English   Danish

2010/2011  DIP-DA  Dataanalyse

English Title
Dataanalyse

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Placering
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD 1. del
Kursusansvarlig
  • Gorm Gabrielsen - Institut for Finansiering
Fagområde/Category
  • Statistik og matematik/Statistics and mathematics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Målbeskrivelse: Det er fagets mål, at den studerende – i relation til hovedindholdet i faget kan:
  • anvende grafiske og numeriske metoder til at undersøge og opsummere information i en enkel kategorisk eller kvantitativ variabel
  • anvende simpel sandsynlighedsregning og redegøre for hvordan sandsynlighedsregning kan bidrage til en forståelse af usikkerhed/variation i verden
  • identificere beskrivende metoder og inferensmetoder til undersøgelse af data samt redegøre for relevansen af sådanne metoder
  • analysere sammenhængen mellem variable; kategoriske og kontinuerte ved anvendelse af kontingenstabeller, korrelation, regression, variansanalyse og introducerende kovariansanalyse
  • redegøre for relevansen af en statistisk analyse; dvs. redegøre for hvorledes beslutninger under usikkerhed kan forbedres ved en statistisk analyse.
  • kommunikere konklusioner af den statistiske analyse klart og effektivt; dvs. klargøre forbindelsen mellem simpel statistik og den virkelige verden
Eksamen
Dataanalyse
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Efterårstermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed 4 timer
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget Dataanalyse har til formål at give den studerende en grundlæggende viden om og
forståelse for basale statistiske begreber, metoder og modeller, samt gennemføre analyse ved anvendelse af relevant software. Den studerende skal desuden kunne vurdere om egen og andres anvendelser af basale statistiske metoder er hensigtsmæssige og korrekte i en given situation. Det indebærer opøvelse af færdigheden i at sikre en klar sammenhæng mellem problemstilling, analyseform og informationsindsamling og være i stand til at identificere den mest hensigtsmæssige kombination af disse i en konkret kontekst. Endelig
skal den studerende på baggrund af en statistisk analyse kunne redegøre for og kommunikere til såvel eksperter som ikke-eksperter, hvilken konklusion, der kan drages omkring den konkrete problemstilling.

Mange problemstillinger og beslutninger i private og offentlige organisationer er karakteriseret ved usikkerhed og risiko. For at kunne træffe kvalificerede beslutninger under usikkerhed kræves således kendskab til og anvendelse af statistiske metoder og modeller i forbindelse med indsamlingen af data, beskrivelse af usikkerhed, formulering af hypoteser, og analyser af de indsamlede data. Analyser af data, der typisk kommer fra stikprøver, har ofte til formål at beskrive forhold i de(n) population(er), hvorfra stikprøverne er taget. Det drejer sig om at identificere centrale tendenser, variation, ligheder og forskelle mellem de(n) population(er), hvorfra stikprøverne kommer. Dertil kommer basale modeller til at beskrive graden af sammenhæng mellem 2 variabler i et datasæt. Endemålet er at sætte den studerende i stand til at kvantificere usikkerheden med henblik på forbedret beskrivelse af risikoen ved beslutninger af erhvervsøkonomisk eller samfundsøkonomisk art.

Centrale problemstillinger i Dataanalyse:
• Deskriptiv statistik
• Sandsynlighedsteori
• Stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger
• Stikprøveudvælgelse og stikprøvefordelinger
• Punkt- og intervalestimation
• Hypotesetest
• Antalstabeller
• Regressions- og korrelationsanalyse.