English   Danish

2010/2011  BA-IVK_OETK1E  Økonomisk tekst i kontekst 1 - engelsk

English Title
Economic Texts and Context 1 - English

Kursusinformation

Sprog Engelsk
Point 3,75 ECTS (112,5 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
5. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig på engelsk og kursusansvarlig
    Lill Ingstad - Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Målet med kurset er, at den studerende skal udbygge sin viden og praktiske kompetence inden for fagsproglig tekstproduktion, på engelsk såvel som på dansk. Derudover skal den studerende tilegne sig yderligere forståelse af grundlæggende økonomiske sammenhænge og kontekster. Brug af relevante hjælpemidler og evnen til aktivt at bruge specifik fagterminologi er vigtige elementer i kurset.

Ved afslutningen af kurset skal den studerende på baggrund af sin viden om erhvervs- og samfundsøkonomiske sammenhænge være i stand til at indsamle relevant information om disse områder, skabe sig overblik over og bearbejde informationen samt videreformidle den i forskellige former, fx i form af mundtlige præsentationer, skriftlige rapporter eller artikler. Den studerende skal være i stand til at identificere, analysere og diskutere problemstillinger i den aktuelle kontekst.

Det aktive fagsproglige ordforråd skal være udviklet på et niveau, hvor den studerende kan udtrykke sig klart og koncist om grundlæggende emner inden for det økonomiske område, der er relevant for kurset.

For at forbedre fagsprogskundskaber og formidlingsevne trænes den studerende i at oversætte og producere tekster med brug af korrekt engelsk såvel som dansk fagterminologi og sprog. Derudover trænes tilpasning af tekster til en specifik målgruppe.
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode December/januar
Varighed 4 timer
Oplæg: Maks. 2 NS Besvarelse: Maks. 3 NS Hjælpemidler: Alle skriftlige hjælpemidler. Eksamen afvikles på PC. PC mulighed 2 jf. studienævnets pc muligheder.
Eksamination
Prøvebeskrivelse:
Skriftlig stedprøve på grundlag af en tekst vedrørende et emne inden for kursets pensum, og 2-3 spørgsmål knyttet til teksten og pensum. Teksten og spørgsmålene udleveres ved stedprøvens start.

Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne:
• identificere en fagrelevant problemstilling i en udleveret tekst og relatere den identificerede problemstilling til pensum i besvarelsen af udleverede spørgsmål
• besvare de stillede spørgsmål til artiklen og pensum uden faktuelle fejl
• inddrage relevante begreber og sammenhænge inden for området
• bruge den relevante engelske fagterminologi korrekt
• formulere sig på engelsk uden kommunikationsforstyrrende fejl
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kursets hovedtema er makroøkonomi. Der arbejdes med de grundlæggende principper og aktuelle problemstillinger inden for emnet. Den skriftlige produktion fokuserer især på oversættelse, tekstbearbejdning og selvstændig formulering.

Undervisningsformer
Holdundervisning, hvori indgår fx lærergennemgang, diskussioner, studenteroplæg og mundtlige såvel som skriftlige øvelser.
Arbejdsbelastning
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 113 timer
Yderligere oplysninger

Syge-/omprøve

Som den ordinære.

Afholdelse af prøverne, herunder syge-/omprøver

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin

Litteratur

Janet Morrison (2006): The International Business Environment, 2nd ed. Palgrave Macmillian

Kursets kompendium