English   Danish

2010/2011  DIP-EE  HD i Organisation og Ledelse – dynamikker og dilemmaer

English Title
HD i Organisation og Ledelse – dynamikker og dilemmaer

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 15 ECTS (450 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD 2. del - Organisation
Kursusansvarlig
Susse Georg
Fagområde/Category
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Ved fagets afslutning forventes den studerende at kunne:
Klassificere, strukturere og kombinere centrale begreber, modeller og teorier
Beskrive og analysere organisatoriske problemstillinger, herunder at kunne sammenligne forskellige, mulige forklaringer herpå
Opstille og vurdere forslag til løsning af de organisatoriske problemstillinger
Præsentere analyse og forslag til ledelsesmæssige tiltag på en sproglig korrekt, klar, sammenhængende og reflekteret mådeDen studerende præsenteres for forskellige teorier, metoder, analyseværktøjer med henblik på, at den studerende får kendskab til de underliggende præmisser herfor og dermed udvikler en dybere forståelse for teoriernes, metodernes, værktøjernes anvendelighed; samt deres styrker og svagheder.
Den studerende vil få et solidt kendskab til organisationers magt-, kommunikations-, udviklings- og strategiprocesser samt til de ledelsesmæssige dilemmaer forbundet hermed og vil igennem undervisning blive i stand til at:
Definere, gennemføre, sammenligne, kombinere, og evaluere analyser af eget og andres kommunikative perspektiv, konflikter i organisationer, forsvarsrutiner over for forandring samt af strategiske problemstillinger
Identificere, begrunde valg af og bedømme mulige interventioner i organisationen
Formidle resultaterne af egne og andres analyser til fag-fæller og ikke-specialister

De kompetencer, den studerende erhverver i faget udformes i spændingsfeltet mellem klassiske og konstruktivistiske tilgange til organisation og tilfører den studerende evnen til at tænke i flere perspektiver, således at den studerende får forståelse for de dynamikker og dilemmaer, der er i forbindelse med

Eksamen
Organisation og Ledelse – dynamikker og dilemmaer
Vurdering Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 30 minutter
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Dette modul bygger videre på det faglige fundament den studerende har erhvervet sig i grundmodulet og går i dybden med enkelte elementer/problemstillinger herfra såvel som med et antal nye. Mens undervisningen i grundmodulet
fokuserer på en organisatorisk virkelighed, som antages at være præget af velordnede strukturer og styrbarhed, er formålet med undervisningen i dette fag (og i specialiseringsvalgfagene) gradvist at problematisere denne tankegang eller antagelse og fokusere på de organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer der er, når den organisatoriske virkelighed beskrives som vanskeligt styrbar, omskiftelig og kaotisk.
Formålet med dette modul er at bibringe deltagerne forskningsbaseret viden om og forståelse for de organisatoriske processers dynamik og betydning for forretningsudvikling, samt for de ledelsesmæssige dilemmaer knyttet hertil. Modulet søger at give deltagerne en holistisk forståelse af, hvordan virksomheders overordnede og langsigtede styring og udvikling finder sted i en verden kendetegnet ved kompleksitet, tvetydighed og usikkerhed.
Målet med modulet er, at den studerende kan:
Sammenholde teoretisk

Undervisningsformer
De undervisningsformer, der anvendes til at formidle det faglige indhold, teoretisk såvel som praktisk, omfatter: oversigtsforelæsninger, mindre (diskussions)opgaver i timerne, case undervisning såvel som deltager-fremlæggelser, der kan eksemplificere hvorledes fagets problemstillinger udspiller sig i egne organisationer. Hertil kommer at deltagerne skal levere et antal skriftlige opgaver, som løses i perioden mellem fagets workshop-dage. En del af disse vil være til aflevering og godkendelse.
Oversigtsforelæsninger giver overblik over teorien, mens de øvrige undervisningsformer skærper deltagernes evner til selv at arbejde med stoffet, både i forbindelse med andres og egen virksomhed. Undervisningen er tilrettelagt således, at det forventes at deltagerne har gjort sig bekendt med stoffet på forhånd.
Yderligere oplysninger

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo.ioa@cbs.dk

Litteratur

Gareth Morgan (2006): Images of organization, SAGE 

Gitte Haslebo (2004): Relationer i Organisationer – en verden til forskel. Psykologisk Forlag, 1. udgave. ISBN 8777063511.

Ralph D. Stacey (2007): Strategic Management and Organizational Dynamics, Prentice Hall. 5. udgave, ISBN 9780273708117, kr.: 545.

Karl Weick (2001), Making Sense of the Organization, Blackwell Publishers, Oxford, 2001. ISBN 9780631223191, kr.: 346

Finn Borum (1995): Strategier for organisationsændringer, Handelshøjskolens forlag, 1. udgave, ISBN 8762900196.

Madsen, Benedicte (2000): Dialog og gensidig forståelse – Om klar kommunikation i organisationer. Dafola Forlag, ISBN