English   Danish

2010/2011  KAN-FIPR  Filosofi i praksis

English Title
Filosofi i praksis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi
Kursusansvarlig
Ole Bjerg
Fagområde/Category
  • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
  • Økonomisk og organisatorisk sociologi/Economic and organizational sociology
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Efter at have fulgt Filosofi i praksis forventes den studerende at være i stand til:
  • at kunne lave en filosofisk problematisering af en erhvervsøkonomisk praksis
  • at kunne udvælge og anvende de filosofiske begreber og teorier, som virker mest relevante i forhold til den behandlede problematik
  • at kunne redegøre for den erhvervsøkonomiske relevans og anvendelighed af filosofisk tænkning
  • at kunne udtrykke sig klart, tydeligt og fagligt kvalificeret på skrift.
Eksamen
Filosofi i praksis
Eksamensperiode December/januar
Den studerende skal aflevere og bestå to godkendelsesopgaver før vedkommende kan få adgang til den afsluttende prøve. Godkendelsesopgave 1: Skriv et indlæg, som i princippet ville kunne bringes i Politikkens debat sektion under rubrikken ’Analyse’ (2-3 sider) eller en tilsvarende debatsektion i et andet dagblad. Indlægget skal adressere en erhvervsøkonomisk eller ledelsesmæssigt relevant problematik og præsentere et filosofisk perspektiv på denne. Det er frivilligt, om indlægget indsendes til avisen. Denne opgave løses individuelt og bedømmes som godkendt/ikke-godkendt. Opgaven afleveres senest torsdag d. 7. oktober klokken 12. Godkendelsesopgave 2: Skriv en jobansøgning til en selvvalgt stilling i et selvvalgt firma. Ansøgningen kan være uopfordret eller tage udgangspunkt i et reelt opslag. I ansøgningen gøres rede for, hvilke særlige kvalifikationer den studerende har som FLØK’er, hvilke opgaver han/hun kan udføre for virksomheden, og hvordan det kan bidrage til virksomhedens værdiskabelse. Ansøgningen skal ikke rumme CV, karakterbeviser og andre bilag. Opgaven skal være på 3-5 sider. Denne opgave løses individuelt og bedømmes som godkendt/ikke-godkendt. Opgaven afleveres senest mandag d. 25. oktober klokken 12. Ordniær eksamen: Den afsluttende prøve er en 20 minutters individuel mundtlig eksamen på baggrund af et gruppe-miniprojekt. Eksamen bedømmes af to eksaminatorer ud fra 7-trinsskalaen, og i bedømmelsesgrundlaget indgår alene den mundtlige præstation. Omfang på gruppe-miniprojekt: 1 studerende: max. 5 sider 2-5 studerende: max. 10 sider Syge-/omprøve: Efter ordinær eksamens bestemmelser. Hvis den/de studerende ikke består eller har været syg(e), afleverer den/de studerende et gruppe-miniprojekt til syge-/omprøven.
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Filosofi i Praksis udgør et af overbygningens to faste fag. Faget tager den opgave på sig at belyse de muligheder og udfordringer, der er forbundet med at omsætte og anvende filosofisk viden og refleksion i praksis. Det er med andre ord et fag, der sætter fokus på spørgsmål om omsættelighed, og som skal få jer til at tænke over jeres faglighed og over, hvordan I konkret kan anvende denne faglighed. Ikke blot i en erhvervsøkonomisk/organisatorisk kontekst (efter endt studie), men også i de opgaver og analyser, der skal arbejdes med på studiet. Filosofi i Praksis er således også overbygningens metodefag.

Fagets omdrejningspunkt er den filosofiske faglighed, der arbejdes med på studiet. Faget er tænkt som en løbende dialog mellem undervisere og studerende om, hvordan filosofiske indsigter, teoretisk viden og refleksivitet kan omsættes i praksis. Det er en problemstilling, som er relevant på de fleste samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser, men som accentueres på FLØK/Cand.merc.(fil.) grundet uddannelsens høje teoretiske niveau. Selv om faget lægger vægt på at belyse refleksivitet og praksis som begreber, er dets grundtanke, at praksis er noget man bedst nærmer sig gennem handling. Derfor er der i faget indlagt en række praktiske opgaver, som i skal løse individuelt og i grupper.

Undervisningsformer
Kurset består af tre elementer, og der veksles i undervisningen mellem disse: Lektionerne 1, 3, 4, 5, 7 og 13 tager udgangspunkt i filosofiske problemstillinger og tekster, som behandles i dialog mellem underviser og studerende. Lektionerne 2 og 6 tager udgangspunkt i en case, som analyseres og løses i plenum af underviser og studerende i fællesskab. Lektionerne 9 til 12 tager ligeledes udgangspunkt i en case, som i imidlertid skal analyseres og løses af de studerende i grupper. Formålet med denne kursusstruktur er at de studerende, sideløbende med at de erhverver sig nogle metodiske redskaber til at arbejde filosofisk med erhvervsøkonomiske problemstillinger, får mulighed for at afprøve disse redskaber.

Pensum i kurset er forholdsvis begrænset. Til gengæld består eksamen af tre opgaver, som de studerende forventes at løse i løbet af kurset. Formålet med denne prioritering er at stimulere de studerende til løbende at arbejde aktivt med det stof, som de præsenteres for i kurset.
Litteratur

Lektion 1: Introduktion: Hvad er filosofisk metode? Hvad kan en FLØK’er

Johnson, P. & Duberley, J. (2003): Reflexivity in Management Research. Journal of Management Studies, vol. 40/5: 1279-1303.

Schön, D.A. (1983): The Reflexive Practitioner – How Professionals Think in Action (21-75 + 236-266). USA: Basic Books. [NB. Findes på dansk, men i en mindre god oversættelse.]

Lektion 2: Case: Microfinance

Barinaga, Ester (2010): Introducing Micro-finance in Sweden to work with vulnerable groups. Unpublished

Lektion 3: Sociologisk Metode

Bjerg, O (2006): De sociologiske metoders epistemologi, i: Sociologiske Metoder – Fra teori til analyse i kvantitative og kvalitative metoder. København: Forlaget Samfundslitteratur: 11-28

Lektion 4: Den Filosofiske Spørgen I

Heidegger, M. (1927): Væren og Tid. Forord + §1-§4

Heidegger, M (1935): Kunstværkets oprindelse. 21-25 +38-43

Lektion 5: Den Filosofiske Spørgen II

Bryant, Levi R. (2008): Empiricism and the Search for the Conditions of Real Experience, in: Difference and Givenness. Evanston: Northwestern University Press: 15-48

Lektion 6: Case: Menneskelighed, handlekraft og nytænkning i TrygVesta

Sønderskov, Thomas Stengade (2010): Introduktion og kapitel 3 i PhDafhandling. (30-40 sider)

Lektion 7: Filosoffen som konsulent og konsulenten som terapeut

Interview med Anders Fogh Jensen (2009): Den filosofiske samtale - Om filosofiens rolle i den narrative samtale (16 sider).

I projektsamfundet er frihed en pligt. DJØF-bladet 2008 (4 sider)

Lektion 9-12: Case:

Flyvbjerg, Bent (1996), Rationalitet & Magt, Akademisk Forlag, side 137-158 (21 sider)

Rendtorff, Jakob (2007), Teknikker i Samfundsvidenskaberne, side 242-259 (17 sider)

Lektion 13: Filosoffen som kritiker

Center for Vild Analyse (2009): 100 vilde analyser. Forlaget Findes (udvalg på ca. 30 sider)