English   Danish

2010/2011  BA-IMK_VFVI  Visuel identitet og profil

English Title
Visuel identitet og profil

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Vejledende undervisningstidspunkt: Onsdag: 10.45-13.20, uge:36-47
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
Jesper Clement
Fagområde/Category
  • Kommunikation/Communication
  • Ledelse af Information og Videnledelse/Management of Information and Knowledge Management
  • Markedsføring/Marketing
  • Oplevelsesøkonomi og serviceledelse/Experience economy and service management

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Fagets udvikling af personlige kompetencer: Faget giver de studerende kompetencer i at kunne vurdere og anvende design i en virksomheds visuelle identitet.

Målbeskrivelse: Den studerende skal være i stand til at analysere og vurdere en virksomheds eller organisations visuelle udtryk. Ved eksamen forventes det at egne iagttagelser kan sættes i relation til fagets teori og modeller, og at indsamlet data kan dokumentere styrker og svagheder ved virksomhedens valg af visuel identitet og profil
Eksamen
Individuel skriftlig opgave på 4 normalsider
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Eksamination
Individuel skriftlig opgave på 4 normalsider. I eksamensopgaven tager den studerende udgangspunkt i en selvvalgt virksomhed.
Der gives en karakter efter 7-trinsskalaen.
Syge- og omprøve er som ordinær eksamen.

Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Virksomheders identitet og profil kommer til udtryk i en bred vifte af trykt og elektronisk information. Dertil kommer andet design så som produktdesign, emballagedesign og indretning. Formålet med faget er at give den studerende en mulighed for at kunne vurdere en virksomheds identitet og profil, for kvalificeret at kunne deltage i planlægningen. Det gælder både eksternt og internt information.

Der lægges i undervisning vægt på at den studerende opnår et teoretisk fundament til at analysere virksomhedens visuelle profil og dens marketingaktivitet. Den studerende skal blive i stand til at identificere problematikker gennem iagttagelser og udpege teorier og modeller der relateres hertil. Det omfatter teori og modeller for virksomhedens kultur, brug af symboler, valg af værdier, designets grundelementer samt brug af story-telling.

Undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger hvor fagets teori præsenteres og eksemplificeres. Undervisningen vil inddrage oplæg til diskussion gennem øvelser. Desuden vil der være opgaver der løses i grupper og præsenteres i plenum, som giver de studerende mulighed for at afprøve teorierne.
Litteratur

Bogen ”The Culture of Design” af Guy Julier (SAGE 2008, second edition) udgør halvdelen af fagets litteratur. Den suppleres med udvalgte artikler og et kompendium der kan findes på SiteScape