English   Danish

2010/2011  BA-IVK_VK1E  Virksomhedskommunikation 1 - engelsk

English Title
Business communication 1 - English

Kursusinformation

Sprog Engelsk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
3. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig på engelsk og kursusansvarlig
    Lill Ingstad - Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Målet for kurset er, at den studerende skal tilegne sig grundlæggende indsigt i og færdigheder til løsning af konkrete sproglige opgaver inden for virksomhedskommunikation.

Den teoretiske viden, som den studerende har erhvervet på 1. år, skal omsættes og udbygges til en mere praktisk anvendelse i en konkret erhvervsmæssig kontekst.

Efter kurset forventes den studerende at have kendskab til den overordnede organisatoriske kontekst, som kommunikationen sker i, de forskellige stakeholders, der er involveret i konteksten, og være i stand til at tilpasse teksterne til forskellige målgrupper, fx i forhold til kulturforskelle.

Derudover skal den studerende være i stand til aktivt at bruge den relevante engelske såvel som danske fagterminologi og kunne producere tekster, der overholder de gældende konventioner for de forskellige genrer. Endelig forventes der en høj grad af sproglig korrekthed i såvel oversættelser som fri formulering. Dette gælder for både engelsk og dansk.
Eksamen
Skriftlig stedprøve i oversættelse fra dansk til engelsk eller selvstændig formulering på engelsk baseret på et oplæg
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode December/januar, Opgavetypen afgøres ved lodtrækning som offentliggøres senest 14 dage før eksamen.
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed:2 1⁄2 timer. Eksamen afvikles på PC. PC mulighed 5 jf. studienævnets pc muligheder. Længde: - Oversættelse: 3/4 NS - Selvstændig formulering: opgavebesvarelse ca. 3/4 NS. Opgave maks. 2 NS.
Eksamination
Den studerende skal kunne:
- producere tekster som overholder de vigtigste sproglige og stilistiske konventioner for de pågældende genrer
- tilpasse målsprogsteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens funktion
- udtrykke sig skriftligt på engelsk uden fejl, der i nævneværdig grad forstyrrer kommunikationen
- anvende et i kommunikationssituationen passende ordforråd, herunder den mest relevante fagterminologi
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Der arbejdes med kontekstviden, oversættelse, tekstbearbejdning og selvstændig formulering af tekster. Desuden arbejdes der med kritisk brug af ordbøger og andre hjælpemidler samt med problemstillinger inden for grammatik, terminologi, tekststrukturer, kommunikations- og oversættelsesstrategier. Der kan inddrages elementer fra kommunikativ og pragmatisk tekstanalyse samt interkulturel kommunikationsteori.

Undervisningsformer
Kurset består af en kombination af holdundervisning, diskussioner, oplæg fra underviser og studerende samt mundtlige såvel som skriftlige øvelser.
Yderligere oplysninger

Syge-/omprøve

Som den ordinære.

Afholdelse af prøverne, herunder syge-/omprøver

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Litteratur

Writing Professional Texts (2010) (custom book fra forlaget Pearson)

Kompendium