English   Danish

2010/2011  KAN-EMF_EF50  Relationship Marketing

English Title
Relationship Marketing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
Anne Martensen
Fagområde/Category
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Undervisningen vil bestå af forelæsninger, cases samt øvelser.
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Efterårstermin
Skriftlig projektopgave (max. 20 A4 sider), som udarbejdes individuelt eller individualiseret i grupper a 2 studerende. I tilfælde af at opgaven udarbejdes i gruppe, jf. den Generelle Studieordning § 27, stk. 3. Der er ikke knyttet vejledning til udarbejdelsen. Besvarelsen afleveres i 3 eksemplarer til linjesekretariatet. Prøven er intern og bedømmelsen foretages af én af fagets undervisere, jf. den Generelle Studieordning § 25, stk. 1. Eksamensopgaven stilles umiddelbart efter afslutning af undervisningen. Udlevering af projektopgaven og tidsfrist for aflevering annonceres af linjesekretariatet. Der afholdes ordinær eksamen i november 2010. Syge-/omprøve afholdes i januar 2011. Der stilles en ny eksamensopgave til projektet til syge-/omprøven
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål
Som nævnt under linjens tema har fagområdet marketing i teori og praksis ændret sig, og dette har ført til et nyt marketingkoncept, der kan ses som en udvidelse af det traditionelle marketingkoncept med et stærkere fokus på kunden og medarbejderen. Det nye koncept har også et mere helhedsorienteret perspektiv på virksomheden og dens stakeholders. I det nye marketingkoncept lægges der vægt på relationer. På denne baggrund er fagområdet Relationship Marketing blevet endnu mere vigtigt, og det beskrives i litteraturen som en integration af marketing, kundeorientering og kvalitetsledelse (Total Quality Management).

Formålet med faget er derfor at:
Introducere de grundlæggende ideer og begreber i det nye marketingkoncept
Præsentere de nyeste teorier og metoder inden for relationship marketing og demonstrere deres anvendelse på konkrete cases fra praksis

Fagets indhold
Faget vil gå i dybden med følgende emner:
Det nye marketingkoncept
Relationer i marketing
Kundetilfredshed og –loyalitet
Kundeværdi
Kundeanalyser
Medarbejdertilfredshed og -loyalitet
Sammenhængen mellem medarbejdertilfredshed, kundeloyalitet og virksomhedens lønsomhed

Fagets progression
Faget præsenterer et nyt udvidet syn på marketing. Faget danner derfor et godt fundament for alle de øvrige fag på linjen, såvel som flere af 3. semesters valgfag, og derfor afholdes undervisningen koncentreret i starten af 1. semester.

Litteratur

Christopher, M, Payne, A. & Ballantyne, D. (2002 eller nyere version). Relationship Marketing: Creating Stakeholder Value. Oxford, England: Butterworth-Heinemann.

Hertil kommer artikler og yderligere undervisningsmateriale.