English   Danish

2011/2012  BA-DIP  Erhvervsøkonomisk teori og analyse – Det institutionelle perspektiv

English Title
Erhvervsøkonomisk teori og analyse – Det institutionelle perspektiv

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Steen Andersen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
Steen Andersen
Fagområde/Category
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
  • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
  • Økonomisk og organisatorisk sociologi/Economic and organizational sociology
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Bedømmelsen tager udgangspunkt i følgende mål med faget:
  • Den studerende skal kunne redegøre for teorier og perspektiver på virksomhedens institutionelle omgivelser
  • Den studerende skal kunne diskutere institutionelle strukturers og processers betydning for organisering af virksomhedsrelationer og strategisk adfærd
  • Den studerende skal opnå konkret forståelses for institutionelle forholds betydning for øvrig erhvervsøkonomisk og strategisk handling
  • Den studerende skal gennemføre systematiske analyser af virksomhedens institutionelle omgivelser
  • Den studerende skal udvikle praktisk beslutnings- og rådgivningskompetence i forbindelse med virksomhedens organisering af eksterne relationer i et institutionelt perspektiv
Eksamen
Erhvervsøkonomisk teori og analyse: Det institutionelle perspektiv
Erhvervsøkonomisk teori og analyse: Det institutionelle perspektiv:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Sommertermin
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter
Eksamination
Prøven er baseret på en at de studerende i grupper på 4-5 personer i løbet af tre døgn udarbejder en casebesvarelse af max. 15 normalsider (én person skriver max 5 sider), der sammen med fagets pensum danner udgangspunkt for en efterfølgende individuel mundtlig eksamen af 20 minutters varighed. Ved bedømmelsen af prøve indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er en helhedsvurdering af det skriftlige arbejde og den mundtlige præstation.
Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen i maj/juni. Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven i august og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes.
Ved syge-/omprøve erstattes casebesvarelsen af en individuel mundtlig eksamen af 20 minutters varighed i hele pensum uden forberedelse.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningsformer
Undervisningsmetoden på fjerde semester er specifikt udviklet for at muliggøre, at du opnår de ønskede kompetencer. Metoden integrerer forskellige undervisnings- og arbejdsformer under rammerne af den vedtagne CBS-pædagogik.

Undervisningsmetoden er baseret på en kombination af formidling, diskussioner, casestudier og praktisk arbejde på forelæsninger, holdøvelser, en workshop og en minikonference. Der lægges i undervisningen særlig vægt på den praktiske anvendelse og forståelse af fagets pensum og relaterede problemstillinger. Kombinationen af pensum, cases og aktiv individuel og gruppebaseret deltagelse udgør rammen for en spændende, meningsfuld og forhåbentlig lærerig proces.

Undervisningen tilrettelægges på intet tidspunkt som simpel genfortælling af pensum, ligesom du ikke kan forvente, at al pensum bliver berørt i undervisningen. Det forventes, at du selv læser den angivne litteratur forud for undervisningen og diskuterer din fortolkning af den i studiegrupper, på øvelseshold og på EØ-portalen på SSF.


Arbejdsbelastning
Deltagelse i forelæsninger 14 timer
Øvelser 14 timer
Forberedelse (herunder læsning af pensum og forberedelse af øvelser) 100 timer
Løbende opgaver og fremlæggelser 30 timer
Eksamensforberedelse 67 timer
Litteratur

Offentliggøre på CBSLearn inden semesterets start.