English   Danish

2010/2011  BA-IVK_KOE  Europæisk historie - Kultur og erhvervsgeografi

English Title
European History, Culture and Economic Geography

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 10 ECTS (300 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
1. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig på europæiske studier
    Katrine Ravn Jørgensen - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Fagområde/Category
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
  • Political Science/Political Science
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Europæisk historie
Målet med dette delkursus er at de studerende:
• har faktuel viden om hovedlinjerne i Europas historie
• har en klar opfattelse af kronologi og periodisering
• har forståelse af grundelementerne i historisk metode og historiske værktøjer, herunder især historiske kort

Kultur- og erhvervsgeografi
Målet med dette delkursus er at de studerende:
• har faktuel viden om hovedtrækkene i Europas fysiske geografi har omfattende kendskab til de kulturelle og erhvervsmæssige opdelinger af Europa
• har forståelse af de grundlæggende elementer i geografisk metode, herunder især de geografiske repræsentationer (kartografi) og regionalisering
• har kendskab til principperne bag geopolitisk metode
Eksamen
Europæisk historie - Kultur og erhvervsgeografi
Vurdering Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Forberedelsestid: Emnet udleveres 24 timer før prøven, Eksaminationstid: 30 minutter inkl. votering, heraf 10 minutter til eksaminandens oplæg
Eksamination
Målbeskrivelse:
I eksamensterminen efter 1. semester afholdes en individuel mundtlig prøve, hvor eksaminanden skal demonstrere evne til at udpege og fortolke sammenhænge og dominerende træk i europæisk historie og geografi samt anvende disse til belysning af en samtidsaktuel problemstilling.

Den studerende skal kunne:
• dokumentere faglig viden om hovedlinjerne i Europas historie og om hovedtrækkene i Europas fysiske geografi
• demonstrere forståelse af grundlæggende historiske og geografiske metoder
• demonstrere en klar opfattelse af kronologi og periodisering og et omfattende kendskab til de kulturelle og erhvervsmæssige opdelinger i Europa
• identificere, klassificere og sammenligne historiske og aktuelle situationer og processer især de processer der har ført til dannelsen af de nuværende europæiske stater
• identificere, klassificere og sammenligne geografiske områder og regioner i Europa
• relatere de historiske situationer og processer til de geografiske omgivelser, herunder analysere og fortolke geografiske forholds betydning for og sammenhæng med historiske og aktuelle processer og situationer
• forklare sådanne historiske og aktuelle processer og situationer ud fra de geografiske og geopolitiske forhold
• analysere, fortolke og dermed forklare, eventuelt formulere hypoteser om nuværende forhold og situationer i Europa
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Europæisk historie

Det moderne Europa har rødder der går tilbage til Romerriget og de strukturer og organisationer der opstod i kølvandet på det. Kendskab til hovedlinjerne i europæisk historie er derfor en forudsætning for at forstå vor tids europæiske politik og de institutioner der skal udføre den. Disse hovedlinjer kan ses som en bestandig modsætning mellem bestræbelser på samling og splittelsestendenser, med opbygningen af Den europæiske Union på den ene side og fragmenteringen af Østeuropa på den anden som moderne, samtidige, eksempler på disse to hovedtendenser.

I kurset belyses og analyseres de vigtigste perioder og overordnede tendenser i Europas historie fra oldtidens Grækenland og Rom til det 21. århundredes nationalstater og overnationale institutioner. Der lægges særlig vægt på træning i selvstændig identifikation og fortolkning af sådanne tendenser i forskellige historiske perioder samt perspektivering af disse i relation til nutidige forhold og problemstillinger.

Kultur- og erhvervsgeografi

Kulturgeografien behandler samspillet mellem mennesket og dets fysiske omgivelser, herunder menneskets økonomiske indgriben i og omdannelser af sit miljø i form af opdyrkning af jorden, urbanisering, bygning af større infrastrukturelle anlæg som havne og veje, og politisk organisering af territorier og stater. Kursets indhold udgøres af en gennemgang af de fysiske rammer for europæernes kulturelle, sociale og politisk-økonomiske aktiviteter, herunder de store linjer i europæiske erhvervsstrukturer (fordeling af landbrug, fiskeri, industri), de store mønstre og centre i det europæiske landskab (transportveje, flodsystemer, urbane centre) som arnesteder og transportveje for både økonomisk, politisk og kulturel udveksling. Derudover de teoretiske og metodiske rammer og værktøjer. Disse to elementer anvendes på diskussioner af udvalgte områder som fx forskellige fortolkninger af de fysiske rammer (som henholdsvis afgrænsninger og forbindelseslinjer), de store hovedtræk i Europas geografi i forbindelse med statsdannelser, skabelsen af bymæssige centre, osv.

Undervisningsformer
Forelæsninger, holdundervisning og studenteroplæg med inddragelse af dokumentationssøgning.
Arbejdsbelastning
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 300 timer
Yderligere oplysninger

Syge-/omprøve

Som den ordinære.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Litteratur

Europæisk historie

Anthony Alcock, A Short History of Europe, Palgrave Macmillan, 2008.

Michael Herslund, Sider af Europas Historie, Samfundslitteratur, 2002.

Supplerende litteratur opgives på semesterplanen.

Kultur- og erhvervsgeografi

Lars Abel, Michael Herslund og Iørn Korzen, Kompendium: Europas Kultur- og erhvervsgeografi, Sl books, 2010.

Supplerende litteratur opgives på semesterplanen.