English   Danish

2010/2011  BA-IPROSTSRAM  Tværfagligt 1. årsprojekt - Strategi og samfundsdiagnostik

English Title
Tværfagligt 1. årsprojekt - Strategi og samfundsdiagnostik

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 15 ECTS (450 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation
Kursusansvarlig
Hans Krause HansenErik Højbjerg
Fagområde/Category
  • Kommunikation/Communication
  • Organisation/Organization
  • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
  • Økonomisk og organisatorisk sociologi/Economic and organizational sociology
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Kursus: Tværfagligt 1.årsprojekt
Den studerende skal være i stand til at:

NB: Faget Strategi og samfundsdiagnostik (1. semester) indgår i prøven.
  • Udforme og afgrænse en konkret problemformulering med sigte på at udforske de kommunikationsstrategiske udfordringer for en organisation som HA(kom.) studiet har udvalgt
  • Beskrive den udformede problemstilling med afsæt i de samfundsdiagnostiske, strategiske og kommunikationsteoretiske fagområder, herunder at begrunde de konkrete teorivalg samt anvende dem i konkrete, empiriske analyser
  • Udvælge og analysere samt vurdere pålideligheden af empiri samt begrunde relevansen heraf i forhold til projektets problemstilling og den specificerede organisation
  • Stukturere fremstillingen i en sprogligt klar og veldisponeret form.
Eksamen
Tværfagligt 1.årsprojekt
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni og August
Eksamination
Prøven har form af et tværfagligt projekt, der udarbejdes i grupper à 4-5 studerende. 4 studerende skriver max 35 normalsider, 5 studerende skriver max 40 normalsider. Én person skriver 10 normalsider. Projektet danner udgangspunkt for en individuel mundtlig eksamen. Ved bedømmelsen af prøven indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen på baggrund af en samlet bedømmelse af den skriftlige og den mundtlige præstation. Bedømmelsen foretages af eksaminator og en ekstern censor.
Omprøve: Hvis den studerende ikke består den ordinære prøve kan han/hun gå til en mundtlig omprøve med udgangspunkt i det allerede udarbejdede projekt samt et tillæg af 5 normalsider. Som grundlag herfor afgiver bedømmerne senest ugedagen efter den mundtlige eksamination en skriftlig kritik af den pågældende studerendes eksamenspræstation med tilhørende angivelse af kravene til det supplerende materiale. Sygeprøve: Studerende, der pga. sygdom er forhindrede i at deltage i den ordinære mundtlige prøve, kan gå til en mundtlig sygeprøve. Studerende, der pga. sygdom er forhindrede i at deltage i projektudarbejdelsen, skal aflevere et nyt projekt og derefter til en mundtlig prøve med udgangspunkt i det afleverede projekt.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kursus: Tværfagligt 1.årsprojektet:
Formålet med projektet er at styrke de studerendes evner til at bearbejde den viden der er opnået gennem det første år, og derigennem opnå en forståelse for mulige sammenhænge (og mangel på samme) på tværs af fagene
Formålet kan derfor opdeles i to: For det første skal de studerende lære at arbejde problemorienteret i grupper. Her skal de lære at forstå og håndtere de udfordringer og fordele, der ligger i problemorienteret projektarbejde. For det andet skal de studerende anvende og videreudvikle deres faglige viden om teorier, perspektiver og metoder til analyse af kommunikationsstrategiske problemstillinger.
På listeform er de konkrete mål for 1. års projektet:
• at styrke tilegnelsen af det teoretiske stof fra undervisningen på 1. år gennem selvstændigt og målrettet arbejde med et udvalg af teorier og perspektiver.
• at gøre erfaringer med muligheder og begrænsninger i samt relationer mellem de enkelte fag med henblik på at opbygge en forståelse for tværfaglighedens muligheder og udfordringer.
• at reflektere over forskellene i navnlig kommunikationsteoretiske og samfundsanalytiske perspektiver, og problemerne i at analysere, forstå og præsentere sådanne forskelle.
• at gøre erfaringer med selvstændig indsamling og vurdering af empiri.
• at gå videre i indlæringen af en problemorienteret og projektorganiseret arbejdsmetode.
• at gøre erfaringer med at arbejde i grupper, der har deltagere med forskellig baggrund og holdning.

Subject: Strategi og samfundsdiagnostik

Målet er at give en grundlæggende forståelse af samfundsmæssige processer som forudsætning for at kunne analysere virksomheders og organisationers sociale og politiske omverdensbetingelser og deres strategiske handlemuligheder. I den kommunikerende organisation er der strategi på spil på alle niveauer og at forholde sig strategisk i foranderlige omgivelser kræver, at man sætter organisationens forhold til sin samtid i begreb.

Formålet med kurset er at sætte forståelsen af organisationers kommunikationsstrategiske udfordringer ind i en samfundsanalytisk sammenhæng. I den kommunikerende organisation er der strategi på spil på alle niveauer og det bliver derfor utilstrækkeligt kun at lokalisere strategi som en ledelsesopgave (selvom det selvfølgelig også er det). Kurset præsenterer en række perspektiver, der synliggør, hvordan strategi handler om at skabe det mulige i det kontingente. Kontingens er et filosofisk begreb, der betegner det, der hverken er umuligt eller nødvendigt. I erhvervsøkonomien bliver strategi ofte udlagt som et beregningsforhold; organisationen skal kalkulere sig frem til den optimale måde at forholde sig til sine omgivelser på; kunder, markeder, investorer, det politiske system etc. Et sådant strategibegreb forudsætter, at omgivelserne er stabile. Hvis vi imidlertid forestiller os, at omgivelserne er foranderlige og kontingente, må man tænke strategi på en anden måde. At forholde sig strategisk til kontingens kræver, at man sætter organisationens forhold til sin samtid i begreb.

Litteratur

Kursus: Tværfagligt 1.årsprojekt:

Olsen, Poul Bitsch & Kaare Pedersen (2003): Problemorienteret projektarbejde – en værktøjsbog. Roskilde Universitetsforlag.
Rienecker, Lotte (2001): Problemformulering på de samfundsvidenskabelige uddannelser. København: Samfundslitteratur.
Stray Jørgensen, Peter (1997): Formalia i universitetsopgaver – serviceafsnit, layout og typografi. København: Samfundslitteratur.
Subject: Strategi og samfundsdiagnostik

Optrykkes i kompendium:
• Andersen, Niels Åkerstrøm (1995). Institutionel historie – udkast til en analysestrategi. Statsvetenskaplig Tidskrift , 98, 3, pp. 257-280.
• Andersen, Niels Åkerstrøm (2000). Public Market – Political Firms. Acta Sociologica, 43, 1.
• Andersen, Niels Åkerstrøm (2002). Polyfone Organisationer. Nordiske Organisasjonsstudier, 4, 2, pp. 25-51.
• Andersen, Niels Åkerstrøm (2004). Ledelse af personlighed - om medarbejderens pædagogisering. I Pedersen, Dorthe (Ed.), Offentlig ledelse i managementstaten, (pp.241-267). Frederiksberg: Samfundslitteratur.
• Andersen, Niels Åkerstrøm & Asmund W. Born (2005). Følsom selvesklusjon - eller følelser som kommnikativt artefakt i organisasjoner. In Nyeng, Frode & Grete Wennes (Eds.), Kan organisasjoner føle?, (pp.155-171). Oslo: J.W. Cappelens Forlag.
• Andersen, Niels Åkerstrøm (2006.) Partnerskabelse, København: Hans Reitzels Forlag (kapitel 2 og 6).
• Christensen, Lars Thøger & George Cheney (2000), "Self-Absorbtion and Self-Seduction in the Corporate Identity Game." In Majken Schultz, Mary Jo Hatch & Mogens Holten Larsen (Eds.), The Expressive Organization. London: Oxford University Press, pp. 246-270.
• Christensen, Lars Thøger (2004), "Det forførende medie. Om autokommunikation i markedsføringen.", i Mediekultur, Nr. 37, (juni), pp. 14-23.
• Dean, Mitchell (1999). Risiko, beregnelig og uberegnelig. In Rasborg, Klaus, Kurt Aagaard Nielsen, Anni Greve et al (Eds.), Risiko, politik og miljø i det moderne samfund – en antologi om en aktuel kontrovers, (pp.212-243). Roskilde: Roskilde Universitetsforlag.
• Grolin, Jesper (1999). Industrien i risikosamfundet – legitimitet, subpolitik og dialog i Brent Spar sagen. In Rasborg, Klaus, Kurt Aagaard Nielsen, Anni Greve et al (Eds.), Risiko, politik og miljø i det moderne samfund – en antologi om en aktuel kontrovers, (pp.264-292). Roskilde: Roskilde Universitetsforlag.
• Hardis, Jeanet (2001). Er det 'hot' eller 'not'? – om skabelsen af fænomenet sociale partnerskaber. GRUS, 65, pp. 46-68.
• Højbjerg, Erik (2004). Forvaltningspolitikkens privatisering, i Frankel, Christian (red.) Virksomhedens politisering (pp. 103-134). Frederiksberg: Samfundslitteratur.
• March, James G. (1991). Exploration and Exploitation in Organizational Learning, Organization Science Vol. 2 No. 1, pp. 71-87.
• Pedersen, Ove K., Ritt Bjerregaard, Peter Elming et al. (1994). Demokratiets lette tilstand – Syv beslutningstagere om Danmark og fremtid. København: Spektrum.
• Pfeffer, J and G. Salancik (1978). The External Control of Organizations, London: Harper & Row (257-287).
• Power, Michael (1994): The Audit Society; in Anthony G. Hopwood and Peter Miller (eds.): Accounting as social and institutional practice, Cambridge University Press (pp. 299-316).
• Raffnsøe, Sverre & Ove K. Pedersen (1993). Hænger samfundet sammen? Teori Praksis, pp. 7-18.
• Sennett, Richard (2000). Street and Office: Two Sources of Identity. In Giddens, Anthony & Will Hutton (Eds.), On the edge – Living with global capitalism, (pp.175-190). London: Jonathan Cape.