English   Danish

2010/2011  DIP-LAF1  Ledelse af Forandringsprocesser

English Title
Ledelse af Forandringsprocesser

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Fredag 8.00-14.15 i ugerne 35,39,43 og 47
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD 2. del - Økonomistyring og Procesledelse
Kursusansvarlig
 • Allan B. Corfitsen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
Fagområde/Category
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Viden
• Den studerende opnår forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis for ledelse af forandring gennem indføring i fire tilgange til ledelse af forandringer: En beslutningsorienteret/rational tilgang, en interessenttilgang, en konflikttilgang samt en kommunikationstilgang. Indenfor hver af disse fire tilgange bibringes de studerende en viden om dels hvordan forandringsprocesser forløber og kan anskues og dels hvilke muligheder og begrænsninger, der er for ledelse/intervention.
• Ved at arbejde med fire forskellige tilgange til organisatoriske forandringer får de studerende mulighed for at forstå og reflektere over mulighederne og begrænsningerne ved de enkelte forandringsværktøjer i forhold til teori og praksis.

Færdigheder
De studerendes centrale færdigheder omfatter at kunne:
• Anvende fagets fire forskellige videnskabelige perspektiver på organisationer til at tilrettelægge forandringsprocesser i organisationer, så de forløber så hensigtsmæssigt så muligt samt generelt kunne forstå organisatoriske forandringsprocesser og kunne se muligheder og begrænsninger for at kunne intervenere i disse.
• Vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger omkring organisatoriske forandringer samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller for tilrettelæggelse, ledelse og intervention i disse.
• Indgå i organisatoriske forandringsprocesser og her formidle de faglige problemstillinger og løsningsmodeller, der er for at organisere og lede disse på tværs af både funktioner og ledelsesniveauer til såvel fagfæller som ikke-specialister.

Kompetencer
De studerendes centrale kompetencer består i at kunne:
• Håndterer organiseringen og ledelsen af organisatoriske forandringsprocesser som af natur er både komplekse og udviklingsorienterede.
• Indgå i samarbejde på tværs af funktioner og ledelseslag omkring organisering, ledelse og gennemførelse af organisatoriske forandringer med en professionel tilgang.
• Kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige organisatoriske sammenhænge.

Eksamensmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:
• Forklare fagets centrale begreber, modeller og teorier, som anført i fagbeskrivelsen.
• Anvende disse modeller til analyse og/eller finde løsninger på empiriske/praktiske problemstillinger med udgangspunkt i virksomhedseksempler og/eller cases.
• Vurdere fagets forskellige begreber og modeller med henblik på at diskutere deres styrker og svagheder.
Eksamen
Ledelse af Forandringsprocesser
Vurdering Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Vintertermin, Ordinær eksamen i januar. Reeksamen i februar
Hjælpemidler Med forberedelse
Varighed 20 minutter
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål
Faget har til formål at give de studerende en indsigt i hvordan organisatoriske forandringsprocesser finder sted og herunder en forståelse af muligheder og begrænsninger for at kunne lede disse. Målet er at gøre de studerende bekendt med teorier, analysemodeller og værktøjer, der kan anvendes til at forstå og lede forandringsprocesser på aktørniveau samt deres indvirkning på gruppe- og organisationsniveau.

Indhold
Faget fokuserer på fire tilgange til håndtering (ledelse) af forandringsprocesser:

 • En beslutningstilgang der fokuserer på beslutningsprocesser i organisationer og på at beskrive, forstå og forklare, hvorfor disse ofte har en karakter, der ikke stemmer overens med klassiske rationalitetsprincipper og hvorfor organisationer ofte opfører sig tilsyneladende irrationelt, bag en ellers rationel overflade eller hensigt.
 • En magttilgang hvor udgangspunktet er at organisationen er sammensat af forskellige interessegrupper og koalitioner og hvor fokus bl.a. er på uoverensstemmelser mellem organisationens formelle struktur, og den faktiske adfærd i organisationen. Magt er afgørende for at forstå konflikt, uenighed, modsatrettede interesser etc.
 • En konfliktforståelse og –håndteringstilgang der har fokus på, at konflikter kan være både positive og nødvendige. Gode konflikter sætter tanker og ideer i gang og skaber innovation. Fokus er her på hvordan organisationer opstiller retningslinjer for konflikter og hvordan de sikre at disse ikke overskrides. Dette tema skal medvirke til, at de studerendes øjne åbnes for en ny måde at tænke konflikter på.
 • En kommunikationstilgang, der behandler de ovenstående tilgange under et. I den kommunikative tilgang har vi bl.a. fokus på, hvordan beslutninger og konflikter artikuleres idet måden hvorpå dette sker ofte har afgørende betydning for, om beslutningen/konflikten kan føre til udvikling og læring eller det modsatte. Kernen i dette tema er kommunikationen mellem aktører, som den udspiller sig i organisationen.
Undervisningsformer
28 lektioner
Litteratur

 • Jacobsen, Dag Ingvar: Organisationsændringer og forandringsledelse”, Forlaget Samfundslitteratur, 2005 (udvalgte kapitler)
 • Harald Enderud (2003), “Beslutninger I organisationer – I adfærdsteoretisk perspektiv”, Samfundslitteratur, København (kap 1-6)
 • Søren Christensen og Poul-Erik Daugaard Jensen (2008), "Kontrol i det stille – Om magt og ledelse”, 3. udgave, Samfundslitteratur, København (hele bogen)
 • Lennéer-Axelson B. og Thylefors (2004): ”Om konflikter – hjemme og på arbejdet”, Hans Reitzels Forlag, København (kap. 2, 5, 6, 8, 9 og 12)
 • ”Den værdsættende leder”, kapitel 8 i Leif Pjetursson (2005): ”Når ledelse er kommunikation”, Børsens forlag, København
 • ”Det man siger er man selv – Om interpersonel psykodynamik i organisationskommunikation” af Poul Nørgård Dahl trykt i Helle Alrød (red.) (1996), Aalborg universitetsforlag, Aalborg (p. 173 – 209)
 • Kommunikation og forandring – Kunsten at skabe et bedre i morgen” af Leif Pjetursson og Helle Petersen trykt i Jørn Helder og Leif Pjetursson (red.) (2005): ”Modtageren som medproducent”, Samfundslitteratur, København