English   Danish

2010/2011  KAN-SHRM_HRM  Strategisk HRM /Human Resource Development

English Title
Strategisk HRM /Human Resource Development

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 15 ECTS (450 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Fagområde/Category
  • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Strategisk HRM:
Efter at have fulgt faget forventes den studerende at kunne:  
1. Udvise indgående kendskab til HRM som forsknings- og praksisfelt set i et teoretisk og strategisk virksomhedsperspektiv.
2. Forholde sig kritisk og refleksivt til HRM-feltets teoretiske fundament og konkrete praksis set i forhold til alternative positioner og rationaler fra andre fagområder og interessegrupper.
3. Demonstrere et grundliggende kendskab til den lovgivning, der er relevant i forhold til varetagelsen af klassiske HR-kerneydelser.
4. Deltage i en akademisk, evidensbaseret dialog omkring nytteværdien af HRM-aktiviteter.
5. Udvise evne til kritisk vurdering af såvel som konkret anvendelse af centrale forskningsmetoder, der finder anvendelse inden for (HRM-)forskning i fagets temaer.

Human Resource Development:
Efter at have fulgt faget forventes den studerende at være i stand til:
1. at redegøre for og selvstændigt forholde sig til de vigtigste læringsteoretiske strømninger, herunder deres styrker og begrænsninger.
2. at kunne vurdere konsekvenserne af at arbejde med et givet perspektiv på kompetence.
3. at kunne problematisere, uddrage konklusioner og forholde til kritisk til teori og praksis in-den for karriere- og talentudvikling
4. at kunne arbejde refleksivt med kompetencepositioner i forhold til konkrete cases
5. at kunne forholde sig refleksivt til konkrete dilemmaer inden for fagets tematiske (teoreti-ske og praktiske) felt – og vurdere denne selvforståelse i forhold til andre mulige positioner.
6. at kunne anlægge et kvalificeret videnskabsteoretisk og metodologisk perspektiv på fagets tematiske felt.
7. at kunne inddrage relevante internationale HRM-aspekter i tolkningen af fagets tematiske felt.
Eksamen
72-timers individuel hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Eksamination
Dette er en fælles eksamen for fagene Strategisk HRM og Human Resource Development. Eksamen består af en 72-timers individuel skriftlig hjemmeopgave (max. 15 sider pr. studerende).
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Strategisk HRM:

Dette fag giver en introduktion til HRM som en strategisk og professionel praksis og et akademisk forskningsområde. Faget følger praksis og den HRM-cyklus, som blandt andet omfatter: Rekruttering og integration af nye medarbejdere, kompetenceudvikling/uddannelse, motivation og fastholdelse samt afskedigelse af medarbejdere. Faget indeholder et overblik over HRMs historiske udvikling både som praksis og fagområde. Fagets udgangspunkt er, at HRM fortsat skal udvikle sig som en strategisk praksis.

Human Resource Development:

Faget fokuserer på Human Resource Development - dvs. udvikling af medarbejderen. Fokus her er på læring og kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder i samspil med gruppen og organisationen. Faget omhandler også det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Faget har sin oprindelse i samspillet mellem personlig, faglig og organisatoriske kompetencer og den kontekst og de midler, hvormed den multi-vinklede kompetence udvikles (og hæmmes).

Undervisningsformer
Undervisningsformen er en vekselvirkning mellem forelæsninger, øvelser, casediskussioner og gæsteindlæg.

Litteratur

Strategisk HRM:

Grundbog, Henrik Holt Larsen, HRM licence to work – arbejdslivets tryllestøv eller håndjern? 2. udg.

Samt artikler

Human Resource Development:

  1. Fagets grundbog: Illeris, Knud: Læring (Roskilde Universitetsforlag, 2. rev. udg., 2006: hele bogen)Holt Larsen,
  2. Henrik, HRM Licence to work (Forlaget Valmuen, 2. udg. 2010: kapitel 10, 11 og 13).
  3. Kapitel: Børgesen, K., Fra individuelt potentiale til organisatorisk præstation, (Samfundslitteratur, 2010)
  4. Artikel: Dahl m. fl. Perspektiver på Organisatorisk Læring (Videncenter for læreprocesser, Aalborg Universitet, 2002).
  5. Ulrich & Smallwood, Capitalizing on Capabilities (HBR, 2004), Penrose, E., Limits to the groth and size of firms (American Economic Review, 1955), Pfeffer, J., Costumers First, not so fast (HBR, 2009), O´Donnel m.fl., Advances in developing Human Resources (Sage, 2007) àtil tema 4
  6. Det materiale de fire øvrige medundervisere medbringer: Helle Hein Hedegaard og Flemming Poulfelt samt jura og VTM.