English   Danish

2010/2011  BA-HAERV  Erhvervsret

English Title
Commercial Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Jens Fejø - Juridisk Institut
Fagområde/Category
 • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal ved eksamen kunne:
 • orientere sig i de dele af det erhvervsretlige område, som fremgår af læseplanen
 • identificere og forklare grundlæggende begreber inden for erhvervsretten i et klart og korrekt juridisk sprog
 • bearbejde erhvervsretlige problematikker under hensigtsmæssig anvendelse af retlige metoder og retskilder
 • identificere erhvervsretlige problemstillinger i en given process eller situation og relatere erhvervsretlig begreber, normer og retskilder til problemstillingen
 • opstille løsningsforslag på juridiske problemstillinger under anvendelse af korrekte og hensigtsmæssige metoder, kilder og hjemler
 • foreslå løsninger på erhvervsretslige og virksomhedsmæssige problemstillinger ud fra et præventivt hensyn, dvs. en konfliktløsning uden anvendelse af de retslige institutioner
 • foreslå tiltag til at afbøde eller forhindre ulovligheder eller på anden måde forbedre konkrete parters retsstilling
 • reflektere over den samfundsmæssige betydning og begrundelse for en given retstilstand inden for fagets område
Eksamen
Erhvervsret
Prøven i faget består af to delprøver:
Midtvejsprøve:
Vægtning 50%
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Forårstermin
Varighed 4 timer
Alle hjælpemidler inkl. elektroniske hjælpemidler må benyttes inden for de rammer, der er fastsat ved højskolens Regler for anvendelse af elektroniske hjælpemidler ved skriftlige stedprøver. Syge/omprøve: afholdes efter samme regler som den ordinære prøve.
Afsluttende prøve:
Vægtning 50%
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Sommertermin
Varighed 4 timer
Alle hjælpemidler inkl. elektroniske hjælpemidler må benyttes inden for de rammer, der er fastsat ved højskolens Regler for anvendelse af elektroniske hjælpemidler ved skriftlige stedprøver. Syge/omprøve: afholdes efter samme regler som den ordinære prøve.
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det er fagets formål at give de studerende et sådant kendskab til love og andre retsregler omfattet af faget, at de studerende bliver i stand til at identificere og forholde sig til juridiske problemer i forbindelse med erhvervsvirksomhed og kan bidrage til at forebygge konflikter og indgreb.

Erhvervsjura er et væsentligt redskab i forbindelse med styring af erhvervsvirksomhed. Erhvervsjuraen indvirker på mange områder i virksomhedens drift og sætter rammer for, hvordan en virksomhed kan indgå aftaler, tilvejebringe finansiering, indgå i internationale samarbejdsrelationer, foretage indkøb og salg, vælge selskabsform, fastsætte strategier, mv. Disse områder behandles i dette fag ud fra en gennemgang af de regler, som påvirker erhvervsvirksomhedens beslutningsproces. I forelæsningstimerne introduceres regler og love inden for et af fagets centrale emner, og i øvelsesundervisningen og i workshop uddybes og arbejdes der med forholdet mellem de pågældende regler og virksomheden.

Undervisningsformer
Faget betjener sig af storholdsforelæsninger, øvelsestimer, hjemmeopgaver og workshop.
Litteratur
 • Børge Dahl: Erhvervsjura, 11. udg. Handelshøjskolens Forlag, Kbh. 2010.
 • Børge Dahl (red.): Erhvervsretlige love. 32. udg., Handelshøjskolens Forlag, 2010.
 • Opgavesamling til læseplan – ligger på Sitescape