English   Danish

2011/2012  BA-HAF_FINA  Finansiering

English Title
Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi
Kursusansvarlig
  • Carsten Ørts Hansen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
Underviser på faget er Ove Hedegaard oh.om@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
De studerende vil i dette fag blive trænet i at analysere konkrete beslutningssituationer i relation til finansiering ved anvendelse af overvejende finansieringsteori ligesom de studerende vil blive trænet i at anvende regnemodeller til løsning af disse beslutningssituationer. Samtidig hermed trænes de studerende i at kunne vurdere de præsenterede teoriers forudsætninger og anvendelighed samt at vurdere de indgående faktorers følsomhed og usikkerhed. Konkret er læringsmålene for de studerende;
  • At kunne forstå, strukturere og opstille ’cash flow’ som konsekvens af investerings- og finansieringsbeslutninger
  • At kunne benytte finansieringsteoriens metoder til evaluering og vurdering af cash flows (delvis også investeringsteoriens)
  • At kunne udføre og vurdere usikkerhedsanalyser på de opstillede cash flows
  • At kunne redegøre for forskellige finansielle instrumenter og deres anvendelse
  • At kunne analysere, vurdere og fastlægge kapitalomkostningerne i forbindelse finansieringsbeslutninger (delvis også investeringsbeslutninger)
  • At kunne forstå og beskrive finansieringsregler og balancestruktur samt finansiering med henholdsvis egen- og fremmedkapital.
  • At kunne forstå, beskrive og ved beregninger anvende modeller til vurdering af kapitalbehov samt lån.
Forudsætninger
Matematik B, engelsk B
Eksamen
Finansiering
Finansiering:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 4 timer
Prøven er en 4-timers skriftlig stedprøve, som bedømmes ud fra 7-trinsskalaen med ekstern censur. Den ordinære eksamen finder sted i november/december og syge-/omprøven finder sted i januar/februar. Alle skriftlige hjælpemidler samt lommeregner må medbringes. Senest ved meddelelsen af tidspunktet for prøvens afholdelse offentliggøres en liste over de lommeregnere, som det er tilladt at anvende ved prøven
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I dette fag lærer de studerende bl.a. at håndtere væsentlige investeringsovervejelser – herunder finansielle investeringer – knyttet til aktivsiden samt finansieringsovervejelser knyttet til passivsiden. Der vil i undervisningsforløbet blive lagt vægt på tillæring af beregningsmetoder herunder følsomheds- og usikkerhedsvurderinger samt på håndtering af disse. Faget er overvejende beslutningsorienteret.
Undervisningsformer
Undervisningen bygger først og fremmest på forelæsninger og øvelser. Forelæsningerne vil dække de væsentligste emner i pensum og angive de principielle, teoretiske begreber og emneområder, hvorimod øvelsernes formål er at opøve færdighederne i konkret at anvende de gennemgåede og præsenterede emneområder og således perspektivere teorien. Det forventes, at de studerende deltager særdeles aktivt såvel ved forelæsninger som ved casegennemgange.
Brug af e-læring

Learn vil blive anvendt til distribution af dokumenter til og fra de studerende samt i mindre omfang som diskussionsfora.
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 24 timer
Forberedelse til forelæsninger 72 timer
Øvelser 18 timer
Forberedelse til øvelser 45 timer
Eksamensforberedelse 66 timer
Litteratur
Hillier, Clacher, Ross, Westerfield, JordanFundamentals of Corporate Finance,
1.European Edition
McGraw Hill