English   Danish

2010/2011  BA-EOK_SOE  Structure of English

English Title
Structure of English

Kursusinformation

Sprog Engelsk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
3. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Engelsk og Organisationskommunikation
Kursusansvarlig
Lise-Lotte Hjulmand
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal kunne
  • identificere og kort redegøre for grammatiske områder i en tekst, der typisk volder problemer for danske (f.eks. tællelighed, tempus og ledstilling), herunder evt. oversætte enkeltsætninger til danskforetage sprogrevision og optimering af en kortere tekst eller tekstuddrag
  • anvende hjælpemidler hensigtsmæssigt
  • identificere og klassificere de enkelte sætningskonstituenter mht funktion og form
  • redegøre for de enkelte sætningskonstituenters struktur (fraser og ledsætninger)
  • identificere og redegøre for sætningsopbygning (simple, komplekse og sideordnede sætninger)
  • identificere og kort redegøre for brugen af en given grammatisk kategori i en tekst (f.eks.numerus, person, genus, kasus, tempus, diatese og aspekt) samt for kongruens og ledstilling
Eksamen
Structure of English
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Vintertermin
Ordinær prøve: Prøveform: Skriftlig stedprøve med hjælpemidler Varighed: 4 timer Prøven afvikles på CBS PC: PC-mulighed 5: jf. Muligheder ved skriftlige eksaminer der afholdes ved brug af CBS´PCer PC- Censur: Ekstern censur Bedømmelse: En karakter efter 7-trinsskalaen Prøvesprog: Engelsk Syge/omrøve: Som den ordinære prøve
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset Structure of English er et kursus i engelsk grammatik.

Formålet med kurset er både teoretisk og praktisk. Den studerende skal således dels tilegne sig viden om det engelske sprogs grammatik, dels opnå visse færdigheder inden for området, eller sagt med studieordningens ord: Den studerende skal
• tilegne sig en systematisk viden om det engelske sprogs grammatik og derved erhverve sig en referenceramme, der kan trækkes på i uddannelsens øvrige discipliner, og som gør den studerende i stand til at bruge de grammatiske oplysninger i gængse opslagsværker
• styrke sin sproglige iagttagelsesevne
• blive bedre i stand til at producere korrekt og hensigtsmæssigt engelsk, herunder at foretage sprogrevision af andres tekster.

Undervisningsformer
Kurset kører som ’storholdsundervisning’ med deltagelse af alle studerende på årgangen.

Undervisningen består af en kombination af læreroplæg, diskussioner, gennemgang af skriftlige opgaver og øvelser, udarbejdet individuelt eller i grupper, samt andre studenteraktiviteter.
Arbejdsbelastning
Undervisning 40 timer
Forberedelse (herunder øvelser) 100 timer
Afleveringsopgaver 25 timer
Eksamen incl. eksamensforberedelse 60 timer
I alt 225 timer
Yderligere oplysninger

Det er ønskeligt, men ikke et krav, at den studerende har fulgt EOK-studiets kursus i Text and Text Production på 1. semester.

Litteratur

Hjulmand, Lise-Lotte and Helge Schwarz (2009). A Concise Contrastive Grammar of English for Danish Students. 3rd ed. Samfundslitteratur.

Hjulmand, Lise-Lotte and Helge Schwarz (2008). A Concise Contrastive Grammar of English for Danish Students. Workbook. Samfundslitteratur.

Longman Dictionary of Contemporary English. 5th ed. Pearson Education Limited, 2009.