English   Danish

2010/2011  KAN-CMFP01  Videregående integreret projekt

English Title
Videregående integreret projekt

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 10 ECTS (300 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi
Kursusansvarlig
  • Ole Bjerg - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
Fagområde/Category
  • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Efter at have udarbejdet det integrerede projekt forventes den studerende at være i stand til:
  • at planlægge og udføre en iterativ proces, hvor bearbejdning af viden og formulering og udvikling af problemstilling er gensidigt influerende
  • at formulere en problemstilling, som i det praktiske projektarbejde egner sig til at styre og strukturere arbejdet med det integrerede projekt og dets indhold
  • at forklare de metoder, der bliver anvendt i afdækningen af problemstillingen herunder, at kunne beskrive sin egen faglighed i krydsfeltet mellem erhvervsøkonomi og filosofi og udnytte centrale elementer i denne faglighed til styrkelsen af det integrerede projekt metodiske sammenhæng
  • at udvælge og bearbejde teori, der bruges til formulering af problemstilling, opstilling af spørgsmål, analyse og konklusion, og argumentere for relevansen af den anvendte teori.
Eksamen
Videregående integreret projekt
Eksamensperiode Maj/juni
Eksamen i det Videregående Integrerede Projekt er en individuel 30 minutters mundtlig eksamen uden forberedelse på basis af et gruppeprojekt. Ved bedømmelse medvirker ekstern censor, og der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Der gives en individuel bedømmelse af projektet og den mundtlige præstation (helhedsbedømmelse). Proejktet udarbejdes i grupper af 2-5 studerende, og skal have et omfang på max. 20 sider + 10 sider pr. person (eksklusive indholdsfortegnelse, kildefortegnelse og bilag): 5 studerende: max. 70 sider (ekskl. bilag) 4 studerende: max. 60 sider (ekskl. bilag) 3 studerende: max. 50 sider (ekskl. bilag) 2 studerende: max. 40 sider (ekskl. bilag) (1 studerende: max. 30 sider (ekskl. bilag) Syge-/omprøve: Ved syge/omprøven går man til individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i det ved ordinær eksamen foreliggende projekt. Hvis der pga. sygdom ikke er afleveret et projekt ved den ordinære eksamen, afleveres et projekt til sygeprøven.
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Projektet har som mål at udvikle den studerendes evner til selvstændig konstruktion af problemer i krydsfeltet mellem erhvervsøkonomi og filosofi. Denne problematisering skal have praktisk såvel som teoretisk relevans. Det betyder, at projektet skal udfolde en selvstændig vægtning af hensyn til praktisk relevans såvel som relevans i forhold til de forskningsfelter, som den studerendes udvikling er rettet imod. Det kan dreje sig om det fagfilosofiske felt, men kan også inddrage organisationsteoretiske og -analytiske samt sociologiske felter. Projektets teoretiske relevans tænkes primært vurderet i forhold til de på uddannelsen præsenterede temaer og fag på 1. år.

Undervisningsformer
Vejledning i grupper. Antallet af vejledningssessioner afhænger af gruppestørrelse. Der påregnes i alt 2-4 vejledningssessioner pr. gruppe.
Arbejdsbelastning
Løbende opgaver og fremlæggelser 250 timer
Eksamensforberedelse 20 timer