English   Danish

2010/2011  BA-INTPROJ  Integreret projekt 1. semester

English Title
Integrated Project 1st Semester

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 20 ECTS (600 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi
Kursusansvarlig
  • Christian Knudsen
Fagområde/Category
  • Erhvervspsykologi/Business psychology
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
De studerende skal ved prøven kunne:
  • Foretage en analyse af en konkret virksomhed med udgangspunkt i erhvervsøkonomisk teori, der omfatter organisationsanalyse, økonomiske teori om virksomheden og interne og eksterne strategiske analyser. De valgte teorier fra disse områder skal kunne klassificeres, struktureres og begrundes.
  • Kunne anvende økonomisk-psykologiske teorier til at analysere specifikke elementer i en virksomhedsanalyse. De valgte teorier fra disse områder skal kunne klassificeres, struktureres og begrundes.
  • Kunne udvælge, kombinere og integrere relevante erhvervsøkonomiske og økonomisk-psykologiske teorier til at analysere de valgte forhold i casevirksomheden.
Forudsætninger
Ingen
Eksamen
Integreret projekt 1. semester
Eksamensperiode Efterårstermin
Prøven er uden censur og har form af en individuel mundtlig eksamen i hele pensum på baggrund af et skriftligt gruppeprojekt udarbejdet i grupper á max 5 studerende. Gruppeprojektet tager udgangspunkt i den ved semesterstart tildelte casevirksomhed. Grupperne kan indarbejde de to hjemmeopgaver i erhvervsøkonomi og økonomisk-psykologi i projektet. Projektet skal have et omfang af 10 normalsider plus 5 sider pr. studerende i gruppen. Ved bedømmelsen medvirker fagets undervisere. Bedømmelsen er individuel. Den mundtlige eksamen varer i alt 20 min. I bedømmelsen indgår såvel det skriftlige projekt som den mundtlige præstation (helhedsbedømmelse). Der gives karakter efter 7-trinsskala. Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen som afholdes i december/januar. Der er ikke automatisk tilmelding til syge-/omprøven som afholdes i februar/marts. Syge-/omprøven er en individuel 20 min. mundtlig eksamen i pensum og bedømmes af fagets undervisere. 1. semesters tre temaforløb afsluttes hver med en frivillig opgave. Efter første temaforløb afleveres en grupperapport i erhvervsøkonomi af max 5 normalsiders længde. Efter andet temaforløb afleveres individuel rapport i psykologi af max 5 normalsiders længde. Efter tredje forløb afleveres grupperapport i erhvervsøkonomi og økonomisk-psykologi af max 15 normalsiders længde. Første rapport rettes alene af en underviser i økonomi, anden rapport af en underviser i psykologi og tredje rapport af en underviser i økonomi.
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

På 1. semester undervises i tre fag: 1) erhvervsøkonomi 2) psykologi og 3) økonomisk psykologi. Disse tre fag koordineres med udgangspunkt i 3 temablokke: 1)Virksomhedens organisationsformer og kontekst, 2) Virksomhedens og individets grænser og struktur, og 3) Interaktion med omverdenen: strategi, identitet og processer i gruppen og virksomheden.

Subject: Åbningskonference

Åbningskonference på HA(Psyk) adresserer en række spørgsmål, som er centrale for at forstå, hvad en
virksomhed er, hvordan den fungerer, og hvilken betydning den enkelte ansatte samt grupper af ansatte
har for virksomhedens succes og udvikling. Vi ser på, hvordan virksomheden udgør en baggrund for
individer og gruppers synspunkter, tanker og følelser, samt hvorledes der er et komplekst samspil mellem
individuelle forudsætninger og det sociale systems struktur og begrænsninger.

Subject: Ehvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi beskæftiger sig først med at forstå, hvorledes en virksomhed organiseres fra iværksætter-stadiet til den bliver en multidivisionaliseret og multinational organisation. Herefter fokuseres på at afdække de økonomiske kræfter, der bestemmer en virksomheds horisontale og vertikale grænser. Og endelig afsluttes kurset med en diskussion af interne og eksterne strategi-analyser, ligesom virksomhedens identitets-dannelse diskuteres.

Subject: Økonomisk psykologi

I faget økonomisk psykologi fokuseres på, hvorledes der træffes beslutninger såvel ud fra et økonomisk som et psykologisk perspektiv. Disse perspektiver søges så anvendt til at forstå, hvad der udmærker iværksætterens beslutninger overfor den professionelle managers beslutninger. Hvordan man træffer beslutninger om opkøb af virksomheder i andre brancher. Og endelig diskuteres, hvordan virksomhedens strategi-fastlæggelse kan forklares ud fra en pre-commitment model.

Undervisningsformer
Forelæsninger og øvelser
Litteratur

Subject: Åbningskonference

Bogkøb

Andersen, Tom (2005). Reflekterende processer: samtaler og samtaler om samtalerne. Dansk Psykologisk Forlag.

Kompendium

Sornn-Friese, H. (2005): Hvad er en virksomhed? HA(Psyk) undervisningsnote. København: CBS. (28

Subject: Ehvervsøkonomi

Bogkøb

Knudsen, C. (2008). ERHVERVSØKONOMI. Virksomheden I organisatorisk, økonomisk og strategisk belysning. København: Samfundslitteratur.

Mintzberg, H. (1983). Structure in Fives. Designing Effective Organizations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc.

Selznick, P. (1957). Leadership in Administration. A Sociological Interpretation. Berkeley, CA: University of California Press

Download

Barney, J. B. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17: 99-120 [ Firm Resources and Sustained Competitive Advantage]

Boeker, W. (1989). Strategic Change: The Effects of Founding and History. Academy of Management Journal, 32(3): 489-515 [ Strategic Change: The Effects of Founding and History]

Goold, M. and K. Luchs (1993). Why diversify? Four decades of management thinking. Academy of Management Executive, 7(3): 7-25 [ Why diversify. Four Decades of Management Thinking]

Greiner, L. E. (1972). Evolution and revolution as organizations grow. Harvard Business Review, (July-August): 37- 46 [ Evolution and Revolution as Organizations Grow]

Langlois, R. N. (2003). The vanishing hand: The changing dynamics of industrial capitalism.Industrial and Corporate Change, 12(2): 351-385 [ The Vanishing Hand. The Changing Dynamics of Industrial Capitalism]

Penrose, Edith (1955): “Limits to the Growth and Size of Firms” American Economic Reviev, Papers and Proceedings, Vol. 45: 531-543.

Porter, M.E. (2008): The five competitive forces that shape strategy” Harvard Business Review, Jan, 79-93.

Prahalad, C. K. and G. Hamel (1990). The Core Competence of the Corporation. Harvard Business Review, 66: 79-91 [ The Core Competence of the Corporation]

Van de Ven, A. and M. S. Poole (1995). Explaining Development and Change in Organizations. Academy of Management Review, 20(3): 510-540 [ Explaining Development and Change in Organizations]

Wernerfelt, B. (1984): “A resource based view of the firm”, Strategic Management Journal, 5(2),171-180.

Kompendium

Klein, B. (1988). Vertical Integration as Organizational ownership: The Fisher Body-General Motors relationship revisited. in S.E.Masten (ed). Case Studies in Contracting and Organizations. Oxford: Oxford University Press

Knudsen, C. (1995). The Competence View of the Firm. What can modern economists learn from Philip Selznick’s Theory of Leadership. in Scott & Christensen (eds). The Institutional Construction of Organizations: International and Longitudinal Studies. Thousand Oaks: SAGE Publications. [Læs pp.146-163]

Langlois, R. N. (1999). Scale, Scope, and the Reuse of Knowledge. in S. C. Dow and P. E. Earl (eds.), Economic Organization and Economic Knowledge: Essays in Honour of Brian J. Loasby. Cheltenham: Edward Elgar: 239-254

CBS Case Competition (2007): Danfoss

Subject: Økonomisk psykologi

Litteratur

Kapitlerne i Knudsen (2010) vil blive lagt ud på Sitescape i løbet af semestret.

Kompendium

Jonathan Baron (2000) Thinking and Deciding, Cambridge: Cambridge University Press, kapitel 19.

Shefrin, Hersh (2007): Behavioral Corporate Finance. Decisions that Create Value. McGraw Hill Irwin, kap 1 og 10.

SchellingThomas, C. (1984): The Intimate Contest for Self-Command, in Schelling (ed): Choices and Consequences. Perspectives of an Errant Economist. pp.57-82. Thomas C. 1984: “

Camerer, Loewenstein & Prelec (2003): Neuroeconomics: How neuroscience can inform economics” (memo) http://www.econ.nyu.edu/user/bisina/camerer_loewenstein_prelec.pdf

Download

Busenitz, L. W. and Barney, J. B. (1997). Biases and Heuristics in Strategic Decision-Making: Differences Between Entrepreneurs and Managers in Large Organizations. Journal of Business Venturing

Hammond, J. S., R. L. Keeney and H. Raiffa (2006). The hidden traps in decision-making. Harvard Business Review, 84(1): 118-126.

Larens Rook (2006): “An Economic Psychological Approach to Herd Behavior” Journal of Economic Issues, Vol XL, pp.75-95.

Malmendier & Tate (2005): Does Overconfidence Affect Corporate Investment? CEO overconfidence Measures Revisited. European Financial Management, Vol. 11(5): 649-659.

Morse, Gardiner (2006): “Decisions and Desires” Harvard Business Review, pp.42-51.