English   Danish

2010/2011  KAN-CLM_PROJIM  Projekt i international marketing

English Title
Projekt i international marketing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Placering
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Projektets formål er at træne de studerende i at opstille og besvare problemstillinger inden for profilens fagområde. Metodisk lægges der vægt på at videreudvikle de studerendes evne til at konstruere problemformuleringer som kan styre arbejdsprocessen, og til reflekteret at anvende profilens teorier og metoder.
Eksamen
Projekt i international marketing
Eksamensperiode Maj/juni
Eksamination
Prøveform
Opgaverne skrives i grupper på 3-4 studerende, og forsvares individuelt ved en mundtlig prøve.

Omfang/varighed
Det skriftlige projekt skal omfatte 8-10 sider pr. studerende a 1800 typeenheder. Varigheden af den individuelle mundtlige eksamination er 20 minutter inkl. votering.

Målbeskrivelse
I opgaven skal den studerende kunne
• formulere en virksomhedsrelevant problemstilling efter eget valg og inden for kursets indholdsmæssige rammer
• anvende de af profilens teorier og metoder, som er relevante for besvarelsen af den valgte problemstilling.

Ved den mundtlige prøve skal den studerende kunne redegøre for og forsvare opgavens indhold som beskrevet ovenfor.

Syge-/omprøve
• Syge/omprøve afvikles som den ordinære prøve på basis af samme - eventuelt forbedrede – projektopgave.

Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I forbindelse med projektskrivningen afholdes en introduktionsforelæsning og en række workshopper. Den øvrige undervisning finder sted som vejledning.

Arbejdsbelastning
Forelæsninger 4 timer
Forberedelse til forelæsninger 5 timer
Projektskrivning incl. vejledning 195 timer
Fremlæggelse incl. vejledning 25 timer
Litteratur

Ib Andersen (2008). Den skinbarlige virkelighed. Frederiksberg: Samfundslitteratur