English   Danish

2010/2011  BA-MIKRO  Adfærdsbaseret mikroøkonomi

English Title
Behavioural Micro Economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 10 ECTS (300 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi
Kursusansvarlig
  • Leslie Christensen - Økonomisk Institut
Fagområde/Category
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
  • Forklare indholdet i grundlæggende mikroøkonomiske begreber som fx alternativ omkostning, markedsligevægt, moral hazard, risiko aversion, diskontering og eksternaliteter.
  • Beskrive og forklare de væsentligste forudsætninger for mikroøkonomiske modeller som rationalitet, heuristiks og præferencer.
  • Forklare og grafisk illustrere indholdet i disse modeller samt udføre simple analyser.
  • Algebraisk løse simple økonomiske problemstillinger som fx nytte- og profitmaksimering, udbud lig med efterspørgsel, samt algebraisk at bestemme ligevægtsværdier af økonomiske variable som fx pris, mængde og profit. Dette både ud fra antagelser om rationel samt irrationel adfærd.
  • Vurdere hvorvidt en angivet løsning til en økonomisk problemstilling er plausibel eller relevant.
  • Numerisk anvende standard-mikroøkonomiske værktøjerj som fx priselasticitet og skalaafkast.
Forudsætninger
Ingen
Eksamen
Adfærdsbaseret Mikroøkonomi
Prøven i faget består af to delprøver:
Delprøve 1 - Multiple Choice:
Vægtning 30%
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Forårstermin, Den ordinære eksamen finder sted i februar/marts. Syge-/omprøve afholdes efter de samme eksamensbestemmelser som den ordinære prøve (jf. dog studieordningens § 17, stk. 2) og finder sted i august.
Varighed 2 timer
Uden hjælpemidler, bortset fra lommeregnere uden kommunikationsmodul
Delprøve 2 - Skriftlig stedprøve:
Vægtning 70%
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Sommertermin, Den ordinære eksamen finder sted i april/maj. Syge-/omprøve afholdes efter de samme eksamensbestemmelser som den ordinære prøve (jf. dog studieordningens § 17, stk. 2) og finder sted i august.
Varighed 4 timer
Uden hjælpemidler, bortset fra lommeregnere uden kommunikationsmodul
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset tager udgangspunkt i teorier for det enkelte rationelt eller irrationelt agerende individ, husholdning og virksomheds adfærd under fuldkommen eller ufuldkommen information. Der lægges vægt på analyse af, hvorledes det enkelte individ, husholdning og virksomhed tilpasser sig ændringer i dens omverdensbetingelser. Disse ændringer kan f.eks. være i udefra givne priser, i antallet af agenter på markedet, information eller i skattesatser.

Følgende emner tages op: Den rationelle og irrationelle forbrugers valg. Er den rationelle model korrekt? Individets valg under usikkerhed og over tid. Præferencer over altruisme og fairness. Kognitive begrænsninger og heuristik. Forbrugernes og virksomhedernes interaktion på et marked i ligevægt. Strategisk adfærd på markeder med flere konkurrerende virksomheder. Offentlige goder, eksternaliteter og Sociale Præferencer.

Undervisningsformer
Forelæsninger og øvelser
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 30 timer
Øvelser 30 timer
Forberedelse (herunder læsning af pensum) 200 timer
Forberedelse til og deltagelse i eksamen 40 timer
Litteratur

Endnu ikke fastsat