English   Danish

2010/2011  BA-IKIP  Intern kommunikation i praksis

English Title
Intern kommunikation i praksis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation
Kursusansvarlig
Lena Mygdam Zwisler
Fagområde/Category
  • Kommunikation/Communication
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
  • Den studerende skal i sin selvstændige analyse kunne vurdere, analysere og videreudvikle det strategiske grundlag for en organisation med sigte på at foreslå ændringer i praksis ifm. organisationens interne kommunikation.
  • Kvaliteten af analysen omfatter både argumentation, analyse og refleksion.
  • Kommunikationsproduktet skal afspejle den studerendes evne til at koble produkt med kontekst.
  • Den studerende skal demonstrere sine praktiske færdigheder i udarbejdelsen af et specifikt kommunikationsprodukt og være i stand til at reflektere over muligheder og begrænsninger ved dette.
  • Den studerende skal være i stand til at anvende fagets værktøjer i praksis.
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode April og August
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Eksamination
Den studerende skal individuelt, og indenfor fem døgn, udarbejde en casebesvarelse. Casebesvarelsen indeholder et kommunikationsprodukt (svarende til max. en normalside) samt en analyse af produktets sammenhæng med organisationens strategiske grundlag og interne kommunikation (svarende til max. fem normalsider).
Ved syge/omprøven stilles der en ny case. Ved bedømmelsen af prøven indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen.

Ved syge/omprøven stilles en ny case.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Litteratur
  • Zwisler, Lena Mygdam: ”Intern kommunikation i praksis”, Tekster til Kommunikationsværkstedet, HA(kom.), 2. semester 2011.
  • Aggerholm, Helle Kryger m.fl.: Intern kommunikation under forandring, Samfundslitteratur 2009.
  • Støvring, Charlotte og Paulli, Michala: “Intern kommunikation”, Børsens Forlag 2008.