English   Danish

2010/2011  BA-IVK_VT1  Fællesfag: Videnskabsteori - 2. semester

English Title
Common course: Theory of Science - 2nd semester

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
2. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig for videnskabsteori
    Per Durst-Andersen - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Det overordnede mål med kurset er at sætte den studerende i stand til at kunne:
• se muligheder og begrænsninger i forskellige løsningsforslag på videnskabelige problemstillinger
• tænke den enkelte disciplin ind i tværfaglige sammenhænge
• forholde sig reflekterende til virkeligheden og til tekster
• applicere teori på empiri ved analyse og tolkning af tekster
• arbejde selvstændigt

på basis af grundlæggende kendskab til videnskabsteori med særlig vægt på lingvistisk metode og teori, humaniora og samfundsvidenskaberne.
Eksamen
Videnskabsteori - 2. semester
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
24 timers individuel hjemmeopgave Omfang: Maks. 3 NS Opgaven afleveres i 3 eksemplarer på BA sekretariatet
Eksamination
Målbeskrivelse:

Efter det første semester = studiets 2. semester skal den studerende kunne:
• bestemme en given tekst/et givet tekststykke mht sproghandling og kunne gøre rede for hvad der
ligger til grund for bestemmelsen
• definere og med sikkerhed kunne udpege og/eller bestemme angivne sproglige fænomener primært
inden for pragmatik, tekstlingvistik og/eller semantik (morfologi, syntaks samt fonetik og fonologi kan dog også inddrages), definere, udpege og/eller bestemme kategoriske og/eller modaliserede udsagn samt andre former for ytringer, og ligeledes kunne forklare hvorved de enkelte typer adskiller sig
• forklare hvad der argumenteres for og eventuelt tillige imod i en given tekst/et givet tekststykke med udgangspunkt i en argumentationsmodel samt hvilke appelformer der benyttes
• påpege og/eller forklare svagheder og/eller stærke sider ved en given tekst/tekstsekvens
• forklare hvad der kendetegner og/eller adskiller de videnskabelige skoler og retninger der indgår i pensum
• påpege og/eller forklare forskelle og/eller ligheder i to eller flere teoretiske forklaringer vedrørende samme emne
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset falder i to dele, en sprogvidenskabelig del og en almenvidenskabelig del.

Den sprogvidenskabelige del
omfatter efter en kort introduktion til lingvistikkens status som videnskab en sammenhængende præsentation af discipliner og problemstillinger der er relevante for såvel afkodning som produktion af sproglige tekster i et omfang svarende til pensum.

Den almenvidenskabelige del
omfatter dels en mere tilbundsgående præsentation af videnskabsteori herunder gennemgang af udvalgte skoler og metoder, dels en gennemgang af discipliner der er relevante for humaniora og samfundsvidenskaberne med henblik på såvel produktion som afkodning af tekster. Omfanget svarer til pensum.

Faget afvikles på 2. og 3. semester, undervisningen fordeler sig ligeligt på de 2. semestre.

Undervisningsformer
Holdundervisning med gennemgang af stof samt opgavegennemgang og diskussion af løsningsforslag
Arbejdsbelastning
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 150 timer
Yderligere oplysninger

Syge-/omprøve
Som den ordinære

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve
Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin

Litteratur

Michael Herslund & Bente Lihn Jensen (red.): Sprog og sprogbeskrivelse. Samfundslitteratur 2003.

Diverse øvelser mm. uploades på CBSlearn