English   Danish

2010/2011  BA-FAVIT3  Fagets videnskabsteori

English Title
Fagets videnskabsteori

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik
Kursusansvarlig
Søren Brier
Fagområde/Category
  • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
  • Redegøre for fagets teorier, analysestrategier og begreber, deres anvendelsesmuligheder og begrænsninger. 
  • Kombinere og diskutere fagets teorier, analysestrategier og begreber og anvende dem på cases. 
  • Diskutere sammenhænge mellem fagenes teoretiske perspektiver. 
  • Være i stand til at skrive klare og velbegrundede problemformuleringer og metodologiafsnit i deres egne værker.
  • Udtrykke sig klart, tydeligt og kvalificeret på skrift.
Eksamen
Mundtlig eksamen pba. synopsis
Vurdering Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode April og August
Varighed 20 minutter
Med to eksaminatorer. Synopsens sideantal må være højst 5 sider og kan udarbejdes individuelt eller i grupper af 2-4 studerende. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af synopsens faglige indhold samt den mundtlige præstation. For syge-/omprøve gælder følgende bestemmelser: For studerende, der har deltaget i udarbejdelsen af synopsen/afleveret synopsen, men ikke består eller er syg ved den mundtlige eksamen, vil syge-/omprøven bestå af en ny mundtlig eksamen på baggrund af den allerede udarbejdede synopsis. Studerende, der ikke har deltaget i/afleveret udarbejdelse af synopsis pga. sygdom, skal indlevere en synopsis forud for den mundtlige syge-/omprøve.
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med Fagets videnskabsteori er at bibringe de studerende refleksiv indsigt i det videnskabsteoretiske grundlag for anvendelsen af matematiske/kvantitative metoder så vel som kvalitative metoder og løsningsmodeller i moderne erhvervsøkonomi for derigennem at styrke deres analytiske kompetencer og bevidste metodologiske valg mht. anvendelse af teorier og metoder ved identifikation og løsning af problemer i virksomhederne.

Fagrelevant indføring i overordnede og centrale filosofiske og videnskabsteoretiske problemstillinger og retninger med særlig vægt på matematik, statistik og logisk ræsonnement som videnskabstype i forhold til f.eks. fortolkningsvidenskab og kvalitative metoder i samfundsvidenskaberne og videnskabsteoretiske overvejelser og problemstillinger ved løsning af erhvervsøkonomiske problemer..

Dette omfatter identificering af problemområder, problemer og relevante metoder gennem en refleksiv forståelse af de mulige konsekvenser af metodologiske valg omkring kvalitative og kvantitative metoder og deres eventuelle kombination, herunder valg af matematisering af genstandsområder og valg af statistiske modeller.

Undervisningsformer
Forberedelse
120
Undervisning
24
Eksamen
81
Litteratur

(Efterår) Bitsch Olsen & Pedersen(2003): Problemorienteret projektarbejde, Roskilde Universitets Forlag, 3. udg. Kap.1-10, pp. 200 sider
Brier, Søren (2006): Informationsvidenskabsteori, Samfundslitteratur, 2. udv. kap. 1-8., pp. 284 .

Nygaard, Claus (2005): Samfundsvidenskabelige Analysemetoder, Samfundslitteratur. Kap. 1+3-7, pp. 164.

Hendricks og Stjernfelt (2006): Tal en tanke, Forlaget Samfundslitteratur. kap. 1-13, pp. 222 halve sider = 111.


Artikler.

Gabrielsen, Gorm: (2005): ”Statistik - og det der ligner” pp. 23-55 i Bechmann Jensen og Christensen (red.) Psykologiske og pædagogiske metoder: Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder i praksis, Roskilde Universitets Forlag. PP. 23. Uddeles

Torben Elgaard Jensen, “Aktør-Netværksteori – en sociologi om kendsgerninger, karakker og kammuslinger” (2003). Du kan hente dette paper på:
http://imv.au.dk/~pba/Homepagematerial/systemudviklingsmateriale07/Torben%20Elgaard%20Jensen.pdf