English   Danish

2011/2012  BA-HAME  Managerial Economics

English Title
Managerial Economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 15 ECTS (450 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed To semestre
Placering Efterår , Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Eric Bentzen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
Sekretær Mette Kierkegaard, mki.om@cbs.dk
Fagområde/Category
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af kurset kunne:
 • anvende den erhvervsøkonomiske metode til løsning af erhvervsøkonomiske problemstillinger
 • analysere konkrete erhvervsøkonomiske problemstillinger med inddragelse af relevante teorier og teknikker, herunder anvendes af spreadsheets
 • identificere og afgrænse erhvervsøkonomiske problemstillinger, samt relatere dem til erhvervsøkonomiske modeller og udregne mulige løsninger
 • uddrage et rimeligt beslutningsgrundlag samt være i stand til at konkludere ud fra de udregnede resultater
 • deltage i en diskussion omkring eventuel implementering af modellens løsningsforslag
Eksamen
Managerial Economics
Prøven i faget består af to delprøver:
Midtvejsprøve:
Vægtning 30%
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Forårstermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 24 timer
Individuel 1 døgnscase, max. 15 sider.
Syge/omprøve: 20 min. mundtlig eksamen uden forberedelse, i fuldt pensum med intern medbedømmer.
Afsluttende prøve:
Vægtning 70%
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 72 timer
3 døgnscase med individuel mundtlig eksamen, 20 min. uden forberedelse. Grupperne består af 3-5 personer. Rapporten skal illustrere anvendelsen og sammenhængen imellem de forskellige delelementer i pensum. Bedømmelsen baseres på en helhedsvurdering af det skriftlige arbejde og den mundtlige præstation. Rapporten må have et sideantal på max. 20 sider, dog max. 12 sider ved én studerende. 3-døgnsrapporten vil have samme emne for alle studerende. Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i den af gruppen udarbejdede rapport, men med hele pensum som basis.

Syge/omprøve: 8 timers skriftlig eksamen, uden censur.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

At give den studerende en grundlæggende introduktion og forståelse for til det erhvervsøkonomiske fagområde. Der lægges vægt på, at den studerende inddrager den erhvervsøkonomiske metode og dermed trænes i at opstille nødvendige antagelser og forudsætninger, finde frem til en egnet model og fremkomme med løsningsforslag, der danner grundlag for en diskussion, konklusion samt eventuel implementering.

De faglige elementer i faget er virksomhedens mål og begrænsninger, produktions- og omkostningsteori, forbruger- og efterspørgselsteori, markedsformer, prisfastsættelsesmodeller, allokering af virksomhedens ressourcer, erhvervsøkonomisk modellering, principper for investering samt simple finansieringsformer.

Undervisningsformer
Der anvendes forelæsninger, arbejdsdage, samt øvelser på småhold. Arbejdsdage og øvelser kræver aktiv deltagelse fra de studerende, og det forventes, at de studerende fremlægger deres resultater til vurdering og godkendelse på småhold. Microsoft Excel benyttes i nødvendigt omfang til kurset.
Litteratur
 • Salvatore, Dominick: Managerial Economics in a Global Economy. Oxford University Press,New York7th edition, 2012.
 • Hedegaard, Michael og Ove Hedegaard: Strategisk Investering og Finansiering. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2. udgave, 2009.
 • Peter Lynggaard: Investering og finansiering
  Handelshøjskolens Forlag, 2011, 8. udgave,
 • Bentzen, Eric: Linear Programming with software. Copenhagen Business School, 2010 (forventes lagt på Learn)