English   Danish

2011/2012  BA-HAF_OS  Organisering og samfund

English Title
Organizing and Society

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 15 ECTS (450 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi
Kursusansvarlig
  • Steen Vallentin - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
Fagområde/Category
  • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Efter at have fulgt faget forventes den studerende at kunne:
  • redegøre for centrale begreber og begrebssammenhænge inden for hvert af de teoretiske perspektiver, som der arbejdes med på faget
  • formulere en relevant problemstilling med udgangspunkt i fagets teoretiske perspektiver og en empirisk case
  • have en god forståelse for og frit kunne diskutere sammenhænge mellem fagets teoretiske perspektiver
  • sammentænke teori og empiri på en sådan måde, at den teoretiske forståelse bidrager til at udvide konventionelle forståelser af det empiriske fænomen, som studeres
  • reflektere kritisk og indsigtsfuldt over begrænsningerne ved den tilgang, som er valgt
Organisering og samfund:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Efterårstermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed 20 minutter
Eksamen er en skriftlig gruppeopgave (essay) med individuelt mundtligt forsvar à 20 minutter. Essayet udarbejdes i grupper à 2-5 studerende og skal have et omfang af maks. 15 sider ekskl. bilag (1 studerende maks. 10 sider ekskl. bilag). Prøven bedømmes af to eksaminatorer ud fra 7-trinsskalaen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Organisering og samfund (OS) tager udgangspunkt i forholdet mellem organisationen og dens omverden, som den brudflade hvori filosofiens og økonomiens rationaler og tankemåder mødes og interagerer i beslutninger, handlinger og værdi­betragtninger. Integrationsfaget indbefatter organisationsteoretiske, kommunikationsteoretiske og samfundsteoretiske perspektiver på organisationer og organiseringsprocesser. Det overordnede mål med faget er at bibringe jer en refleksiv og mangefacetteret forståelse af organisationer og af præmisserne for at italesætte, forstå og forholde sig til organisationers virke i en samfundsmæssig kon­tekst. Herunder at udstyre jer med analytiske værktøjer, forståelsesrammer og strategier til anvendelse i forbindelse med det afsluttende projekt på 6. semester. Værktøjer, forståelsesrammer og strategier, som kan virke integrerende i spændingsfeltet mellem filosofi og økonomi.

OS lægger sig – ikke mindst – i forlængelse af faget ”Organisation og ledelse” på 3. semester – et fag, som tager sigte på at bibringe jer en grundlæggende forståelse af organisa­tionen/virksomheden som en økonomisk og social enhed. OS tilsigter en faglig progression, hvor der lægges op til mere konstruktivistiske, diskursive og relationelle for­ståelser af organisationer og deres omverden.

Undervisningsformer
Forelæsninger
I 11 forelæsninger introduceres I til væsentligste teoretiske perspektiver, som åbner op for refleksioner over forholdet mellem organisering og samfund. Nogle af dem har I stiftet bekendtskab med tidligere. Perspektiverne bliver præsenteret ikke blot som teorier, men som analyseformer, der åbner op for belysning af bestemte aspekter og sammenhænge, samtidig med at de nedtoner andre.

Det er fagets mål, at I skal forstå og kunne reflektere over forskelle og ligheder samt koblingspunkter mellem de forskellige perspektivers måde at begribe forholdet mellem organisering og samfund på.

Cases
I 3 lektioner stilles I overfor en case. Casen løses i plenum i dialog mellem jer og underviseren. Casen er tilrettelagt, så den inviterer til anvendelse af de teoretiske begreber, som er præsenteret i forelæsningerne.

Øvelser
2 lektioner består i øvelser, hvor I skal diskutere og besvare spørgsmål omkring de teorier, der er gennemgået i forelæsningerne. Øvelserne laves i grupper og der samles op i plenum.

Eksamenscase
I den sidste tredjedel af kurset skal I arbejde med den case, som danner grundlag for eksamen. Denne case er Zentropa.
Denne del af kurset indledes med en præsentation af rammerne for eksamen samt en diskussion af problemformuleringens kunst; der sættes fokus på, hvad der kende¬tegner en god problemstilling, en god problemformulering og et godt essay.
Dernæst følger et oplæg med en gæsteforelæser med tilknytning til Zentropa.
Arbejdet med eksamenscasen støttes endvidere af en workshop, hvor I får feedback på jeres problemformuleringer.
Hele kurset afsluttes med en spørgetime, hvor der er lejlighed til at få afklaret spørgsmål relateret til eksamenscasen såvel som spørgsmål til resten af kurset.
Litteratur

I opfordres til at anskaffe bogen: Jones, C. & Rolland Munro (2005). Contemporary Organization Theory. Med undtagelse af enkelte tekster, som lægges ud på sitescape, indgår den øvrige pensumlitteratur i fagets kompendium.