English   Danish

2010/2011  BA-VTM  Fagets videnskabsteori og metode

English Title
Fagets videnskabsteori og metode

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation
Kursusansvarlig
Julie Uldam
Fagområde/Category
  • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
  • Den studerende skal være i stand til at vise overblik over udvalgte videnskabsteorier og metodologier samt deres anvendelse på en konkret problemstilling inden for studiets fagligheder og tværfaglige sammenhæng.
  • Den studerende skal være i stand til at demonstrere refleksiv kompetence ved argumentation for valg, kobling og brug af teorier og metoder ved demonstration af teori- og metodeanvendelse i forhold til en valgte problemstilling.
  • Den studerende skal være i stand til at beskrive hvilke praktiske følger og dilemmaer et metodevalg har.
Eksamen
Fagets videnskabsteori og metode
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode April og August
Eksamination
Prøven har form af en mundtlig individuel eksamen (20 minutter) med udgangspunkt i en gruppesynopsis. Synopsen, der danner udgangspunkt for den mundtlige prøve, skrives i grupper af 4-5 personer. 4 personer skriver max. 5 normalseider, og 5 personer skriver max. 6 normalsider. Én person skriver ved individuel aflevering max. 3 sider.
Der sættes en afleveringsfrist af for synopsen af studiesekretariatet, men arbejdet kan påbegyndes når som helst inden for denne dato.
Synopsen indgår i bedømmelsesgrundlaget. Ved bedømmelsen af prøven indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen. Bedømmelsen foretages på baggrund af den mundtlige præstation.
For syge-/omprøve gælder flg. bestemmelser: For studerende, der har deltaget i udarbejdelse af synopsen, men ikke består, eller er syg ved den mundtlige eksamen, består syge/omprpøven af en ny mundtlig eksamen på baggrund af den allerede udarbejdede synopsis. Studerende, der ikke har deltaget i uadbejdelse af synopsis pga. sygdom, skal indlevere en synopsis foroud for den mundtlige sygeprøve.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I dette fag skal den studerende sættes i stand til at kunne analysere, hvordan forskellige videnskabsteorier og metoder former vores viden om verden og dermed sætter bestemte rammer for kommunikation i bredere forstand såvel som opgaveskrivning mere specifikt.
Udarbejdelsen af et godt undersøgelsesdesign for empirisk funderede opgaver forudsætter forståelse for de videnskabsteoretiske antagelser, som undersøgelsesdesignets elementer – problemfelt, teoretisk ramme, metoder, analysestrategier – bygger på. Faget skal derfor sætte de studerende i stand til at reflektere over, hvordan forskellige teorier og retninger fordrer forskellige typer af spørgsmål, herunder teoriers forståelses- og forklaringspotentiale og kommensurabilitet, samt de metoder, teorierne fordrer. Helt konkret sigter faget mod at skabe forståelse for sammenhængen mellem videnskabsteoretiske antagelser og operationaliseringen af disse i undersøgelsesdesign for praksis-orienterede opgaver i krydsfeltet mellem kommunikations- og organisationsstudier, inklusiv en god problemformulering, teorivalg, metodevalg, dataindsamling og analyse.

Undervisningsformer
Der vil i undervisningen blive lagt vægt på konkret at demonstrere den vinkel på en konkret case, som en videnskabsteori kan præstere. Det vil her vise sig, at man via sin videnskabsteori lægger et bestemt snit ned over sit forskningsobjekt. Dette snit står dog ikke usagt, hvorfor inddragelsen af andre videnskabsteoriers mulige kritik vil være en fortsat del af undervisningen. Denne inddragelse af en mulig kritik kan være med til at give den studerende forståelse for de videnskabelige parametre, ud fra hvilke man kan opstille egne rammer for empirisk funderede undersøgelser, der forholder sig til de implikationer som rammernes teorier og metoder fordrer.
Forelæsningerne introducerer udvalgte teoretiske perspektiver inden for samfundsvidenskaberne. De tre øvelsesgange er struktureret i samarbejde med underviserne på ’Medier og digital kommunikation’, ’Ekstern kommunikation i praksis’ og ’Afsætning’, og undervises fortrinsvis af VTM’s underviser(e), og tager udgangspunkt i konkrete cases. Med udgangspunkt i to af studiets andre fag giver øvelsestimerne de studerende mulighed for at arbejde med operationaliseringen af teori ift. både kvalitative og kvantitative opgaver. Undervisningsforløbet afsluttes med en komparativ forelæsning, der samler op, sammenligner og diskuterer de forskellige videnskabsteoretiske retninger i forhold til hinanden.
Litteratur

SKAL KØBES:
Fuglsang, Lars og Olsen, Poul Bitsch (red.): Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne. På tværs af fagkulturer og paradigmer. Roskilde Universitetsforlag 2004 2. udgave
ISBN 8778672783

I KOMPENDIUM:
Andersen, Heine og Kaspersen, Lars Bo (red.) Klassisk og moderne samfundsteori, Hans Reitzels forlag, 2004, 2. reviderede udgave, 5. oplag 2004
ISBN 8741226607

Andersen, N. Åkerstrøm: Organisation i anden ordens perspektiv : systemteoriens analysestrategiske maskine.
I: Højlund, Morten; Knudsen, Morten (eds.): Organiseret kommunikation : systemteoretiske analyser, Frederiksberg, Samfundslitteratur, 2003

Bjerg, Ole (red.) ; Villadsen, Kaspar (red.)
Sociologiske metoder : Fra teori til analyse i kvantitative og kvalitative studier
Frederiksberg : Samfundslitteratur, 2006
ISBN 8759311746

Collin, Finn (red.); Køppe, Simo (red.): Humanistisk videnskabsteori
Søborg: DR Multimedie, 2003
ISBN: 8779533639

Couldry, Nick (2008) “Actor Network Theory and Media: Do they connect and on what terms?”

Halkier, Henrik (2003) Discourse, Institutionalism and Public Policy. Theory, Methods and a Scottish Case Study

Hansen, Erik Jørgen og Bjarne Hjorth Andersen: Et sociologisk værktøj. Introduktion til den kvantitative metode. Hans Reitzels forlag, 2000
ISBN 8741226399

Järvinen og Mik-Meyer Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv. København,
Hans Reitzels Forlag 2005, 1. udgave 1. oplag
ISBN 8741203615

Justesen, Lise og Nanna Mik-Meyer (2010) ”Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier”, København: Hans Reitzel

Kjørup, Søren: Menneskevidenskaberne: problemer og traditioner i humanioras videnskabsteori København, Roskilde Universitetsforlag / Samfundslitteratur, 1996 1. udgave
ISBN: 8778670063

Phillips, Louise og Marianne Jørgensen:Diskursanalyse som teori og metode, København: Samfundslitteratur, 1999

Steinar, Kvale: Interview - en introduktion til det kvalitative forskningsinterview, Hans Reitzels forlag, 1994