English   Danish

2010/2011  KAN-CLM_FORKOM  Forbrugerkultur og -kommunikation

English Title
Forbrugerkultur og -kommunikation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Undervisningens formål er at give de studerende forståelse af samspillet mellem forbrug, kultur og kommunikation. De skal opnå viden om centrale teoretiske modeller og empiriske tilgange der benyttes i forbrugeradfærdsforskning og forbrugeranalyser. Der lægges vægt på kvalitative tilgange, herunder sociologiske, psykologiske og kommunikationsteoretiske perspektiver og deres anvendelse i interkulturelle sammenhænge. Endvidere skal de studerende opnå indsigt i sammenhængen mellem forbrugeranalysen og dens anvendelse i branding og marketingstrategier. Der lægges særlig vægt på at belyse interkulturelle forskelle i forbrug og deres konsekvenser for marketing.
Eksamen
Forbrugerkultur og -kommunikation
Eksamensperiode Maj/juni
Eksamination
Prøveform
Skriftlig individuel hjemmeopgave
Omfang/varighed
Den skriftlige opgave skal have et omfang på 8-10 sider a 1800 typeenheder. Opgaven udarbejdes i løbet af semestret.

Målbeskrivelse
Den studerende skal kunne
• formulere en relevant problemstilling ud fra eget valg inden for kursets indholdsmæssige rammer
• begrunde hvilke af kursets teorier og metoder, som er relevante for besvarelsen af den valgte problemstilling
• vise evne til at analysere forbrugsprocesser og forbrugerkultur og koble dem til branding- eller markedskommunikationsstrategiske overvejelser.
Syge-/omprøve
• Syge/omprøve afvikles som den ordinære prøve.

Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Der arbejdes med begrebet forbrugerkultur som den kultur der kendetegner forbrugets proces, betydning og konsekvenser for den enkelte forbruger eller forskellige forbrugergrupper. Teorifeltet inkluderer forbrugersociologi, antropologi, globaliseringsteori, integreret markedskommunikation, branding og interkulturel marketing, med fokus på bl.a. identitet og subkulturer.

Undervisningsformer
Forelæsninger, metodeworkshops
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 20 timer
Forberedelse til forelæsninger 50 timer
Workshops 14 timer
Forberedelse til workshops 42 timer
Skriftlig hjemmeopgave 99 timer
Litteratur

Solomon, M. R., Bamossy, G., Askegaard, S., & Hogg, M. K. (2010). Consumer behaviour a European perspective Harlow: Financial Times Prentice Hall.

Usunier, J. C., & Lee, J. A. (2009). Marketing across cultures. Harlow: Prentice Hall.

Elliott, R., & Jankel-Elliott, N. (2003). Using ethnography in strategic consumer research. Qualitative Market Research: An International Journal, 6(4), 215-233.

Fournier, S. (1998). Consumers and their brands: Developing relationship theory in consumer research. Journal of Consumer Research, 24(4), 343-373.