English   Danish

2010/2011  KAN-FIR_FR52  Porteføljeteori

English Title
Porteføljeteori

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Søren Hvidkjær - Institut for Finansiering
Fagområde/Category
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Fagets formål er at give den studerende en systematisk måde at overveje og foretage investeringsbeslutninger. Det kræver både en solid konceptuel forståelse af finansiering og kendskab til de finansielle markeder. Vi vil derfor studere investeringsteorien og også se eksempler på dens praktiske implementering.
Eksamen
Porteføljeteori
Karakterskala 7-trins skala
Eksamensperiode December/januar
Individuel 4 timers skriftlig eksamen uden hjælpemidler (af tekniske hjælpemidler må der dog medbringes Texas Instruments TI-30X IIS (solar) og Texas Instruments TI-30X IIB (batteri), TI-30X IIS/IIB, TI-30XS MultiView and TI-30XB MultiView). Jf. Reglement for skriftlige stedprøver på CBS. Prøven er intern og bedømmelsen foretages alene af en lærer; jf. § 25, stk. 1, nr. 1 i den Generelle Studieordning. Der afholdes ordinær eksamen i januar og syge-/omprøve i marts
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Hovedtemaet for dette fag er sammensætning af optimale porteføljer og portefølje management – herunder dynamisk porteføljevalg - ud fra afkast og risikohensyn. Kurset gennemgår de vigtigste faktormodeller for forventet aktieafkast samt empiriske tests af disse modeller. Endvidere betragtes metoder til performanceevaluering.

Efter at have gennemført kurset skal den studerende være i stand til at

beregne middelværdier og varianser for aktivers afkast ud fra oplysninger om afkastets fordeling i tilfældet med diskret tilstandsrum
beregne kovarianser og korrelationer mellem aktivers afkast ud fra oplysninger om afkastenes simultane fordeling i en økonomi med endeligt mange tilstande
beregne middelværdier, varianser og kovarianser af porteføljer med og uden brug af matrixregning
regne med matricer (herunder transponerede og inverterede matricer) på symbolform
estimere middelværdi, varians, kovarians, beta og multi-faktor betaer af afkast ud fra historiske tidsrækker
forstå og arbejde med alternative risikomål
karakterisere minimum-varians randen under relevante restriktioner på kortsalg og lånemuligheder
arbejde med mål for risikoaversion, porteføljevalg og andre beslutninger indenfor rammerne af forventet nytteteori
arbejde med faktormodeller, herunder forstå udledningen af CAPM og APT og angive modellernes restriktioner på forventet afkast
definere, beregne, arbejde med og forstå begrænsningerne ved performancemål for porteføljer samt dekomponere performance
redegøre for og sammenligne udvalgte metoder til at teste forskellige versioner af CAPM og APT-modellerne
redegøre for typiske testresultater af CAPM, APT-modellerne og markedsefficiens.
forstå limits-to-arbitrage problemer og relaterede handelsstrategier
redegøre for typiske resultater omkring investorers adfærd og relaterede handelsstrategier
definere, beregne og arbejde med afkastmål for obligationer, samt varighed og konveksitet
forstå og arbejde med immuniseringsstrategier
opstille centrale problemer i Excel, herunder numerisk optimering og lineær regression, samt fortolke resultater optimerings- og regressions-resultater fra Excel
redegøre for institutionelle forhold på de finansielle markeder

Litteratur

Bodie, Kane and Marcus: Investments, McGraw-Hill.