English   Danish

2010/2011  DIP-IB07  Emerging Markets

English Title
Emerging Markets

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD 2. del - Afsætningsøkonomi/Udenrigshandel
Kursusansvarlig
Peter Gammeltoft
Fagområde/Category
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal:
• Have viden om strategier, udlandsinvesteringer, salg og HR ifm forretningsaktiviteter i de nye markeder
• Kunne identificere ligheder og forskelle mellem specifikke nye markeder
• Forstå hvordan disse økonomier bidrager til og indgår i globaliseringsprocesser

Den studerende skal kunne:
• Forstå og forklare institutioners rolle i vækst og erhvervsudvikling
• Foretage analyser af tendenser og vekselvirkninger mellem politik, institutioner og økonomi i nye markeder

Den studerende er i stand til:
• At kunne præsentere, kritisk bedømme og anvende teorier og begreber gennemgået på kurset
• At kunne identificere relevante indikatorer for politiske risiko, institutionel kvalitet og økonomisk udvikling og finde aktuel og opdateret information via internettet og biblioteksressourcer
• At lægge analyser af nye markeder til grund for udviklingen af strategier for virksomheder med erhvervsaktiviteter, eller planer om sådanne aktiviteter, i de nye markeder

Den samlede arbejdsbelastning dækker timer fordelt på undervisning, forberedelse og eksamensaktiviteter.
Eksamen
Emerging Markets
Eksamensperiode Efterårstermin
Fremmøde: Individuel skriftlig 4 timers eksamen. 7-trinsskala. Intern prøve. Virtuel: Individuel skriftlig projektopgave på 15 sider. Der ydes virtuel vejledning på opgaven. 7-trinsskala. Intern prøve
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen ligger kl. 17.30-20 på tirsdage i uge 35-41, eksamen torsdag d. 27.10.
Dette kursus forsyner deltagerne med viden om de centrale økonomiske, politiske og sociale dynamikker i de nye markeder (’emerging markets’). Vægten ligger på asiatiske økonomier, særligt Indien og Kina. Lande i Latin Amerika (Brasilien, Mexico) og Østeuropa inkluderes også pga. deres størrelse, sammenlignelige sen-industrialisering og udfordringer ifm. overgangen til markedsøkonomier, og Afrika berøres også.
Kurset tager udgangspunkt i et tværdisciplinært perspektiv på økonomiske, politiske og sociale institutioner, deres udvikling og deres indflydelse på økonomisk vækst og forandring, incl. de måder hvorpå institutioner kan hæmme økonomisk udvikling.
Kurset giver et overblik over nylige politiske, institutionelle og økonomiske forandringer i udvalgte nye markeder. Fokus ligger på vekselvirkningen mellem politik, økonomi og samfund, med vægt på relationen mellem erhvervsliv og dets samfundsmæssige omgivelser.

Undervisningsformer
Fremmøde:
Kurset baseres på en kombination af forelæsninger, diskussioner, gruppearbejde, arbejde med undervisningscases i og uden for undervisningslokalet samt deltager-præsentationer. Kursuslitteraturen er udfordrende og deltagerne opfordres til at danne læsegrupper.

Virtuel:
Fagelementet er baseret på en kombination af virtuelle diskussioner de studerende imellem og en coach på basis af uploadede læringsmaterialer og opgaver. Der arbejdes både individuelt og i grupper. De studerende vil løbende igennem forløbet skulle fortolke materialet og videreformidle dette skriftligt til deres medstuderende.