English   Danish

2010/2011  BA-HAF_SAMF  Samtidsfilosofi

English Title
Contemporary Philosophy

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 15 ECTS (450 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi
Kursusansvarlig
Morten Sørensen ThanningRasmus Johnsen
Fagområde/Category
  • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Efter at have fulgt faget Samtidsfilosofi forventes den studerende:
  • Identificere og redegøre – at kunne identificere en central filosofisk problemstilling i ét af pensums tematiske felter, samt at kunne redegøre indgående og kritisk for den og dens tilhørende filosofiske begrebsapparat.
  • Sammenligne og kontrastere – at kunne sammenligne og kontrastere en sådan udvalgt filosofisk problemstilling med en anden filosofisk problemstilling fra samme tematiske felt i pensum.
  • Eksemplificere erhvervsøkonomisk – at kunne eksemplificere, begrunde og diskutere, hvilke niveauer i en erhvervsøkonomisk praksis de udvalgte problemstillinger tillader at artikulere, samt at kunne reflektere kritisk og indsigtsfuldt over fordele og begrænsningerne ved de valgte problemstillinger i forhold til en erhvervsøkonomisk praksis.
  • Reflektere på tværs af fagets tematiske felter – at kunne reflektere over hvorledes det tematiske felt og de valgte problemstillinger forholder sig til pensums øvrige tematiske felter, samt at kunne reflektere over hvilke analytiske fordele og begrænsninger udvalgte problemstillinger fra pensums øvrige tematiske felter kunne tilbyde i forhold til den diskuterede erhvervsøkonomiske praksis.
Eksamen
Samtidsfilosofi
Eksamensperiode Maj/juni
Eksamen er en individuel 30 minutters mundtlig eksamen med udgangspunkt i en gruppesynopsis. Eksaminationen er uden forberedelse. Skriftlige hjælpemidler må medbringes. I bedømmelsesgrundlaget indgår alene den mundtlige præstation, og der er ekstern censur. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Synopsis udarbejdes i grupper à 3-6 studerende og skal have følgende omfang: 6 studerende: max. 15 sider 5 studerende: max. 15 sider 4 studerende: max. 10 sider 3 studerende: max. 10 sider (1 studerende: max. 3 sider) Syge-/omprøve: Hvis man ikke består, går man til reeksamen med udgangspunkt i samme synopsis som under den ordinære eksamen. Hvis der pga. sygdom ikke er afleveret en synopsis ved den ordinære eksamen, afleveres en synopsis til sygeprøven.
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Samtidsfilosofi fokuserer på, hvorledes samtidige problemer i en erhvervsøkonomisk praksis kan belyses og diskuteres med en række forskellige filosofiske tilgange, og det har til formål at sætte de studerende i stand til at identificere og kritisk analysere en erhvervsøkonomisk problemstilling med filosofiske begreber. Målet er ikke, at de studerende skal kunne anvende færdige metoder eller analysemodeller på en empirisk genstand, men mere grundlæggende at sætte dem i stand til at arbejde filosofisk med at klarlægge fundamentale problemer og dilemmaer i den erhvervsøkonomiske praksis. Hensigten er således, at studerende på baggrund af de præsenterede filosofiske tilgange på den ene side skal kunne afdække nye, oversete aspekter ved de analyserede problemstillinger og på den anden side bidrage til at forme begreber og analytiske kategorier, som er målrettet til præcis at favne disse problemstillinger.

Undervisningsformer
Undervisningsmetoder og antal lektioner
Faget præsenterer tre temaer, der alle tager udgangspunkt i grundlæggende filosofiske problemstillinger i den erhvervsøkonomiske praksis.
Disse præsenteres og bearbejdes over 14 forelæsninger af hver to timers varighed, der for de flestes vedkommende tager udgangspunkt i samtidige filosofiske tekster, som er centrale i forhold til det pågældende tema. På denne måde fungerer forelæsningerne også som en introduktion til en række samtidige filosoffer og deres relevans i forhold til erhvervsøkonomien.
De 14 tilhørende seminartimer består fortrinsvis (8) af ’mesterforelæsninger’, hvor relevante forskere på LPF præsenterer deres arbejde i relation til de behandlede temaer. Disse eksempler på applikationer af de filosofiske begreber skal tjene som eksempel og diskussionsgrundlag for de studerende i deres forsøg på selv at forbinde filosofien og den erhvervsøkonomiske praksis. De resterende seminartimer (6) er tilegnet konkret diskussion af de præsenterede filosofiske begreber og metodisk arbejde med eksemplarisk at identificere og analysere erhvervsøkonomiske problemstillinger filosofisk.


Seminarlærer hold 301: Rasmus Johnsen
Seminarlærer hold 302: Morten Thaning
Litteratur

BLOK 1 : INTRODUKTION TIL SAMTIDSFILOSOFI

Introduktion til Samtidsfilosofi

Indeholder en introduktion til fagets mål: hvorledes samtidige problemer i en erhvervsøkonomisk praksis kan belyses og diskuteres med en række forskellige filosofiske tilgange. Forelæsningen vil ud fra et samtidigt eksempel vise, hvorledes den aktuelle erhvervsøkonomiske praksis rummer problemer af specifik filosofisk karakter, der for at kunne adresseres adækvat på sin side kræver en gentænkning af traditionelle filosofiske kategorier.

Kritik og normativitet og selvledelse

Honneth, A. ”Pathologies of the Social: The Past and Present of Social Philosophy, in: Rasmussen, D.M.(1999): The Handbook of Critical Theory, Blackwell.

Humanisme, posthumanisme og HRM

Heidegger, M.: “Et brev om humanismen”, 25-52, 2004, Informations Forlag.

Bolton, S. et alt.: ”Introduction: Beginning the search for the H in HRM” in Searching for the Human in Human Ressource Management, 1-15, 2007, Palgrave Macmillan.

Etik, praktisk fornuft og ledelse

Pippin, R.: ”The Natural and the Normative”, i Daedelus, Summer, 2009 Vol. 138, N.3

Thaning, M.: ”Det sociale og det normative”

TEMABLOK 1: Kritik, normativitet og selvledelse

Michel Foucault

Foucault, M.: “The Subject and Power”, i Critical Inquiry, 777-795, vol. 8, iss. 4, 198

Foucault, M: “Polemics, Politics and Problematization” i Ethics, 111-121, Penguin 1994

Thaning, M.: “Stoiske selvteknikker og neoliberal guvernementalitet”

Seminartime: Selvledelse og neoliberal guvernementalitet

Axel Honneth

Petersen, A. & R. Willig (2004) “Work and Recognition”, i Acta Sociologica, Vol. 47, No. 4, 338-350

Honneth, A.: “Mellem Aristoteles og Kant”, i Axel Honneth – behovet for anerkendelse (red. Willig), 73-98, 2003, Hans Reitzels Forlag.

Willig, R.: “Indledning”, i Axel Honneth – behovet for anerkendelse (red. Willig), 7-23, 2003, Hans Reitzels Forlag.

Seminartime: Honneth, anerkendelse og arbejde

Bruno Latour

Latour, B. ”Why has Critique Run out of Steam? From Matters of Fact to Matters of Concern” i Critical Inquiry Vol 30, 225-248, 2004.

Seminartime: Latour

Seminartime: Metodisk øvelse i identifikation af teser (forberedelse)

Seminartime: Metodisk øvelse i identifikation af teser (præsentation)

TEMABLOK 2: Humanisme, Posthumanisme og HRM

Peter Sloterdijk

Sloterdijk, P.: “Regler for menneskeparken”, i Passage, 8-27, Vol. 39, 2001.

Seminartime: Projektsamfundet

Jonathan Lear og Jacques Lacan

Lear, J.: “Introduction”, i Open Minded, 9-15, 1999, Harvard University Press

Lear, J.: “An Interpretation of Transference”, i Open Minded, 56-80, 1999, Harvard University Press

Lacan, J: ‘The Mirror Stage as Formative of the I Function’, in Lacan, J. (2006): Ecrits, W.W. NortonCompany, London, pp. 94‐101.

SlavojŽižek

Žižek: Teksten følger

Seminartime: Identitet og gambling

Gilles Deleuze

Deleuze, G. og Guttari, F (1983): Anti-Oedipus. Athlone Press. London. pp 1-5, 25-41.

Deleuze, G. og Parnet, C. (2002): Dialogues II. Athlone Press, London, pp. 103-5

Smiths, D (2007) Deleuze and the question of desire. Parrhensia No. 2 pp. 66-78.

Seminartime: Deleuze og stressmaskinerne

Seminartime: Begær og Facebook (The Social Network)

Seminartime: Begær og Facebook (Præsentation)

TEMABLOK 3: etik, praktisk fornuft og Ledelse

Aristoteles

Aristoteles: Etikken, Bog I, kap 1-5, Bog II og Bog 6, Det lille Forlag, 2000.

Seminartime: Protreptik

Richard Rorty og John McDowell

Rorty, R. : Contingency, Irony and Solidarity pp. xiii‐xvi ;3‐23; 73‐96; 189‐199, 1989, Cambridge University Press.

McDowell, J.: ”Virtue and Reason” i Mind, Value and Reality, 1998, Harvard University Press.

Seminartime: Narrativitet og coaching

Hans Georg Gadamer

Gadamer, H.-G.: Sandhed og Metode, pp. 297-306; 253-297; 338-343.

Seminartime: Hermeneutik og coaching

Seminartime: Opsamling på temaet