English   Danish

2010/2011  BA-ORGLED1  Organisation og Ledelse

English Title
Organisation og Ledelse

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 3,5 ECTS (105 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik
Kursusansvarlig
Thomas Alstrup
Fagområde/Category
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
  • evne til at reproducere fagets litteratur (et minimumskrav);
  • evne til at analysere og forstå organisatoriske problemstillinger ved hjælp af fagets teorier og modeller, herunder foreslå mulige løsninger;
  • evne til kritisk at diskutere alternative teorier og vurdere deres relevans.
  • indsigt i og forståelse for organisatoriske forhold samt skabe forudsætninger for anvendelsen af organisationsteoretiske modeller og metoder.
  • kritisk at "læse" en organisation og identificere organisatoriske problemer. De studerende bør endvidere opnå en evne til kritisk tilegnelse af organisationsteoretisk litteratur.
Eksamen
20 min individuel mundtlig eksamen
Vurdering Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode April og August
Varighed 20 minutter
Prøven består af en 20 minutters individuel mundtlig prøve uden forberedelse baseret på fagets obligatoriske litteratur samt casemateriale som udleveres senest to uger før eksaminationen. Bedømmes af to eksaminatorer.
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Der vil blive undervist i en række af organisations- og ledelsesteoriens centrale modeller og problemstillinger med henblik på at skabe en sammenhængende forståelse for de mange processer, der gensidigt påvirker hinanden og styrer den menneskelige adfærd i organisationer. For eksempel virksomhedens organisering af beslutninger, ledelse, produktion og relevante omgivelser så som markeder. Nye emergerende former for organisering gennemgås med henblik på de ledelsesmæssige og strategiske implikationer og inkluderer: netværksorganisation, den lærende organisation, overgangen fra bureaukratiske til mere fleksible post-bureaukratiske virksomhedsstrukturer.

Yderligere oplysninger

Studiesekretariatet for HA(mat.)

Litteratur

David Jaffe: ”Organisation Theory –Tension and Change” Boston: McGraw-Hill, 2001 (first edition):

Case samling
Lars Lindkvist m.fl.: Virksomhedsledelse i Danmark: Cases fra private og offentlige virksomheder. Nyt fra Samfundsvidenskaberne, 1998.
(bøgerne kan købes i Samfundslitteratur)

Artikler
Hatch, Mary Jo (1997, Chapter 9, Organizational Decission Making, Power and Politics, In: Organization Theory: Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives, Oxford University Press, ss269 – 285. (deles ud separat)