English   Danish

2010/2011  BA-EOK_BE  Business English

English Title
Business English

Kursusinformation

Sprog Engelsk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
3. semester Undervisningssproget er engelsk og dansk
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Engelsk og Organisationskommunikation
Kursusansvarlig
Lill Ingstad
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal kunne
  • producere tekster på engelsk i praksisnære situationer inden for de genrer, der hyppigt forekommer i virksomheder og organisationer
  • oversætte tekster til engelsk inden for de relevante genrer
  • tilpasse tekster til de sproglige, stilistiske og formelle konventioner, der gælder for genren
  • tilpasse tekster til målgruppe, kommunikationssituation og tekstens formål, herunder bruge den relevante fagterminologi korrekt
  • udtrykke sig sprogligt korrekt og uden kommunikationshæmmende fejl
Eksamen
Business English
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Ordinær prøve Prøveform: 24-timers individuel skriftlig caseopgave (hjemmeopgave) bestående af 1. udarbejdelse af tekst på engelsk inden for de gennemgåede genrer 2. oversættelse og/eller tilpasning af tekst (dansk, engelsk) Omfang på den udleverede case: 5 NS: Omfang på opgaveløsning: 1) 1 normalside 2) 1 normalside Bedømmelse: 1 karakter efter 7-trinsskalaen Censur: Intern Prøvesprog: Dansk og engelsk Syge-/omprøve: Som den ordinære prøve
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det overordnede mål med kurset er at den studerende bygger videre på sin teoretiske viden om
interkulturel kommunikation og anvender denne viden til at oversætte og udforme tekster på engelsk
inden for de forskellige genrer, der typisk indgår i virksomheders og organisationers repertoire. Der
bygges ligeledes videre på den viden om genre, der er erhvervet i kurset Text and text production. Business English giver også introduktion til oversættelsesteori.
Desuden skal den studerende kunne udtrykke sig sprogligt korrekt på engelsk og bruge relevante fagtermer samt relevante hjælpemidler.

Undervisningsformer
Undervisningsformerne på kurset består af en blanding af klassetimer, workshops og individuel eller gruppevis løsning af caseopgaver, der baseres på erhvervsrettede, praksisnære problemstillinger. Opgaverne indeholder elementer af refleksion over sproglige og kommunikative valg, valg i forbindelse med informationssøgning og praktisk sprogproduktion.

Herudover indgår der individuelle, skriftlige hjemmeopgaver i kurset.
Arbejdsbelastning
Undervisning 20 timer
Forberedelse 80 timer
Hjemmeopgaver 30 timer
Selvstendig tilegnelse af fagligt stof 45 timer
Eksamen incl. eksamensforberedelse 50 timer
I alt 225 timer
Litteratur

Writing Professional Texts (custom book fra forlaget Pearson). Bogen indeholder materiale fra følgende bøger:
• Harty, Kevin J.: Strategies for Business and Technical Writing (ISBN-13: 978-0-205-56206-0), pp. 1-20, 49-59, 115-165
• Blundel, Richard and Kate Ippolito: Effective Organisational Communication (ISBN: 978-0-273-71375-3), pp. 201-288, 349-386
• Dubicka, Iwonna and Margaret O’Keeffe: Market Leader (ISBN: 0-582-85461-X), pp. 126-127, 134-141

Hjulmand, Lise-Lotte & Helge Schwarz: A Concise Contrastive Grammar of English
Longman Dictionary of Contemporary English
Kompendium : Business English, EOK