English   Danish

2010/2011  BA-HAF_PRAK  Praksis

English Title
Practice

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi
Kursusansvarlig
Thomas Lopdrup Hjort
Fagområde/Category
  • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Faget Praksis kombinerer på forskellig måde disciplinerne erhvervsøkonomi og filosofi. Således undersøges det, hvordan den filosofiske faglighed kan belyse nutidige erhvervsøkonomiske forhold, ligesom det undersøges, hvilken form for filosofisk faglighed en nutidig erhvervsøkonomisk kontekst fordrer. Efter at have fulgt faget forventes den studerende at være i stand til at kunne forholde sig kritisk reflekterende til og bearbejde erhvervsøkonomiske problemstillinger efter akademisk standard. Med henblik herpå skal den studerende ved fagets afslutning mere specifikt være i stand til:
  • at forstå og redegøre for de to filosofisk-analytiske kategorier “refleksiv praksis” og “problematisering”, som begge udgør centrale omdrejningspunkter i undervisningsforløbet;
  • at anvende disse analytiske kategorier i forhold til fagets pensum af både filosofiske og erhvervsøkonomiske tekster;
  • at identificere og bearbejde fagets tematiske problemstillinger ved hjælp af disse analytiske kategorier;
  • samt at fremstille dette arbejde skriftligt efter gældende akademiske standarder (dvs. korrekt dansk sagprosa; problemorienteret, argumenterende og selvkritisk stil; korrekt henvisningspraksis og omgang med litteratur; osv.)
Eksamen
Praksis
Eksamensperiode December/januar
Prøven er en skriftlig individuel opgave (essay)på maks. 6 sider, som bedømmes af én eksaminator som bestået/ikke bestået. Som hjælp til den skriftlige akademiske fremstilling skal opgaven skrives ud fra en på forhånd givet tekst-skabelon. Der afholdes ordinær eksamen i november/december og sygeeksamen/omprøve i januar/februar
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Praksisfaget er stedet, hvor I får mulighed for at reflektere over den faglighed, I skal tilegne jer på uddannelsen, ligesom det er stedet, hvor I introduceres til den form for arbejdspraksis, som en filosofisk informeret erhvervsøkonomisk faglighed kan omsættes i. I vil blive præsenteret for og opøvet i grundlæggende akademiske færdigheder, som I tillige vil skulle bringe i anvendelse i forhold til de substantielle problematikker og genstandsfelter, som tages op i faget.

Faget kan således siges at skulle opfylde et tredobbelt formål:

  1. at introducere jer til basale redskaber og tænkemåder, der hører sig til på en humanistisk informeret erhvervsøkonomisk uddannelse;
  2. at præsentere jer for en række konkrete problematikker i spændingsfeltet mellem filosofi og økonomi;
  3. at udstyre jer med en fornemmelse for, hvordan en sådan faglighed lader sig omsætte – såvel i det konkrete arbejdsliv efter studiet som i relation til den skriftlige opgave, der afslutter faget.

Faget skal med andre ord virke som en igangsætter med henblik på at få jer til at reflektere over jeres faglige identitet i spændingsfeltet mellem filosofi og erhvervsøkonomi, ligesom det skal hjælpe jer til at tænke over, hvad I gerne vil med jeres uddannelse og – på længere sigt – med jeres karriere/arbejdsliv.