English   Danish

2010/2011  BA-IVK_KS1T  Kultur & Samfund 1 samt Sprogkundskab 1 - tysk

English Title
Culture and society 1 and Language Knowledge 1 - German

Kursusinformation

Sprog Tysk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
1. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig på tysk
    Mette Skovgaard Andersen - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
De studerende skal have et overblik over den nyere tids historiske udvikling i Tyskland i det omfang det er nødvendigt for at kunne forstå/fortolke grundlæggende forhold i det tyske samfund der adskiller sig fra det danske samfund.

Endvidere skal den studerende:

  • kunne forstå mundtlige tyske tekster
  • kunne udtrykke sig mundtligt med en høj grad af fonetisk korrekthed
  • have viden om forholdet mellem skrift og lyd og de vigtigste udtale - regler i tysk
  • have kendskab til de mest markante forskelle mellem dansk og tysk udtale
Eksamen
Kultur & Samfund 1 samt Sprogkundskab 1
Vurdering Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode December/januar, Mundtlig prøve i Kultur og samfund (indhold) samt i mundtlig kommunikation og fonetik (udtale og sprogfærdighed) på basis af en tekst, som den studerende trækker.
Hjælpemidler Med forberedelse
Eksaminationstekst: Maks. 1 NS, Hjælpemidler: Tysk-tysk ordbog Forberedelsestid: 15 minutter, Eksaminationstid: 15 minutter inkl. votering. Karakteren er udtryk for en helhedsbedømmelse af fagviden og mundtlig kommunikationsevne
Eksamination
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne:
• omsætte en skriftlig tekst til en mundtlig præsentation på et nogenlunde flydende og naturligt tysk uden væsentlige kommunikationsforstyrrende fejl
• udtrykke sig mundtligt med en høj grad af fonetisk korrekthed
• demonstrere viden om forholdet mellem skrift og lyd og de vigtigste udtaleregler i tysk
• demonstrere kendskab til forskellige afgørende overordnede politiske, samfundsmæssige og økonomiske forhold i perioden før og efter 1. verdenskrig, efter 2. verdenskrig, i perioden omkring Tysklands deling og efter de 2 Tysklandes forening.
• redegøre for Tysklands nuværende grundlæggende politiske, sociale og føderale struktur og have indblik i vigtige konsekvenser af genforeningen i 1990.
• demonstrere kendskab til økonomisk stærke og svage regioner i Tyskland
• på baggrund heraf kunne forstå og fortolke grundlæggende politiske og sociale forhold i det tyske samfund der adskiller sig fra det danske samfund
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Der gives en indføring i de forskellige politiske, økonomiske og sociologiske forhold i perioden før og efter 1. verdenskrig, efter 2. verdenskrig, i perioden med Tysklands deling og efter Tysklands genforening.

Fokus vil derudover værereception og produktion af mundtligt sprog.

Der gennemgås vigtige aspekter inden for tysk udtale med hovedvægten lagt på de forhold der erfaringsmæssigt volder danskere størst problemer, og på sammenligning mellem dansk og tysk.

Der introduceres forskellige strategier for mundtlig (og skriftlig) sprogproduktion, set i forhold til formålet med sprogproduktionen (fx argumentation, forespørgsel, præsentation af synspunkter).

Desuden arbejdes der med udvidelse af de studerendes aktive og passive ordforråd.

Undervisningsformer
Forelæsninger, holdundervisning, selvstændig arbejde med vejledende materiale til forelæsningerne, desuden for den mundtlige del praktiske øvelser med vejledning og sproglaboratorium.
Arbejdsbelastning
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 150 timer
Yderligere oplysninger

Syge-/omprøve

Som den ordinære prøve.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Litteratur

Kompendium sammensat til mdt. sprogfærdighed.

Bruun Hansen, Agneta/Stenestad, Elva (2005). Gyldendal Tysk Grammatik, Gyldendal, 2. oplag

Zint-Dyhr, Ingeborg (2004). Deutschland und die Deutschen. Handelshøjskolens Forlag

Evt. supplerende litteratur opgives på semesterplan