English   Danish

2010/2011  BA-IVK_SP2S  Sprogbeskrivelse og - produktion 2 - spansk

English Title
Language description and language production 2 - Spanish

Kursusinformation

Sprog Spansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
2. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Kursusansvarlig
    Louise Denver - Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi
Fagansvarlig på spansk - Carsten Humlebæk
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Det fælles mål for Sprogbeskrivelse og sprogproduktion 1, 2 og 3 er at den studerende tilegner sig viden om og forståelse af det spanske sprogs opbygning med henblik på korrekt afkodning og produktion af grammatiske strukturer, samt at den studerende opnår færdigheder i analyse i primære led samt bestemmelse af leddenes materiale.

I sprogbeskrivelse og sprogproduktion 2 lægges fokus på verbalkategorierne tempus, modus, aspekt og diatese (aktiv, passiv).
Eksamen
Skriftlig stedprøve inden for Sprogbeskrivelse og sprogproduktion 2
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed: 90 minutter. Bedømmelse: En samlet karakter. Del 1 vægter 2/3. Del 2 vægter 1/3. Prøven består af: Del 1A: Indsætnings- og/eller sprogrevisionsopgave Del 1B: Oversættelse af relativt enkle sætninger og tekster fra dansk til spansk Del 2: Sætningsanalyse med anvendelse af den relevante fagterminologi Prøven kan bestå af del 1A OG 1B eller del 1A ELLER 1B mens del 2 altid vil indgå. Dette bestemmes af kursusansvarlig
Eksamination
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne:
• indsætte den korrekte form af en given grundform i en spansk tekst
• revidere en spansk tekst som er behæftet med fejl, inden for et emneområde der indgår i pensum på Sprogbeskrivelse og sprogproduktion 1 samt Sprogbeskrivelse og sprogproduktion 2
• oversætte relativt enkle sætninger og tekster til spansk
• analysere mere komplekse spanske tekster på sætnings- og sætningsledsniveau samt bestemme ledmaterialet
• anvende den relevante grammatiske terminologi
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Præsentation af og træning i det spanske sprogs (morfologi og) syntaks med fokus på verbalkategorierne tempus, aspekt og modus, adverbier, præpositioner og ledstilling. Fortsat træning i analyse af sætninger i primære led mht. funktion og materiale.

Undervisningsformer
Holdundervisning hvor træningen i produktion af grammatiske strukturer foregår ved hjælp af forskellige former for mundtlige og skriftlige øvelser og oversættelser af mindre tekster. Opgaverne løses individuelt og i grupper.
Arbejdsbelastning
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 150 timer
Yderligere oplysninger

Syge-/omprøve

Som den ordinære.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin

Litteratur

Louise Denver: Sproglige puslerier – om sætningsdannelse i spansk, Frederiksberg: Samfundslitteratur

Marietje Hastrup og Lise Thorup Lauridsen: La Gramática - spansk grammatik. Gyldendal (Gyldendals Gymnasiale Grammatikker) 2008

Evt. supplerende litteratur opgives på semesterplan