English   Danish

2010/2011  KAN-EMF_EF52  Forbrugeradfærd og Økonomisk Psykologi

English Title
Forbrugeradfærd og Økonomisk Psykologi

Kursusinformation

Sprog Engelsk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
Torben Hansen
Fagområde/Category
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Karakterskala 7-trins skala
Eksamensperiode December/januar
Individuel 4-timers skriftlig eksamen med skriftlige og tekniske hjælpemidler. Prøven er intern, og bedømmelsen foretages alene af en underviser, jf. den Generelle Studieordning § 25, stk. 1, nr. 1. Der afholdes ordinær eksamen i januar 2011. Syge-/omprøve afholdes i marts 2011
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål
Fagets formål er at give den studerende en indsigt i teorier om, hvorledes den enkelte forbruger og grupper af forbrugere (f.eks. en familie) efterspørger varer og tjenesteydelser, og i forlængelse heraf sætte den studerende i stand til selv at analysere og beskrive forbrugernes adfærd. Det er endvidere fagets mål at sætte den studerende i stand til at kunne anvende kendskabet til forbrugeradfærd i forhold til virksomhedens øvrige markedsføringsaktiviteter.

Fagets indhold
Enhver beslutning vedrørende markedsføringsaktiviteter er (implicit eller eksplicit) baseret på antagelser om, hvordan relevante forbrugere vil reagere i en given situation. Kendskab til forbrugernes adfærd er derfor vigtig for planlægning af markedsføringen.

Forbrugernes adfærd omhandler køb, brug og bortskaffelse af varer (kortvarige og langvarige goder) og tjenesteydelser. I faget behandles forbrugernes beslutningsprocesser, former for valg mellem forskellige alternativer, faktorer af betydning for disse valg, informationsmodtagelse og -bearbejdning, social indflydelse m.v.

Fagets progression
Forbrugeradfærd er et kerneområde inden for afsætningsøkonomi, og faget har derfor stor sammenhæng med de fleste af linjens andre fag; heriblandt fagene på 1. og 2. semester især "Markedsanalyse" og "Strategisk markedsføringsplanlægning".

Undervisningsformer
Overvejende forelæsninger og eksempler.
Litteratur

Schiffmann, Leon G. and Kanujk, Leslie Lazar (2007), Consumer Behavior, 9th edition, Pearson-Prentice Hall.

Hertil kommer yderligere undervisningsmaterialer i form af artikler mv.