 • At demonstrere en forståelse for begrebers implikationer for praksis.
 • At demonstrere praktisk know-how og samtalebaserede færdigheder til at omsætte avancerede begreber til en konkret brug i en organisatorisk kontekst.
 • At redegøre for metodernes videnskabsfilosofiske grundlag og perspektivere det til en kritisk diskussion om metodernes styrker og svagheder på dels et teoretisk niveau, dels et praktisk, anvendelsesorienteret niveau i relation til en konkret problemstilling.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget er et praksisbaseret intensivt kursus, som afholdes over een uge på fuld tid.
Afhængigt af antallet at tilmeldinger oprettes der to hold. LA afvikles i uge 33, 2024 og LB holdet afvikles i uge 34, 2023. De studerende fordeles tilfældigt på holdene, det er IKKE muligt at bytte hold. Fagets eksamen ligger i uge 35 og består af en skriftlig, case-baseret eksamen, hvor besvarelsen bygger på undervisningens pointer og refleksioner samt pensumlitteraturen. Fordi faget er praksisrettet, er det dermed en forudsætning, at du er til stede og deltager aktivt i undervisningsugen.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 2
Mundtlige fremlæggelser mv.
1) det forventes at de studerende deltager i studiegruppemøderne.
2) det forventes at de studerende deltager i fagets integrerede workshop, der afholdes om fredagen i den enkelte studiegruppe. Workshoppen bygger på de færdigheder, som de studerende lærer og opøver gennem ugen. Derfor opfordres der til, at de studerende deltager i al undervisning i løbet af ugen.
Prøve/delprøver
Proceskonsultation i praksis - løsningsfokuserede tilgange til konsultativ praksis:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Udlevering af opgave Eksamensopgaven udleveres via Digital eksamen (DE), når prøven starter
Varighed 72 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform Bestået/ikke bestået
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår og Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

 

                                        PROCESKONSULTATION I PRAKSIS

                              - Løsningsfokuserede tilgange til konsultativ praksis

 

 • Hvad indebærer arbejdet som proceskonsulent?

 

 • Hvordan kan vi som konsulenter arbejde med forskellige og modsatrettede dagsordener, opfattelser, orienteringer og ønsker i organisationen?

 

 • Hvordan kan vi omsætte avancerede begreber til en konkret måde at føre samtaler, der skaber forandring?


Med dette intensive kursusforløb har jeg sammen med CBS spændt buen for at booste din læring. Kurset er for dig, der er optaget af og ønsker at udvikle dine praktiske færdigheder til at føre systemiske og løsningsfokuserede samtaler med personer, grupper eller organisationer. Formålet med kurset er at hjælpe dig til at udvikle en praktisk viden og et bredt repertoire af konsultative færdigheder.


Indhold
Når organisationer henvender sig til konsulenter, sker det gerne ud fra et ønske om, at noget skal være anderledes. Konsulenten inviteres til at gøre en forskel og skabe forandringer for en person, en gruppe eller en organisation. I en vis forstand finder enhver konsultation sted i et felt sammensat af personer med forskellige perspektiver, orienteringer og ønsker til, hvad konsultationen skal bidrage med. Det stiller store krav til, hvordan vi som professionelle kan indgå i komplekse, organisatoriske miljøer. Og det stiller krav til, hvordan vi kan tilrettelægge og afvikle processer, der skaber bevægelse og holdbare forandringer.

 

På et poststrukturalistisk, kommunikationsteoretisk og løsningsfokuseret arbejder vi med forskellige aspekter af konsulentens praksis. Undervisningen adresserer rollen som konsulent, herunder skiftet fra en ekspert/rådgivende funktion til en faciliterende/ikke-vidende position. Vi zoomer ind på ideer om, hvad der skaber forandringer i organisationer, og hvordan forandringer gøres holdbare og bæredygtige i den konkrete hverdag. Og vi arbejder med, hvordan vi kan styre individuelle samtaler og samtaler med grupper og organisationer, hvor relevante deltagere inddrages på relevante måder.

Form 
På kurset går vi konkret og i øjenhøjde til udvikling og træning af dine proceskonsultative færdigheder. Undervisningen har har et teoretisk, praktisk og personligt fokus og veksler mellem oplæg, diskussioner, fælles refleksioner, træning og øvelser, live-demonstration og live-supervision.

Onsdagen afholdes i studiegrupper, der sammensættes i undervisningen.

Udbytte
Kurset lærer dig en række samtaleteknikker, spørgsmål, greb, positioner og diskussioner med omdrejningspunkt i de systemiske og løsningsfokuserede skoler, som de er udviklet af Steve de Shazer, Insoo Kim Berg m.fl.. På kurset får du mulighed for at udvikle og forfine dine praktiske færdigheder til:

 

 • at føre samtaler, der skaber bevægelse
 • på mikroplan at formulere løsningsfokuserede spørgsmål
 • at indstille frekvensen på dine ører til at lytte efter særlige typer af svar
 • at udvikle et mentalt kompas og kort, du kan navigere efter i komplekse kontekster
 • at bidrage til forhandling af en opgaves indhold og form
 • at 'blive på overfladen' i sproget
 • at arbejde med forskellige og modsatrettede dagsordener, opfattelser, orienteringer og ønsker i organisationen
 • at designe, styre og afvikle processer, der bringer organisationer videre

 

Underviser
Kursusforløbet er baseret på vores egne erfaringer med at omsætte avancerede begreber og teorier til konkrete, enkle og anvendelige praksisser i konsultativt arbejde. At koble an til hverdagslivet og egne erfaringer står højt på dagsordenen i min måde at arbejde med klienter og kunder og derfor også i dette kursusforløb. Kurset tager udgangspunkt i dét vi selv laver til daglig med løsningsfokuseret inspireret facilitering, coaching, organisationsudvikling, supervision, ledelsesudvikling m.m.
 

Praktisk
Undervisere: Kasper Mikladal & Mathias Lisby 
Undervisning: 4 hele undervisningsdage fra 9-15.30, der afvikles over een uge, mandag-fredag med undtagelse af onsdag, der afholdes i studiegruppe på egen hånd.
Forberedelse: Det forventes at pensum er læst inden forløbet.

Studiegruppe: Møde i studiegruppe om onsdagen, der varetages på egen hånd.

Aktiv deltagelse og tilstedeværelse i undervisningsforløbet er en forudsætning for at kunne bestå kurset. 


Det har tidligere deltagere sagt om kurset

 • Forbered dig på at se dig selv i proceskonsulentrollen. Hav mod til at reflektere over din præstation – så får du meget ud af dette kursus! Tak for et dejligt, lærerigt kursus.
 • Kurset gør allerede indtryk efter første dag.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Oplæg, fælles refleksion, øvelser, live-demonstration, live-supervision, træning, video.
Feedback i undervisningen
Løbende feedback i undervisningen og i de praktiske øvelser.
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i undervisningen 33 timer
Deltagelse i obligatorisk studie- og træningsgruppe med bunden opgave 4 timer
Litteratur som forventes læst inden kursusstart 132 timer
Skriftlig eksamen 37 timer
Foreløbig litteratur

Bemærk at litteraturlisten er foreløbig, og at der kan forekomme ændringer inden kursusstart. Litteraturen består af to bøger samt et kompendie - alle dele kan købes i Academic Books.

 

Bøger

 

Berg, I. S. & de Jong, P. D. (2002): Løsningsfokuserede samtaler. Kapitlerne 1-6. Hans Reitzels Forlag.

 

Westmark et al. (2012): Konsulent – men hvordan? Kapitlerne 2-8. Akademisk forlag.

 

Kompendium

 

 • Anderson, H. og Goolishan, H. 1992: The Client is the Expert: A Not-Knowing Approach to therapy. Therapy as Social Construction. Eds Gergen og MacNamee. s 25-39. London, Sage.

 

 • Borum, F. (2014): Organisationsforandring, kap. 23 i Vikkelsø, S. og Kjær, P.: Klassisk og moderne organisationsteori.

 

 • Caluwe, L. & Vermaak, H. (2004): Changeparadigms. i Organisation Development Journal, 4/2004

 

 • Dahl, K. og Granhof Juhl, A.: Den professionelle proceskonsulent. Kap. 2: Den gode start. Hans Reitzels Forlag.

 

 • Davies, B. & Harré, R (1990): Positioning: The discursive positioning of selves. Journal for the Theory of Social Behavior. 20(1)

 

 • de Shazer, S. (1984): The Death of Resistance. Family Process

 

 • de Shazer, Steve (1988): Clues. Investigating Solutions in Brief Therapy. Kap. 6: A Theory of Solution. W.W. Norton & Company, New York/London.

 

 • de Shazer, Steve. (1994): Words were originally magic. Kap 7: Problem-Talk Solution-Talk. W.W. Norton & Company, New York/London.

 

 • George, Evan. (2005). Consultation: A Solution-focused Approach. I Southall, A. (red.) Consultation in Child and Adolescent Mental Health Services. Oxford. Radcliffe

 

 • Gergen, K. J. (1992). Organization Theory in the postmodern era. I: Reed & Hughes (eds): Rethinking Organization. London: Sage

 

 • Gergen, K.J. (2011). Relationel tilblivelse. Kap. 10: Organisationer: den skrøbelige balance. Dansk Psykologisk Forlag. 

 

 • Kirkeby, Ole F. (1998): Ledelsesfilosofi. Et radikalt normativt perspektiv. Kap. 13: Translokutionaritet: sprogets magiske figur. Samfundslitteratur.

 

 • Lisby, Mathias. & Mikladal, Kasper (2016): Jagten på de gyldne spørgsmål - og praksisser for lytning. Erhvervspsykologi, Volume 15, nummer 1.

 

 • Mikladal, Kasper. & Lund-Nielsen, Rasmus (2015): Professionelle samtaler. Fra novice til ekspert gennem bæredygtig og selvforsynende praksisudvikling. Erhvervspsykologi, Volume 13, nummer 3.

 

 • Pearce, Barnett. (2007): Kommunikation og skabelsen af sociale verdener. Kap. 4: Kommunikationsprocessen: Handlingskoordination og betydningsdannelse. Kap. 5: Man handler i kommunikation: Talehandlinger. Dansk Psykologisk Forlag.

 

 • Ulleberg, I. og Jensen, P. (2012): Mellem ordene. Kommunikation i professionel praksis. Kap. 12: Dialog og anerkendelse. Kap. 14: Spørgsmål og lytning. Klim.

 

 

Sidst opdateret den 31-01-2024