English   Danish

2010/2011  KAN-CM_E99  Kontekstuel Branding

English Title
Contextual Branding

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Maks. antal deltagere 80
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
Per H. Hansen - phh.lpf@cbs.dkSecretary Karina Ravn Nielsen/ Lucie Alexanian - electives.lpf@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Markedsføring/Marketing

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Faget giver den studerende:

Evne til kritisk at analysere grundlaget for virksomheders brands, og hvordan dette grundlag forandrer sig over tid og kræver tilpasninger i virksomhedens branding.

En analytisk og kulturel forståelse for, hvordan virksomheders brandingstrategier opstår som et resultat af deres historie, fortællinger og samspil med det omgivende samfund.

Evne til at aflæse nye kulturelle tendenser i markedet samt til på den baggrund af arbejde med strategisk branding.

Fagets pædagogik udvikler den studerendes evne til at argumentere ud fra konkrete problemstillinger. Endvidere opnår den studerende kompetencer til at foretage kulturelle og narrative analyser og bruge disse til opbygningen af brands og brand fortællinger. Fokus er på den studerendes mulighed for at diskutere og bruge teorier til at forstå og fremme brands kulturelle virkning.
Forudsætninger
Kurset kan følges af alle cand.merc. studerende. Kurset kan med fordel kombineres med andre kurser i branding og forbrugsadfærd. Kurset kan tillige med fordel følges af studerende med indsigt i traditionel brandingteori, som ønsker at supplere med bredere, kulturelt orienterede kompetencer mhp at udbygge sine erhvervskompetencer inden for kulturel branding og storytelling.
Eksamen
mundtlig på basis af synopsis (individuel eller gruppe) på max 5 normalsider, dog 8 normalsider, hvis flere studerende skriver s
Eksamensperiode Maj/juni
Eksamination
Demonstrere en solid viden om de virksomheder, begreber og tilgange, der er

Gennemføre en kritisk analyse af en udvalgt virksomheds branding og image. Analysen sker på baggrund af kursets teoretiske tekster inden for kulturel branding, storytelling og materiel kultur, som den studerende skal have en dybtgående forståelse af.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset handler om kulturel branding, og hvordan virksomheder positionerer sig i markedet gennem konstruktion af image og særlige forestillinger om virksomheden og dens produkter. Kurset sætter fokus på virksomheden, corporate og product branding, storytelling og den kontekst, virksomheden og dens produkter indgår i. Kurset adskiller sig fra mere traditionelle tilgange ved at lægge vægt på kulturel branding og på kontekstens betydning for valg af branding strategi. Kurset er således i høj grad relateret til erhvervsøkonomi og – mere specifikt – afsætningsøkonomi.

Brands der gennem længere tid er succesfulde er kendetegnet ved at forholde sig til deres kulturelle og historiske kontekst, og omvendt kan brands komme i krise, hvis de ikke er i stand til at leve op til brandets påståede fortællinger. Det seneste eksempel er fra området ”place branding”, hvor Danmark som brand i høj grad er kommet i vanskeligheder som følge af tegningen-krisen. Med kontekstuel branding sættes der fokus på, at succesfuld branding og storytelling ud over marketingsmæssige og reklametekniske færdigheder også forudsætter historisk og kulturel indsigt.

Faget er bygget op om diskussion af en række historiske og nutidige cases med eksempler på succesfuld branding i kendte nationale og internationale virksomheder fra forskellige brancher. Det drejer sig f.eks. om Arla, Fritz Hansen, Starbucks, Pandora. Vi diskuterer også celebrity branding og co-branding. Der inddrages eksempler fra undervisernes egen forskning, herunder Danmark som brand efter Muhamed krisen.

Kursets empiriske cases kombineres med teoretiske perspektiver fra afsætningsøkonomi og materielle kulturstudier, hvor sammenhængen mellem succesfulde brands og kulturelle meninger og forbrug kommer i fokus. Der fokuseres på nye teorier om sammenhængen mellem kultur og branding og en række faste forestillinger om markedsføring og branding bliver udfordret.

Undervisningen er delvis baseret på casediskussion og forudsætter en høj grad af vilje til at deltage i diskussionerne, ligesom det er en betingelse for at deltage i undervisningen, at den studerende har læst og forberedt de pågældende cases forud for hver undervisningstime.

Kursets mere teoretiske del afvikles med enkelte forelæsninger, men ellers som diskussion, hvor de diskuterede cases og andre relevante eksempler sættes i relation til de teoretiske bidrag.

Litteratur

Nancy Koehn, Brand New.How Entrepreneurs Earned Consumers’ Trust from Wedgwood to Dell, Harvard Business School Press, Cambridge, MA 2001 udvalgte kapitler

Douglas B. Holt, How Brands become Icons. The Principles of Cultural Branding, Harvard Business School Press, Cambridge, MA 2004

Grant McCracken, Culture and Consumption II. Markets, Meaning, and Brand Management, Indiana University Press, Bloomington, Ind. 2005

Desuden anvendes undervisernes egne kortere tekster samt enkelte andre aktuelle artikler, der meddeles ved semesterstart.