English   Danish

2010/2011  KAN-FIR_FR22  Regnskabsanalyse

English Title
Regnskabsanalyse

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 10 ECTS (300 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Christian Petersen - Institut for Regnskab og Revision
  • Thomas Plenborg - Institut for Regnskab og Revision
Fagområde/Category
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Formålet med ’Regnskabsanalyse for beslutningstagere’ er at give de studerende et indblik i regnskabsanalysen ud fra et beslutningsorienteret perspektiv samt sætte dem i stand til at gennemføre virksomhedsanalyser baseret på officielt tilgængeligt regnskabsmateriale (årsrapporter).

Beslutningstagere efterspørger i praksis regnskabsinformation som en del af deres beslutningsgrundlag. Den efterspurgte regnskabsinformation varierer afhængig af den konkrete arbejdsopgave (f.eks. værdiansættelse) og den anvendte beslutningsmodel. Eksempelvis anvender analytikere indenfor corporate finance regnskabsanalysen til at fastlægge det historiske rentabilitetsniveau med henblik på at budgettere den fremtidige indtjening.
Eksamen
Regnskabsanalyse
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode December/januar
Individuel 4-timers skriftlig eksamen med alle skriftlige og tekniske hjælpemidler jf. Regler for anvendelse af elektroniske hjælpemidler ved skriftlige stedprøver. Jf. Reglement for skriftlige stedprøver på CBS. Prøven er ekstern og ved bedømmelsen medvirker en lærer såvel som en ekstern censor; jf. § 25, stk. 1, nr. 2 i den Generelle Studieordning. Der afholdes ordinær eksamen i januar og syge-/omprøve i marts
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget indeholder følgende hovedelementer:
Introduktion til årsrapportens bestanddele
Metoder til måling af rentabilitet (evnen til at skabe værdi for aktionærerne), vækst og driftsmæssige - og finansielle risici
Vurdering af regnskabskvaliteten (indtjeningskvalitet)
Budgettering
Værdiansættelse af virksomheder.

Faget sigter mod at give deltagerne kompetencer, der sikrer, at de kan gennemføre en regnskabsanalyse tilpasset formålet. Ultimativt er det ambitionen, at studerende kan se de mange analytiske muligheder, regnskabsanalysen tilbyder. Ved deltagelse i kurset får deltagerne:

En opdatering af de nyeste regnskabsanalytiske metoder
En introduktion til nogle af de økonomiske beslutningsmodeller, der benyttes i praksis af investorer, långivere m.fl.
En introduktion til finansielle nøgletal som måler rentabilitet, vækst og risici
En forståelse for begrebet indtjeningskvalitet
Et overblik over nogle af de væsentligste regnskabsposter, der genererer støj i årsregnskabet
Forudsætningerne for succesfuld gennemførsel af en regnskabsanalyse
Metoder til budgettering som fundament for værdiansættelsen
Overblik over udbuddet af værdiansættelsesmetoder

Litteratur

Christian Petersen og Thomas Plenborg: “Regnskabsanalyse for beslutningstagere”, 1. udgave, 2. oplag, seneste udgave, Forlaget Thomson.
Årsregnskabsloven (downloades via Erhvervs- og Selskabstyrelsens hjemmeside: www.eogs.dk).