English   Danish

2010/2011  BA-IVK_VK2S  Virksomhedskommunikation 2 - spansk

English Title
Business communication 2 - Spanish

Kursusinformation

Sprog Spansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
3. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
Fagansvarlig på spansk - Carsten Humlebæk
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Kursets mål er at den studerende uddyber sin viden fra Virksomhedskommunikation 1 om forretningsgangens forskellige genrer, og den studerende skal kunne identificere talehandlinger og de dertil hørende sproglige udtryk. På baggrund heraf skal den studerende kunne producere situationstilpassede tekster.
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed 2 timer
Oversættelse til spansk eller selvstændig udarbejdelse af virksomhedsrelevant tekst på spansk på basis af oplæg på dansk. Dette bestemmes af fagkoordinator. Stofområde: Pensum fra Virksomhedskommunikation 1 og 2. Opgavelængde: ca. 3/4 NS. Hvis opgaven er selvstændig udarbejdelse af tekst, skal besvarelsen kunne holdes inden for 3/4 NS. Eksamen afvikles på PC. PC mulighed 5 jf. studienævnets pc muligheder.
Eksamination
Den studerende skal kunne:
• producere virksomhedsrelevante tekster på spansk på basis af stikord på dansk
• gengive et fagspecifikt indhold på spansk så præcist som den konkrete oversættelsessituation tillader
• vælge den rette genre og tilpasse målsprogsteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens funktion
• udtrykke sig skriftligt på spansk uden fejl der i nævneværdig grad forstyrrer kommunikationen
• anvende et i kommunikationssituationen passende ordforråd, derunder den relevante fagterminologi
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Der arbejdes med forretningsgangens forskellige genrer, og den studerende introduceres desuden til den spanske virksomhed og det spanske erhvervsliv gennem lærebogstekster og aktuelt materiale. Den studerende trænes fortsat i at oversætte til og fra spansk. Endvidere trænes den studerende i at producere tekster på spansk efter skriftligt oplæg på dansk i overensstemmelse med gældende sprognormer og sprogbrugskonventioner i en given kommunikationssituation.

Undervisningsformer
Holdundervisning med diskussioner og gruppefremlæggelser samt mundtlige såvel som skriftlige øvelser.
Arbejdsbelastning
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 150 timer
Yderligere oplysninger

Syge-/omprøve

Som den ordinære.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Litteratur

Hans Peter Elmøe (red.): Spansk virksomhedskommunikation 2. Frederiksberg: CBS 2009.