English   Danish

2010/2011  DIP-BTS1  Business Transformation Strategies

English Title
Business Transformation Strategies

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Torsdag 17.10-20.40 i ugerne 36,38,40,43,45,47,49
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD 2. del - Økonomistyring og Procesledelse
Kursusansvarlig
Peter Beyer
Fagområde/Category
 • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Viden
• Faget bibringer de studerende en forskningsbaseret viden om teorier og metoder til effektivisering af organisationer gennem redesign af deres forretningsprocesser. Dette sker i praksis via processer og værktøjer såsom Business Transformation, Collaborative Engineering, Reengineering og Lean Thinking mv.
• På det praktiske plan skal de studerende kunne forstå og reflektere over teorier, videnskabelige metoder og praksis i forbindelse med redesign og optimering af forretningsgange i specifikke organisatoriske sammenhænge. De studerende skal her have en viden om hvordan IT kan understøtte og facilitere disse processer ligesom de skal være i stand til at reflektere over samspillet imellem virksomhedens overordnede strategier og udviklingen af optimale forretningsmodeller.

Færdigheder
De studerendes centrale færdigheder omfatter at kunne:
• Anvende fagets videnskabelige modeller og metoder såsom Business Transformation, Collaborative Engineering, Reengineering og Lean mv. til at effektivisere organisationer samt kunne anvende de generelle færdigheder, der knytter sig til faget, til at indgå i arbejdet med at udvikle organisationers forretningsgange, deres kunde- og leverandørrelationer samt deres forretningsmodeller.
• Vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger som knytter sig til optimering og redesign af forretningsprocesser af såvel strategisk, taktisk som operationel karakter samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller.
• Skal kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller omkring innovations-
• og udviklingsprojekter, der har til formål at indrette og forbedre virksomhedens forretningsprocesser.

Kompetencer
De studerendes centrale kompetencer består i at kunne:
• Håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver og situationer omkring optimering og redesign af forretningsgange og arbejdsprocesser i en organisatorisk/arbejdsmæssig sammenhæng.
• Kunne indgå selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring ændring af forretningsgange ofte på tværs af eksisterende afdelings- og funktionsstrukturer med en professionel tilgang.
• Identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring indenfor fagområdet Business Transformation Strategies.

Eksamensmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:
• Forklare fagets centrale modeller og teorier, som anført i fagbeskrivelsen.
• Anvende disse modeller til analyse og/eller finde løsninger på empiriske/praktiske problemstillinger med udgangspunkt i virksomhedseksempler og/eller cases.
• Vurdere fagets forskellige teorier og modeller med henblik på at diskutere deres styrker og svagheder.

Eksamen
Business Transformation Strategies
Vurdering Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Vintertermin, Ordinær eksamen i januar. Reeksamen i februar.
Hjælpemidler Med forberedelse
Varighed 20 minutter
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål

Formålet med dette fag er at sætte de studerende i stand til at deltage i innovations- og udviklingsprojekter der har til formål at indrette og forbedre virksomhedens forretningsprocesser, IT-systemer og organisationsstrukturer, så de understøtter virksomhedens overordnede forretnings- og forandringsstrategier. Faget er bygget op, så kursisterne sættes i stand til at opnå stærkt forbedrede resultater ved at arbejde bredere med metoder, fremgangsmåder, værktøjer og teknikker som anvendes af de professionelle strategi- og organisationskonsulenter. Kurset kommer bl.a. rundt om metoder til strategianalyse, procesinnovation, BPR, collaborative engineering, værdibaseret ledelse, e-business, procesorientering af virksomheden, forandringsledelse og Lean.

Indhold

 • Nye samarbejdsformer imellem medarbejdere, ledere, ejere, kunder og leverandører/samarbejdspartnere
 • Moderne og effektive workshopprocesser som værktøj til konfliktløsning, samarbejdsudvikling, visionering og etablering af ledelsesmæssigt fodslag
 • Strategianalyse, projektporteføljeudvikling og porteføljestyring
 • Fremgangsmåder og teknikker til design af effektive forretningsprocesser. Fra korte her og nu projekter over proceseffektivisering og Lean til egentlig procesinnovation
 • Organisatorisk ændringsledelse.
 • Den procesorienterede virksomhed, kunde- og procesperspektivet, Evaluering af procesmodenhed,
 • Implementering af løsninger i organisationen
 • Nye former for ledelsesprocesser
Undervisningsformer
28 lektioner
Litteratur
 1. Veje til Fornyelsen, Kristian D. Ambeck & Peter Beyer, Samfundslitteratur, 1999
 2. Samarbejde mellem organisationer, collaborative engineering; Beyer, Peter; Kim P. Jørgensen; Samfundslitteratur, 2008
 3. Built to Last - Successful Habits of Visionary Companies, James C. Collins & Jerry I. Porras, Random House Business Books, 2005
 4. Værdibaseret ledelse 3. udgave, Peter Beyer, Forlaget Thomson, 2006
 5. The Process Audit; Hammer, Michael, Harvard Business Review; april 2007
 6. Configuring value for competitive advantage: on chains, shops, and networks; Charles B. Stabell & Øystein D. Fjeldstad; Strategic management Journal, Vol 19 1998
 7. Actors and structure in is projects: what makes implementation happen; Finn Borum & John K. Christiansen; Scandinavian Journal Management Vol. 9 no. 1 1993