English   Danish

2011/2012  BA-HAF_STRA  Strategi

English Title
Strategy

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi
Kursusansvarlig
  • Morten Larsen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
Fagområde/Category
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
  • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Efter at have fulgt faget forventes den studerende at være i stand til at kunne:
  • forstå og redegøre for de grundlæggende perspektiver og udviklinger i strategilitteraturen
  • forbinde teoretiske perspektiver på strategi med de konkrete organisatoriske, ledelsesmæssige og kommunikative udfordringer, som moderne virksomheder og offentlige organisationer står over for
  • forbinde en internt rettet – organisatorisk og ledelsesmæssig – forståelse af strategisk planlægning og udvikling med en eksternt rettet – afsætningsøkonomisk og kommunikationsteoretisk – forståelse af markedsføring og branding
  • forstå strategisk udvikling i et netværksperspektiv
Strategi:
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 72 timer
Individuel 72-timers opgave, der udarbejdes på baggrund af stillede spørgsmål. Opgavens maksimale omfang er 10 sider. Bedømmelsen gives af to eksminatorer og der gives karakter efter 7-trinsskalen
Kursets indhold, forløb og pædagogik
I faget er der fokus på virksomhedens strategi som noget, der skabes i et dynamisk samspil mellem virksomheden og dens omgivelser. Den studerende bliver introduceret for en række teoretiske perspektiver og analyseredskaber, der gør det muligt at beskrive og analysere forskellige aspekter af strategiprocesser og den kontekst, hvori strategiske refleksioner og handlinger foregår.
Formålet med faget er at gøre de studerende i stand til at analysere virksomhedens strategi i en kompleks og dynamisk omverden. Faget skal skabe en forståelse for, at virksomhedens strategiske refleksioner og handlinger skal analyseres og forstås i dens konkrete kontekst, før strategiske handlinger kan vurderes og tilrettelægges.
Undervisningen er bygget op omkring en række forskellige teoretiske perspektiver på strategi. Faget illustrerer sammenhænge mellem perspektiv, analyse og identifikation af problemstillinger og handlemuligheder: bestemte perspektiver gør det muligt at få øje på bestemte forhold, men indebærer også bestemte forståelser af strategi.
Ambitionen er, at perspektiverne hele tiden skal relateres til konkrete empiriske analyser. Det betyder, at der især er fokus på, hvordan perspektiverne kan blive analytiske redskaber, der kan skabe indsigt i virksomheders strategiske refleksioner og handlinger. Det er ideen, at den studerende gennem dette analysearbejde lærer en række teorier, der kan bruges til at analysere virksomheders strategi i relation til virksomhedens konkrete kontekst.
Faget er bygget op således, at de forskellige teoretiske perspektiver introduceres, diskuteres og anvendes på empiriske eksempler i undervisningen. Dermed bliver det muligt for den studerende at analysere konkrete problemstillinger inden for strategi gennem anvendelse af fagets begreber, teorier, metoder og modeller.
Undervisningsformer
Forelæsninger med øvelser, gruppearbejde og diskussion af cases.
Undervisningen er delvis baseret på casediskussion, som forudsætter en høj grad af vilje til at deltage i diskussionerne, ligesom det er en betingelse for at deltage i undervisningen, at den studerende har læst og forberedt sig på litteratur og cases forud for hver undervisningstime.
De teoretiske dele afvikles i højere grad som forelæsninger, men også som diskussion, hvor de diskuterede cases og andre relevante eksempler sættes i relation til de teoretiske bidrag.
Litteratur
Litteratur
 

Grundbog
Clegg, S., Carter. C., Kornberger, M. and Schweitzer, J. (2011). Strategy. Theory and Practice. Sage
Supplerende litteratur
Porter, M. E. (2008),”The five competitive forces that shape strategy”, Harvard Business Review, January: 79-93.
Barney, J. (1991), “Firm Resources and Sustained Competitive Advantage”, Journal of Management, 17(1): 99-120.
Nygaard, C. (2006), “Interessentteori og ressourceafhængighedsteori til analyse af strategizing” (uddrag), i C. Nygaard (red.) Strategizing – kontekstuel virksomhedsteori. Forlaget Samfundslitteratur.
Savage, G. T. et al. (1991),”Strategies for assessing and managing organizational stakeholders”, Academy of Management Executive, 5(2): 61-75.
Freeman, R. Edward & McVea, John (2001), "A Stakeholder Approach to Strategic Management" i: M. Hitt, E. Freeman, & J. Harrison (red.), The Blackwell Handbook of Strategic Management, Oxford: Basil Blackwell Inc. 2001, 189-207.
 
Kjær, P. (2006), ”Institutionel teori til analyse af strategizing”, i C. Nygaard (red.) Strategizing – kontekstuel virksomhedsteori. Forlaget Samfundslitteratur.
DiMaggio, P. J. and Powell, W. (1983), "The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields", American Sociological Review, 48(2): 147-160.
Oliver, Christine (1991), "Strategic Responses to Institutional Processes" Academy of Management Review, 16: 145-179.
Porter, M.E. and Kramer, M.R (2006) ”Strategy and Society”, Harvard Business Review, 84(12): 78-92.
Porter, Michael E., & Mark R. Kramer (2011), "Creating Shared Value." Harvard Business Review 89, nr. 1-2.
Catmull, E. (2008), “How Pixar Fosters CollectiveCreativity”, Harvard Business Review, September: 2-11.

Ravn, J., Nygaard, C., og Kristensen, P.H. (2006), “Agentteori til analyse af strategizing” (uddrag), i C. Nygaard (red.) Strategizing – kontekstuel virksomhedsteori. Forlaget Samfundslitteratur