English   Danish

2011/2012  BA-EOK_VT  Videnskabsteori

English Title
Videnskabsteori

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
4. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Engelsk og Organisationskommunikation
Kursusansvarlig
  • Søren Brier - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Fagområde/Category
  • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
  • gøre rede for de i pensum gennemgåede analysemetoders og slutningsformers grundlag
  • kort, præcist og klart fremføre synopsens problemformulering
  • med udgangspunkt i synopsen kunne analysere et organisations- eller organisationskommunikativt problemkompleks metodologisk, herunder inddrage de i kursets gennemgåede begreber og metoder
  • begrunde sit valg af paradigmer
  • gennemføre en analyse af konkrete tekster med mindst to af de gennemgåede metoder
  • give en kohærent og konsistent tolkning af analysens resultater;
  • supplere sin konklusion med en vurdering af, hvilken typer af viden, den studerende vha. de valgte analysemetoder har produceret, hvad disse vidensformer kan bruges til og hvordan de evt. kan kombineres med andre former for viden
Individuel mundtlig prøve på basis af synopsis:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Sommertermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
 
Eksamination
Ordinær prøve: Individuel mundtlig prøve på basis af synopsis i et selvvalgt emne udarbejdet i grupper på 4-6 studerende.
Omfang på synopsis: Max. 5 sider for en gruppe.
Varighed mundtlig: 20 min. pr studerende inklusiv votering.

Bedømmelsen sker alene på baggrund af den mundtlige prøve

Prøvesprog: Dansk

Syge/omprøve: Som den ordinære prøve

Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af gruppesynops til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve afvikles sygeprøven på baggrund af den allerede indleverede synopsis.

Hvis den studerende ikke har deltaget i udarbejdelsen af synopsis på grund af sygdom, kan den studerende deltage i den mundtlige sygeprøve, hvis vedkommende inden for en nærmere fastsat fris indleverer en individuelt udarbejdet synopsis.

Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af den skriftlige synopsis til den ordinære eksamen, men ikke bestået ved den mundtlige prøve, afvikles omprøven normalt på basis af den indleverede synops. Den studerende kan dog vælge inden for en nærmere fastsat frist i stedet at indlevere en ny individuelt udarbejdet synopsis.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det overordnede mål med Videnskabsteori er at gøre den studerende til en refleksiv videnskabsbaseret praktiker. Det vil sige, at der arbejdes med analysemetoder således at den studerende skal kunne reflektere kritisk over forskellige teorier og metoders grundlag og relevans i relation til analyse af en konkret problemstilling. Ligeledes skal kurset sætte den studerende i stand til at vælge og begrunde hvorfor de foretrækker en bestemt anskuelse af et problemfelt og de tilhørende teorier og metoder vedrørende organisationsrelevante kommunikationsproblemstillinger.

Undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger, øvelser, gruppearbejde og studenterfremlæggelser.
Arbejdsbelastning
Undervisning 25 timer
Forberedelse (herunder øvelser) 90 timer
Afleveringsopgaver 55 timer
Eksamen incl. eksamensforberedelse 55 timer
I alt 225 timer
Litteratur

Bitsch Olsen & Pedersen(2008): Problemoriented Project Work, Roskilde Universitets Forlag Kap.2-3 og 8-10,

Kompendium med øvelsesopgaver