English   Danish

2010/2011  BA-IVK_SP3S  Sprogbeskrivelse og sprogproduktion 3 - spansk

English Title
Language description and language production 3 - Spanish

Kursusinformation

Sprog Spansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
3. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
Fagansvarlig på spansk - Carsten Humlebæk
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Det fælles mål for Sprogbeskrivelse og sprogproduktion 1, 2 og 3 er at den studerende tilegner sig viden om og forståelse af det spanske sprogs opbygning med henblik på korrekt afkodning og produktion af grammatiske strukturer, samt at den studerende opnår færdigheder i analyse i primære led samt bestemmelse af leddenes materiale.

I Sprogbeskrivelse og sprogproduktion 3 ligger fokus på de infinitte verbalformer: infinitiv, gerundium og perfektum participium.
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed 2 timer
Stofområde: Pensum fra Sprogbeskrivelse og sprogproduktion 1, 2 og 3. Opgavelængde: Del I: ca. 1/2 NS Prøven består af: - Del I: Oversættelse til spansk af en dansk tekst eller flere tekster på i alt 1/2 NS. - Del II: Analyse af komplekse sætninger på sætnings- og sætningsledniveau (syntagmeniveau) med anvendelse af den relevante grammatiske terminologi. Bedømmelse: En samlet karakter. Vægtning: Del I vægtes med 2/3 og del II med 1/3
Eksamination
Den studerende skal dokumentere sin viden om sprogstrukturer i spansk og sine færdigheder i at:
• oversætte tekster til spansk i overensstemmelse med spansk morfologi, syntaks og ortografi
• revidere en spansk tekst som er behæftet med fejl
• analysere komplekse spanske tekster på sætnings- og sætningsledsniveau samt bestemme ledmaterialet
• anvende den relevante grammatiske terminologi.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Præsentation af og træning i det spanske sprogs (morfologi og) syntaks med fokus på infinitte verbalsyntagmer (infinitiv, gerundio, participium) samt uddybning af emner som erfaringsmæssigt volder en dansker problemer ved formidling til og fra spansk. Fortsat træning i analyse af sætninger i primære led mht. funktion og materiale.

Undervisningsformer
Holdundervisning hvor træningen i produktion af grammatiske strukturer foregår ved hjælp af forskellige former for mundtlige og skriftlige øvelser samt oversættelse af tekster. Opgaverne løses individuelt og i grupper.
Arbejdsbelastning
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 150 timer
Yderligere oplysninger

Syge-/omprøve

Som den ordinære.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Litteratur

Louise Denver: Sproglige puslerier – om sætningsdannelse i spansk, Frederiksberg: Samfundslitteratur

Marietje Hastrup og Lise Thorup Lauridsen: La Gramática - spansk grammatik. Gyldendal (Gyldendals Gymnasiale Grammatikker) 2008

Evt. supplerende litteratur opgives på semesterplan