English   Danish

2011/2012  BA-HAF_SAMF  Samtidsfilosofi

English Title
Contemporary Philosophy

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 15 ECTS (450 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi
Kursusansvarlig
 • Morten Sørensen Thaning - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
 • Rasmus Johnsen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
Fagområde/Category
 • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Efter at have fulgt faget Samtidsfilosofi forventes den studerende:
 • Identificere en central filosofisk problemstilling hos en af de behandlede filosoffer samt redegøre indgående og kritisk for denne problemstilling
 • Sammenligne og kontrastere en sådan udvalgt filosofisk problemstilling med en anden filosofisk problemstilling fra samme tematiske felt i pensum
 • Eksemplificere erhvervsøkonomisk – at kunne eksemplificere, begrunde og diskutere, hvilke niveauer i en erhvervsøkonomisk praksis de udvalgte problemstillinger tillader at artikulere
 • at kunne reflektere kritisk og indsigtsfuldt over fordele og begrænsningerne ved de valgte problemstillinger i forhold til en erhvervsøkonomisk praksis.
 • Reflektere på tværs af fagets tematiske felter – at kunne reflektere over hvorledes det tematiske felt og de valgte problemstillinger forholder sig til pensums øvrige tematiske felter
 • at kunne reflektere over hvilke analytiske fordele og begrænsninger udvalgte problemstillinger fra pensums øvrige tematiske felter kunne tilbyde i forhold til den diskuterede erhvervsøkonomiske praksis.
Samtidsfilosofi:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed 30 minutter
Eksamen er en individuel 30 minutters mundtlig eksamen med udgangspunkt i en gruppesynopsis. Eksaminationen er uden forberedelse. Skriftlige hjælpemidler må medbringes. I bedømmelsesgrundlaget indgår alene den mundtlige præstation, og der er ekstern censur. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Synopsis udarbejdes i grupper à 3-6 studerende og skal have følgende omfang: 6 studerende: max. 15 sider 5 studerende: max. 15 sider 4 studerende: max. 10 sider 3 studerende: max. 10 sider (1 studerende: max. 3 sider) Syge-/omprøve: Hvis man ikke består, går man til reeksamen med udgangspunkt i samme synopsis som under den ordinære eksamen. Hvis der pga. sygdom ikke er afleveret en synopsis ved den ordinære eksamen, afleveres en synopsis til sygeprøven.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Samtidsfilosofifokuserer på, hvorledes samtidige problemer i en erhvervsøkonomisk praksis kan belyses og diskuteres med en række forskellige filosofiske tilgange, og det har til formål at sætte de studerende i stand til at identificere og kritisk analysere en erhvervsøkonomisk problemstilling med filosofiske begreber. Målet er ikke, at de studerende skal kunne anvende færdige metoder eller analysemodeller på en empirisk genstand, men mere grundlæggende at sætte dem i stand til at arbejde filosofisk med at klarlægge fundamentale problemer og dilemmaer i den erhvervsøkonomiske praksis. Hensigten er således, at studerende skal få et kendskab til vigtige samtidsfilosofiske positioner og på denne baggrund udvikle problemstillinger, der er relevante i forhold til erhvervsøkonomien.  
 

Undervisningsformer
Faget behandler en række af de vigtigste filosoffer fra anden halvdel af det 20. århundrede, der kan belyse den erhvervsøkonomiske teori og praksis. Der tages udgangspunkt i primærtekster.
De behandlede filosoffer er grupperet inden for tre temaer.
1) Kritik og normativitet
2) Humanisme og posthumanisme
3) Etik og praktisk fornuft
I (1) introduceres den studerende til en række samtidskritiske perspektiver med det mål at skabe en bevidsthed om, hvorledes ’kritik’ kan forstås i forhold til den erhvervsøkonomiske praksis. Et centralt spørgsmål er, om en kritisk evaluering af en given erhvervsøkonomisk praksis – såvel internt i organisationen som fra eksternt hold – forudsætter et normativt ideal eller grundlag for at kunne være troværdig. Formålet med denne temablok er dermed også i høj grad af metodisk karakter.
I (2) præsenteres den studerende for forskellige filosofiske tilgange til spørgsmålet om menneskelig identitetsdannelse. Udgangspunktet er i denne forbindelse den uafklarede, ambivalente status som menneskelig identitetsdannelse har i den samtidige erhvervsøkonomiske praksis: På den ene side forstår man arbejdslivet som en af de mest centrale scener for menneskelig dannelse, udvikling og selvrealisering. På den anden side er menneskets dannelse i form af arbejde ikke alene iværksat for sin egen skyld, men på forhånd en del af en økonomisk logik.
Tema (3) fokuserer på det etiske og politiske handlingsperspektiv i den erhvervsøkonomiske praksis. Udgangspunktet er i denne sammenhæng det fundamentale forhold, at beslutninger og handlinger altid kan udfordres i forhold til at retfærdiggøre deres etiske og politiske status.
De 5 indledende forelæsninger er tilegnet metodisk arbejde med eksemplarisk at identificere og analysere erhvervsøkonomiske problemstillinger filosofisk. Det ledende spørgsmål er: Hvad vil det sige at identificere og udvikle en filosofisk problemstilling i forhold til erhvervsøkonomisk teori og praksis?
Litteratur

Latour, B.  (2004) ”Why has Critique Run out of Steam? From Matters of Fact to Matters of Concern” i Critical Inquiry Vol 30, 225-248
 


Simmel, G. (1903) ‘The Metropolis and Mental Life’

Honneth, A. (2003) ‘Den individuelle friheds patologier’ i Axel HonnethBehovet for Anerkendelse, Hans Reitzel.

Sloterdijk, P.: ’Regler for menneskeparken’, i Passage, 8-27, Vol. 39, 2001.

Bolton, S. et alt.: ’Introduction: Beginning the search for the H in HRM’ in Searching for the Human in Human Ressource Management, 1-15, 2007, Palgrave Macmillan.

 
Platon: uddrag fra Phaidon,210-215 (96d-100e), Gyldendal 2009.

Aristoteles, Etikken, Bog 1 (§1-5), Bog 2, Bog 6, Det Lille Forlag 2000.

Foucault, M. (2009): ‘Forelæsning, 14. Marts 1979’ i Biopolitikkens Fødsel – Forelæsninger CF 1978, 247-271, Hans Reitzels Forlag.

Foucault, M. (2009): ‘Resumé af forelæsningerne’ i Biopolitikkens Fødsel – Forelæsninger CF 1978, 357-364, Hans Reitzels Forlag.

J. Oksala: ‘Neoliberalism and Biopolitical Governmentality’, unpublished paper, 2009.

 
 

 Foucault, M.: ‘Technologies of the Self’ in P. Rabinow (ed.) Michel Foucault – Ethics, Subjectivity and Truth, 223-251, The New Press, 1997.

Thaning, M.S.: ‘Foucault’s Conception of Self-Techniques’, unpublished paper, 2011.

 

Honneth, A.: Uddrag fra Reification, 17-63, Oxford University Press 2008.


Honneth, A.: Uddrag fra Reification, 63-85, Oxford University Press 2008.

Lear, J.: ‘The Slippery Middle’ i Reification, 130-143, Oxford University Press 2008.

Honneth, A.: ‘Rejoinder’ i Reification, 147-158, Oxford University Press 2008.

 
 

Sloterdijk, P. (2007) Critique of Cynical Reason, University of Minnesota Press, pp. xxvi-21

 
 

Borch, C. (2010). Organizational Atmospheres: Foam, Affect and Architecture. Organization, 17(2), 223–241

Sloterdijk, P (2006) Foreword to the theory of spheres, pp. 1-10

 
Freud, S. “Repression” in Standard Edition Of the Complete Psychological Works Of Sigmund Freud,vol.17 (1917-1919), pp. 1-12

Lear, J.: “Interpreting the Unconscious” in Freud, pp. 23-54

 
Lear, J.: ‘An Interpretation of Transference’, i Open Minded, 56-80, 1999, Harvard University Press


Lacan, J (2006): ‘The Mirror Stage as Formative of the I Function’, in Lacan, J.: Ecrits, W.W. NortonCompany, London, pp. 94‐101.

Deleuze, G. og Guttari, F (1983): Anti-Oedipus. Athlone  Press. London. pp 1-5, 25-41.

 
 

Deleuze, G. (1983): “Plato and the Simulacrum”, October, Vol. 27 (Winter, 1983), pp. 45-56  

Zižek, Slavoj (2006) How to read Lacan, W.W. Norton, pp. 1-39

Zižek, Slavoj: "A Pervert's Guide to Family." in: Lacan.com. 2007

 
Løgstrup, K. E.: Uddrag af Den Etiske Fordring, 9-39, Gyldendal 1962.

Løgstrup, K. E.: Uddrag af Etiske begreber og problemer, 21-35, Gyldendal 1996.

Thomassen, N.: ‘Forord’ , 7-14, i Løgstrup, K. E.: Etiske begreber og problemer, Gyldendal 1996.

Løgstrup, K. E.: Uddrag af Den Etiske Fordring, 56-76, Gyldendal 1962.

Løgstrup, K. E.: Uddrag af Etiske begreber og problemer, 36-56, Gyldendal 1996.

Hegedahl, P. og Svendsen, G. L. H.: ‘Indledning: Tillid anskuet som kapital’, 13-21, i Tillid – samfundets fundament, Syddansk Universitetsforlag 2011.

 
Gadamer, H.-G.: uddrag fra Sandhed og Metode, 1-4, 101-125, 339-350, Systime Academic 2004.

Gadamer, H.-G.:  uddrag fra Sandhed og Metode, 297-306; 14-45, Systime Academic 2004.

Derrida, J.: Differance, 47-87, Samlerens Bogklub 2002.

Raffnsøe, S.: Uddrag fra ’Derrida’, 251-261, i FranskFilosofi (ed. Lübcke), Politikens Forlag. 

Derrida, J.:  ‘Hospitality, justice and responsibility’, 65-84, in Questioning Ethics (ed. Kearney), Routledge 1999.

Jones, C.: ’Jacques Derrida in Organisation Studies’, 34-63, in Linstead, S. (ed.) Organization Theory and Post-Modern Thought, SAGE Publications.