English   Danish

2010/2011  BA-IVK_UDTE  Udtale- engelsk

English Title
Pronunciation - English

Kursusinformation

Sprog Engelsk
Point 3,75 ECTS (112,5 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
2. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Kursusansvarlig
    Inger Mees - Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi
  • Fagansvarlig på engelsk
    Lill Ingstad - Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Målet for kurset er både teoretisk og praktisk. Den studerende skal således tilegne sig en systematisk viden om det engelske sprogs udtale, herunder erhverve sig indsigt i det engelske lydsystem og lære at læse lydskrift, med det formål at forbedre sin udtale af sproget. Kurset sigter mod at udvikle både receptive og produktive kompetencer.
Forudsætninger
Hvis det er muligt, bliver der oprettet både hold i britisk engelsk og amerikansk engelsk. I så fald vil den studerende inden undervisningsstart blive bedt om at tilmelde sig en af de to udtalevarianter.
Prøven i faget består af to delprøver:
Skriftlig del:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Uden hjælpemidler
En internetbaseret stedprøve med automatisk scoring. Varighed: 45 minutter Hvis den internetbaserede stedprøve ikke kan afvikles normalt pga. tekniske vanskeligheder, vil den skriftlige del af prøven i stedet blive afviklet som en traditionel skriftlig stedprøve
Mundtlig del:
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni, Indtaling af en kortere engelsk tekst (på 200-300 ord, sammenhængende tekst eller et antal sætninger). Indtales som lydfil inden den skriftlige eksamen.
Prøven afvikles i eksamensterminen. Bedømmelsen foretages på baggrund af en helhedsvurdering. Det vil sige at både den skriftlige og mundtlige del indgår i vurderingen. Der gives en samlet karakter
Eksamination
De studerende skal demonstrere at de er i stand til at:
• læse lydskrift og genskrive denne som ortografisk tekst (”normal retskrivning”)
• klassificere og beskrive de engelske fonemer
• analysere engelske ords fonologiske (”lydlige”) sammensætning og relatere denne til symboler eller
fonologiske kategorier
• identificere alle engelske segmenter ud fra lydligt input, særligt med henblik på de minimale
kontraster der er vanskelige for danskere (kun den internetbaserede prøve)
• beskrive og/eller identificere væsentlige forskelle mellem britisk (RP) og amerikansk (GA) udtale

Den studerende skal ligeledes kunne udtale engelsk med opretholdelse af alle lydlige kontraster og med passende intonation, tryk og rytme. Udtalen skal ikke blot være forståelig, men ligge tæt op ad den udtale der benyttes af indfødte engelsktalende.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset består af en forelæsningsrække som indledes med en oversigt over nogle forskelle mellem amerikansk og britisk engelsk. Derefter følger en gennemgang af det engelske lydsystem (konsonanter og vokaler). De vigtigste udtaleregler forklares og den studerende bliver gjort bekendt med de mest markante forskelle mellem dansk og engelsk. Fænomener som optræder i sammenhængende tale (intonation, tryk og rytme), berøres også. Den studerende får også mulighed for at stifte bekendtskab med nogle engelske dialekter. Forelæsningerne følges op med holdtimer (bl.a. træning i at læse lydskrift) og sproglaboratorietimer (udtaleøvelser inden for bestemte problemområder).

Undervisningsformer
Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem teori (forelæsninger og holdundervisning) og praktiske udtaleøvelser i sproglaboratoriet (dels under lærervejledning, dels som selvstudium). Kurset indledes med en kort diagnostisk test.
Arbejdsbelastning
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 113 timer
Yderligere oplysninger

Syge-/omprøve

Som den ordinære.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Litteratur

Britisk engelsk:

Mees, Inger M. & Beverley Collins (2000). Sound English (3rd edn), Copenhagen: Copenhagen Business School Press.

Amerikansk engelsk:

Mees, Inger M. & Beverley Collins (1992). Sound American, Copenhagen: Copenhagen Business School Press.