English   Danish

2010/2011  KAN-SHRM_DPF  Det projektorienterede forløb

English Title
Det projektorienterede forløb

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 15 ECTS (450 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
ToBeAnnounced
Fagområde/Category
  • Økonomisk og organisatorisk sociologi/Economic and organizational sociology
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
I rapporten skal den studerende:
  • præcisere og afgrænse problemformuleringen samt sikre en klar sammenhæng mellem problemformulering, analyse og konklusion
  • vise en tværfaglig tilgang til projektemnet
  • kritisk diskuterer/begrunde rapportens metode i bred forstand, hvilket indbefatter overvejelser om praktisk datagenerering samt refleksioner over det videnskabsteoretiske grundlag
  • begrunde og tage kritisk stilling til det anvendte teoretiske begrebsapparat
  • udarbejde et projekt, der er konsistent, dvs. med en klart argumenteret sammenhæng mellem teori, metode, og behandling af den empiriske problemstilling
  • anvende empirien og den empiriske problemstilling, således at den perspektiverer den anvendte teori
  • foretage en kritisk analyse af det skriftlige arbejde og egen arbejdsproces som et selvstændigt og perspektiverende læringsafsnit sidst i rapporten
  • tilvejebringe en nuanceret beskrivelse af det empiriske grundlag, der gøres til genstand for analyse i rapporten.
Eksamen
Individuel hjemmeopgave
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni
Eksamination
Rapporten udarbejdes individuelt og skal have et sideantal på min. 10 og max. 15 A4 sider. Prøven er ekstern, og rapporten bedømmes af vejlederen og en ekstern censor. Virksomheden har ikke nogen formel rolle i forbindelse med udarbejdelse, vejledning og bedømmelse af rapporten.

Såfremt den studerende var syg til den ordinære prøve afleveres en ny rapport til en afleveringsfrist, der fastsættes af linjeadministrationen. Såfremt den studerende ikke har bestået den ordinære prøve indleveres der enten en omarbejdet eller en ny rapport efter samråd med eksaminatoren ved den ordinære prøve.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Forudsætning for at deltage i det projektorienterende forløb, er at 3 eksamener på 1. semester er bestået.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med forløbet er dels at give de studerende indblik i og erfaring med en konkret organisations hverdag, dels at tjene som ramme for en egentlig empirisk analyse af en konkret problemstilling.

Forløbet omfatter 10 uger, som den studerende tilbringer i en organisation. I perioden har den studerende en supervisor i virksomheden, der sammen med en linjeansvarlig underviser har det faglige og pædagogiske ansvar for forløbet. I tilknytning til det projektorienterede forløb ydes desuden vejledning i et omfang, der andrager 2 lærerarbejdstimer pr. studerende. Vejledningen foregår som klyngevejledning. Forløbet afsluttes med en rapport, der perspektiverer (teoretisk og empirisk) en problemstilling, som den studerende har stiftet bekendtskab med under opholdet i virksomheden.

Litteratur

xxx