English   Danish

2011/2012  BA-HAQMET  Kvalitative metoder

English Title
Qualitative Methods

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
  • Nanna Mik-Meyer - Institut for Organisation
Anette Eggert Hansen, aeh.ioa@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Political Science/Political Science
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Efter endt kursus skal den studerende være i stand til
  • At kunne diskutere forskellen på kvantitative og kvalitative tilgange i et videnskabsteoretisk perspektiv (hvad kan de to tilgange sige noget om, hvordan skaber de overordnet set deres analysegenstand etc.?)
  • At diskutere kvalitative metoder og kvalitetskriterier samt design af en kvalitativ undersøgelse (hvordan problemformulering og metodiske valg hænger uløseligt sammen mv.)
  • Kende og kunne anvende de tre typiske kvalitative metoder i business-studier (interviewstudier, observationsstudier og dokumentstudier).
  • Besvare følgende spørgsmål:
  • a) Hvorfor vælger man fx at lave et enkeltpersonsinterview eller fokusgruppeinterview (med hvem og hvorfor?)
  • b) hvorfor vælger man kortvarige observationsstudier (hvordan og hvorfor?)
  • c) hvilke rolle spiller dokumenter i kvalitative undersøgelser (hvilke og hvorfor?)
Forudsætninger
Den studerende kan vælge mellem dette fag eller faget Kvantitative metoder
Eksamen
Kvalitative metoder
Kvalitative Metoder:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 20 minutter
Mundtlig stedprøve på baggrund af synopsis på max. 5 sider. Synopsen indgår ikke i bedømmelsen. Synopsen udarbejdes i grupper à 3-5 studerende. Ved aflevering af synopsis vedlægges interviewguide (samt cd med interview), observationsnotater (samt oversigt over, hvordan observationerne er gennemført) eller begrundede valg af bestemt dokumentmateriale (samt kopi af dokumentmateriale med begyndende kodning af materialet).
Syge/omprøve: afholdes efter samme eksamensfordringer og -bestemmelser som den ordinære prøve.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
At den studerende har gennemført øvelse i undervisningsforløbet
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Stort set alle analyser af virksomheder og deres praksisser benytter sig af kvalitative metoder som fx interview med nøglepersoner og studier af virksomhedens centrale dokumenter, hjemmesider mv. Hvis man vil undersøge fx virksomheders strategiske adfærd, indførelsen af styringssystemer eller organisatoriske forandringsprocesser, kommer man ikke uden om anvendelsen af kvalitative metoder, som fx interview, dokumentstudier og kvalitative spørgeskemaundersøgelser. Da flere og flere grundbøger i kvalitative metoder tager konkret afsæt i business-studier, fx Justesen og Mik-Meyers bog Kvalitative metoder i business og ledelsesstudier fra 2010 samt Erikssons og Kovalainens Qualitative Methods in Business Research fra 2008, vil nærværende fags litteratur både være litteratur som eksplicit forholder sig til velkendte business-studie-problemstillinger (som de to ovenfor nævnte) og være anerkendt kvalitative metodelitteratur, som diskuterer kvalitative metoder konkret og videnskabsteoretisk (fx Gubrium og Holstein samt Silverman m.fl.).

Dette fags formål er at sætte den studerende i stand til at arbejde systematisk med kvalitative metoder som interview og dokumentanalyse. Den studerende skal sættes i stand til at foretage et informeret valg, når valg af problemstilling skal omsættes metodisk. Den studerende vil desuden blive præsenteret for typiske faldgruber i kvalitative undersøgelser (tvetydige spørgsmål, forskerstyrede interview, usystematisk læsning mv.) samt typisk kritik af en ureflekteret brug af kvalitative metoder. Fagets styrke består i dets nære kobling til praksis, dvs. almindelige metodiske udfordringer i gennemførelsen af undersøgelser/opgaver på bachelor- og kandidatniveau for business school-studerende.

Faget bygger på den introduktion til kvalitative metoder, som den studerende fik i organisationsfaget på første studieår.

Undervisningsformer
Undervisningen veksler mellem storforelæsninger om kvalitative metoder og videnskabsteori samt kvalitative metoder og kvalitetskriterier (undervisningsrunderne 1, 2 og 3) og holdundervisning i interview, observation og dokumentanalyse (undervisningsrunderne 4 - 7) samt gennemførelse af øvelse i ”marken” og holdundervisning, hvor der samles op på de studerendes erfaringer fra øvelse samt præsentere og diskutere den kommende eksamen (undervisningsrunderne 8 – 10).
Litteratur

De studerende vil blive præsenteret for en grundbog i kvalitative metoder skrevet specifikt til dette fag af Lise Justesen og Nanna Mik-Meyer. Derudover vil de blive præsenteret for centrale tekster om den praktiske gennemførelse af interview, observations- og dokumentstudier. Litteraturen vil være på dansk og engelsk.

 

Pensum til 1. undervisningsgang om Kvalitative metoder / Kvantitative metoder
Justesen, L. & N. Mik-Meyer (2010) ”Videnskabsteori, perspektiver og kvalitative metoder” i Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier. København: Hans Reitzels Forlag
Pedersen, K. (2003) ”Videnskabsteori i projektarbejde og rapport” i Bitsch Olsen og Pedersen (red.) Problemorienteret projektarbejde. (S. 139-169). Roskilde: Roskilde Universitetsforlag.
Bitsch Olsen, P. (2003) ”Metode i problemorienteret projektarbejde” i Bitsch Olsen og Pedersen (red.) Problemorienteret projektarbejde. (S. 169-193). Roskilde: Roskilde Universitetsforlag.

Pensum til 2. undervisningsgang om kvalitetskriterier, problemformulering og valg af metode:
Justesen, L. & N. Mik-Meyer (2010) ”Kvalitetskriterier og kvalitative metoder” i Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier. København: Hans Reitzels Forlag
Eriksson, P. og Kovalainen A. (2008) ”Research design and Process” og “Focus and Frame” (s. 25-50) i Qualitative Methods in Business Research. London: Sage.
Bitsch Olsen, P. (2003) ”Kvalitetsvurdering” og ”Arbejdsteknikker” (s. 193-238) i Bitsch Olsen og Pedersen (red.) Problemorienteret projektarbejde. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag.

Pensum til 3. og 4. undervisningsgang om interview:
Justesen, L. & N. Mik-Meyer (2010) ”Interview” i Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier. København: Hans Reitzels Forlag
Holstein, J. A. og Gubrium, J. F. (2004) ”The active interview” i Silverman (red.) Qualitative Research. Theory, Method and Practice. (S. 140-162). London: Sage.
Kvale, S. (2001) “Interviewet som samtale” i Kvale Interview. (s. 31-48). København: Hans Reitzels Forlag.

Pensum til 5. undervisningsgang om fokusgruppeinterview
Justesen, L. & N. Mik-Meyer (2010) ”Fokusgrupper” i Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier. København: Hans Reitzels Forlag
Demant, J. (2006) ”Fokusgruppen – Spørgsmål til fænomener i nuet” i Bjerg og Villadsen (red.) Sociologiske metoder. Fra teori til analyse i kvantitative og kvalitative metoder. (S. 131- 150). København: Forlaget Samfundslitteratur.

Pensum til 6. undervisningsgang om observation
Justesen, L. & N. Mik-Meyer (2010) ”Deltagerobservation” i Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier. København: Hans Reitzels Forlag.
Alan Bryman and Emma Bell (2003). “Ethnography and Participant Observation” (pp. 314-339) in Business Research Methods. Oxford University Press.

Pensum til 7. undervisningsgang om dokumentanalyse:
Justesen, L. & N. Mik-Meyer (2010) ”Dokumenter” i Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier. København: Hans Reitzels Forlag
Atkinson, P. and Coffey, A. (2004) “Analyzing documentary realities” i Silverman (red.) Qualitative Research.Theory, Method and Practice. (S. 56-75). London: Sage.
Dahler-Larsen, P. (2008) ”Dokumenter som objektiveret social virkelighed” (s. 235-254) i Järvinen og Mik-Meyer (red.) Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv. København: Hans Reitzels Forlag.

8. undervisningsgang om øvelsen i marken:
I denne undervisningsrunde gives de studerende præcise instrukser til den kommende øvelse (også skriftligt). Intet pensum.

9. undervisningsgang om Opsamling af erfaringer:
Justesen, L. & N. Mik-Meyer (2010) ”Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier” i Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier. København: Hans Reitzels Forlag.
Flyvbjerg B. (2006) ”Five Misunderstandings about Case-Study Research”, Qualitative Inquiry, Vol. 12, No. 2, 219-245.