English   Danish

2010/2011  BA-IVK_SP1S  Sprogbeskrivelse og sprogproduktion 1 - spansk

English Title
Language description and language production 1 - Spanish

Kursusinformation

Sprog Spansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
1. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Kursusansvarlig
    Louise Denver - Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi
Fagansvarlig på spansk - Carsten Humlebæk
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Det fælles mål for Sprogbeskrivelse og sprogproduktion 1, 2 og 3 er at den studerende tilegner sig viden om og forståelse af det spanske sprogs opbygning med henblik på korrekt afkodning og produktion af grammatiske strukturer, samt at den studerende opnår færdigheder i analyse i primære led samt bestemmelse af leddenes materiale.

I Sprogbeskrivelse og sprogproduktion 1 arbejdes der bl.a. med sprogets morforlogi og syntaks med fokus på verbal-, substantiv- og pronominalsystemet.
Eksamen
Sprogbeskrivelse og sprogproduktion 1
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
90 minutter. Prøven består af: Del 1A: Indsætnings- og/eller sprogrevisionsopgave Del 1B: Oversættelse af enkle sætninger og tekster fra dansk til spansk Del 2: Sætningsanalyse med anvendelse af den relevante fagterminologi Prøven kan bestå af del 1A og B eller del 1A eller B, mens del 2 altid vil indgå. Dette bestemmes af fagkoordinator. Del 1 vægter 2/3. Del 2 vægter 1/3
Eksamination
Den studerende skal kunne:
• indsætte den korrekte form af en given grundform i en spansk tekst
• revidere en spansk tekst som er behæftet med fejl inden for pensummets emneområder
• oversætte enkle sætninger og tekster til spansk
• analysere ikke-komplekse spanske tekster på sætnings- og sætningsledsniveau samt bestemme ledmaterialet
• anvende den relevante grammatiske terminologi
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Præsentation af og træning i det spanske sprogs morfologi og syntaks med fokus på verbal-, substantiv- og pronominalsystemet.

Præsentation af og træning i analyse af sætninger i primære led mht. funktion (dvs. verbal, subjekt, objekt mv.) og materiale (dvs. verbalsyntagme, substantivsyntagme, pronominalsyntagme, ledsætning mv.).

Undervisningsformer
Holdundervisning hvor træningen i produktion af grammatiske strukturer foregår ved hjælp af forskellige former for mundtlige og skriftlige øvelser, fx indsætningsopgaver og oversættelser af mindre tekster. Opgaverne løses individuelt og i grupper.
Introduktionen til sætningsanalyse gives i en række fællesforelæsninger suppleret med holdundervisning. Stoffet præsenteres i forelæsningerne som følges op af træning af analysefærdighederne på de enkelte hold.
Arbejdsbelastning
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 150 timer
Yderligere oplysninger

Syge-/omprøve
Som den ordinære.


Afholdelse af syge-/omprøve
Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Litteratur

Louise Denver: Sproglige puslerier – om sætningsdannelse i spansk, Frederiksberg: Samfundslitteratur

Marietje Hastrup og Lise Thorup Lauridsen: La Gramática - spansk grammatik. Gyldendal (Gyldendals Gymnasiale Grammatikker) 2008

Evt. supplerende litteratur opgives på semesterplan